Návod na použitie EPSON SX200 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON SX200 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON SX200


EPSON SX200 START HERE: Stiahnuť kompletný návod (1265 Ko)

návod na obsluhu EPSON SX200START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Adobe Photoshop) USB V. 1. 1 (alebo novsí) Di1611/Di2011 Twain Driver 1-1 1 Nastavenie skenovania s PC 1-2 Di1611/Di2011 Twain Driver Pripojenie k portu USB 2 2 Pripojenie k portu USB Dôlezité!Pri pouzití netieneného kábla môze dochádza k vzniku rusenia na rádiových frekvenciách. 1 Kopírovací stroj a pocítac musia by pri prepojovaní vypnuté. 2 Pripojte jeden koniec kábla USB do portu USB kopírovacieho stroja. Pripojenie PC Kopírovací stroj Tým je pripojenie dokoncené. Poznámka USB1. 1 je podporované len vo Windows Windows 98, Windows Me, Windows 2000, a Windows XP. Di1611/Di2011 Twain Driver 2-1 2 Pripojenie k portu USB 2-2 Di1611/Di2011 Twain Driver Instalácia ovládaca TWAIN 3 3 Instalácia ovládaca TWAIN Táto cas popisuje postup instalácie ovládaca TWAIN i ovládaca GDI. Ovládac TWAIN je mozné nainstalova pomocou "Plug and Play". 3. 1 Instalácia ovládaca TWAIN pomocou "Plug and Play" Instalácia ovládaca TWAIN pomocou "Plug and Play" v prostredí Windows XP 1 Pri spustenom Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM v pocítaci. 2 Zapnite kopírovací stroj. [. . . ] Objaví sa dialógové okno "Sprievodca novým nájdeným hardvérom". 4 Vyberte Instalova zo zoznamu alebo z urceného umiestnenia [Rozsírené] a kliknite na [alsie]. 5 Vyberte Do vyhadávania zahrnú nasledujúce umiestnenie: pod Hada najvhodnejsí ovládac na týchto umiestneniach. a kliknite na [Prechádza]. 6 Vyhadajte na CD "Driver\(language)\WinXP" a kliknite [OK]. Uzitocná informácia Vyberte preferovaný jazyk. Pokia napríklad preferujete anglictinu, prejdite do: Driver\English\WinXP Di1611/Di2011 Twain Driver 3-1 3 7 Kliknite na [alsí]. Instalácia ovládaca TWAIN 8 Zobrazí sa dialógové okno "Sprievodca novým nájdeným hardvérom dokoncuje prácu. " r Kliknite na [Dokonci]. 9 Objaví sa opä dialógové okno "Sprievodca novým nájdeným hardvérom". r Opakujte kroky 4 az 7. Poznámka Týmto je instalácia ovládaca TWAIN dokoncená. 3-2 Di1611/Di2011 Twain Driver Instalácia ovládaca TWAIN Instalácia ovládaca TWAIN pomocou "Plug and Play" v prostredí Windows 2000 3 1 Pri spustenom Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM v pocítaci. 2 Zapnite kopírovací stroj. 3 Ke bude kopírovací stroj pripravený, prepojte ho s pocítacom pomocou kábla USB. Objaví sa dialógové okno "Sprievodca novo rozpoznaným hardwarom". 4 Vyberte Vyhada najvhodnejsí ovládac tohto zariadenia (odporucené) v dialógovom okne "Nainstalova ovládac pre toto zariadenie" a kliknite na [alsie]. Objaví sa dialógové okno "Vyhada súbory ovládaca". 5 Vyberte Iné umiestnenie a kliknite na [alsie]. 6 V alsom dialógovom okne kliknite na [Prechádza. . . ], na CD prejdite na "Driver\(language)\Win2000" a kliknite [OK]. Uzitocná informácia Vyberte preferovaný jazyk. Pokia napríklad preferujete anglictinu, prejdite do: Driver\English\Win2000 7 Kliknite na [OK] a postupujte poda pokynov na obrazovke, pokým sa neobjaví dialógové okno "Dokoncenie Sprievodca novo rozpoznaným hardwarom". r Kliknite na [Dokonci]. 8 Objaví sa opä dialógové okno "Sprievodca novo rozpoznaným hardwarom". r Opakujte kroky 4 az 7. Poznámka Týmto je instalácia ovládaca TWAIN dokoncená. Di1611/Di2011 Twain Driver 3-3 3 Instalácia ovládaca TWAIN Instalácia ovládaca TWAIN pomocou "Plug and Play" v prostredí Windows Me/98 1 Pri spustenom Windows vlozte CD-ROM do jednotky CD-ROM v pocítaci. 2 Zapnite kopírovací stroj. 3 Ke bude kopírovací stroj pripravený, prepojte ho s pocítacom pomocou kábla USB. Objaví sa dialógové okno "Sprievodca pridaním nového hardwaru". 4 Kliknite na [alsie] a v nasledujúcom dialógovom okne vyberte Hada najvhodnejsí ovládac pre zariadenie (odporucené). r Kliknite opä na [alsie]. 5 Vyberte [Zadajte umiestnenie] a kliknite na [Prechádza. . . ]. táto voba je dostupná, len ak je na kopírovacom stroji nainstalovaný duplexný podávac originálov. (Platí len pre model Di2011) Jas: Táto funkcia slúzi na úpravu jasu farieb. Úrove jasu je mozné nastavi v rozmedzí od -4 po 4. 5-2 Di1611/Di2011 Twain Driver Chybové hlásenie 6 6 6. 1 Chybové hlásenie Zaseknutie originálu Hlásenie na ovládacom paneli: Hlásenie na obrazovke PC: Prícina · Doslo k zaseknutiu papiera v automatickom alebo duplexnom podávaci originálov. · Z automatického alebo duplexného podávaca originálov nebol odstránený vsetok zaseknutý papier. Náprava · Otvorte kryt podávaca originálov, odklopte automatický podávac originálov alebo duplexný podávac originálov a odstráte vsetok zaseknutý papier. · Postup nápravy je rovnaký ako pri operácii "Odstránenie zaseknutia papiera v automatickom podávaci originálov" na strane 6-2. · Po odstránení zaseknutia papiera sa percento zaplnenia kapacity pamäte vráti do pôvodných hodnôt. Di1611/Di2011 Twain Driver 6-1 6 Chybové hlásenie Odstránenie zaseknutia papiera v automatickom podávaci originálov 1 Vyberte originál zo zásobníka podávaca originálov. 2 Otvorte kryt podávaca originálov a opatrne vytiahnite zaseknutý papier. 3 Odklopte automatický podávac originálov a opatrne vytiahnite zaseknutý papier. 4 Zatvorte kryt podávaca originálov a opätovne vlozte originál do automatického podávaca originálov. 6-2 Di1611/Di2011 Twain Driver Chybové hlásenie Chyba komunikácie Hlásenie na obrazovke PC: 6 Prícina · Kopírovací stroj nie je pripravený. · Pocas komunikácie doslo k havárii PC alebo systému kopírovacieho stroja. · Kábel USB nebol pocas komunikácie riadne zapojený. Náprava 1. Vypnite kopírovací stroj a skontrolujte správnos prepojenia USB káblom. Po riadnom skontrolovaní kábla USB opä kopírovací stroj zapnite. [. . . ] Pokia sa tým porucha neodstránila, obráte sa na servisného technika. Zaneprázdnenos skenera Hlásenie na obrazovke PC: Prícina · Pokia prebieha súcasne skenovanie s TWAIN a vykonávanie kopírovacej úlohy, môze sa kopírovací stroj zastavi uprostred snímania. Náprava · Pockajte, kým neskoncí kopírovanie alebo skenovanie. Di1611/Di2011 Twain Driver 6-3 6 Chyba cítania dát Hlásenie na obrazovke PC: Chybové hlásenie Prícina · Pri cítaní dát z kopírovacieho stroja pocas snímania doslo k chybe. Náprava 1. Vypnite kopírovací stroj a skontrolujte správnos prepojenia USB káblom. Po riadnom skontrolovaní kábla USB opä kopírovací stroj zapnite. Pokia sa tým porucha neodstránila, obráte sa na servisného technika. 6-4 Di1611/Di2011 Twain Driver Chybové hlásenie Nie je papier - Automatický podávac originálov Hlásenie na obrazovke PC: 6 Prícina · Po zvolení obojstranného skenovania sa v automatickom podávaci originálov (duplexnom podávaci originálov) nenachádza ziadny papier. Náprava · Vlozte do automatického podávaca originálov (duplexného podávaca originálov) papier. Poznámka Ak chcete skenova obojstranné originály, musí by na kopírovacom stroji nainstalovaný duplexný podávac originálov AFR-19. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON SX200

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON SX200 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag