Návod na použitie EPSON STYLUS TX210

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON STYLUS TX210 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON STYLUS TX210


EPSON STYLUS TX210 : Stiahnuť kompletný návod (1745 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON STYLUS TX210 (1737 ko)
   EPSON STYLUS TX210 START HERE (1154 ko)
   EPSON STYLUS TX210 STARTUP GUIDE (1154 ko)
   EPSON STYLUS TX210 BASIC OPERATION GUIDE (1737 ko)

návod na obsluhu EPSON STYLUS TX210

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 46 5 ÚDRZBA 2 VKLADANIE PAPIERA DÔLEZITÉ INFORMÁCIE O PAPIERI . 20 · VÝZNAM OZNACENIA "R" PRI FORMÁTE PAPIERA . 24 VLOZENIE PAPIERA DO ZÁSOBNÍKA 5 (Vekokapacitný zásobník) . 28 · DÔLEZITÉ POKYNY NA POUZITIE POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKA . [. . . ] Zadajte svoje heslo, ktoré je ulozené v "Registrácia pouzívatea" v systémovom nastavení (administrátor). Ke sa prihlasujete k LDAP serveru, zadajte heslo, ktoré je ulozené ako vase prihlasovacie meno na LDAP serveri. Ke sa autorizuje pomocou LDAP servera a máte ulozené iné heslo v "Registrácia pouzívatea" v systémovom nastavení (administrátor) a iné na LDAP serveri, pouzite heslo ulozené na LDAP serveri. Overenie pre: Prihlási sa miestne · Ke je ulozený LDAP server, je mozné [Overenie pre:] zmeni. Ke sa prihlasujete pomocou tlacidla voby uzívatea a na ulozenie informácií o uzívateovi bol pouzitý LDAP server, objaví sa po výbere vásho prihlasovacieho mena ako autorizacný server LDAP server. · Ke sa prihlasujete pomocou tlacidla [Priamy záznam]. . . Stlacte tlacidlo [Overenie pre:]. Vlozte svoje prihlasovacie meno/ kód. meno Heslo Priamy záznam OK 3 Overenie pre: Prihlási sa miestne Vyberte LDAP server a stlacte tlacidlo [OK]. Vyberte systém overovania zaregistrovaného pouzívatea. Overenie pre: Prihlási sa miestne Server 1 Server 2 Server 3 OK 1/2 Vlozte svoje prihlasovacie meno/ kód. meno Heslo Pouzívate 0001 OK Stlacte tlacidlo [OK]. Po overení zadaného prihlasovacieho mena a hesla sa krátko objaví obrazovka úctu uzívatea. Uzív. strany :87, 654, 321/12, 345, 678 :87, 654, 321/12, 345, 678 :87, 654, 321/12, 345, 678 :87, 654, 321/12, 345, 678 Overenie pre: Prihlási sa miestne 4 (Ke je pouzitá autorizácia LDAP, na obrazovke sú zobrazené rôzne polozky. ) Pocet zostávajúcich strán sa objaví, ke bol nastavený limit strán v "Registrácia skupiny obmedzenia stránok" v systémovom nastavení (administrátor). (Objaví sa zostávajúci pocet strán, ktoré môze uzívate pouzi v jednotlivých rezimoch (kopírovanie, skenovanie at. ). ) Dobu, po ktorú sa táto obrazovka objaví, je mozné zmeni pomocou "Nastavenie casu správy" v systémovom nastavení (administrátor). 18 Ke ste dokoncili pouzívanie stroja a ste pripravení odhlási sa, stlacte tlacidlo [LOGOUT] ( ). 5 LOGOUT Ke uplynie prednastavená doba od posledného pouzitia stroja, aktivuje sa funkcia automatického vymazania. Poziadajte svojho predajcu alebo najblizsie autorizované servisné stredisko o radu, aký vhodný papier pouzi. · Kvalita obrazu a prilnutia tonera k papieru sa môze meni vplyvom okolných podmienok, prevádzkových podmienok a vlastností papiera a výsledná kvalita obrazu môze by horsia ako na standardnom papieri EPSON. Poziadajte svojho predajcu alebo najblizsie autorizované servisné stredisko o radu, aký vhodný papier pouzi. · Pouzitie nedoporuceného alebo zakázaného papiera môze spôsobi sikmé podávanie, zasekávanie, spatné zatavenie tonera (toner neprilne dobre k papieru a dá sa zotrie) alebo závadu stroja. · Pouzívanie iného, ako doporuceného papiera môze vies k chybnému podávaniu alebo k zlej kvalite obrazu. Pred pouzitím iného, ako doporuceného papiera skontrolujte, ci tlac prebieha v poriadku. 22 NASTAVENIE ZÁSOBNÍKOV 1 AZ 4 VKLADANIE PAPIERA Do zásobníkov 1 a 2 je mozné vlozi maximálne 500 listov papiera od formátu A5R do formátu A3 (5-1/2" x 8-1/2"R az 11" x 17"). Do zásobníkov 3 a 4 je mozné vlozi maximálne 500 listov papiera od formátu B5R do formátu A3 (7-1/4" x 10-1/2"R az 11" x 17"). Podrobné informácie o papieri, ktorý je mozné vlozi, viz parametre v návode Bezpecnostné pokyny a "Nastavenie zásobníka papiera" v Prírucke pre nastavenie systému. Vytiahnite zásobník papiera. Vytiahnite opatrne zásobník von az na doraz. 1 Prelistujte papier. 2 Pred vlozením papier dobre prelistujte. Ke nie je papier prelistovaný, môze sa poda viac listov naraz a dôjde k zaseknutiu. Vlozte papier do zásobníka. Indikacná ciara Vlozte papier tlacovou stranou hore. Hlavickový a predtlacený papier je vsak treba vklada tlacovou stranou dole. Stoh papiera nesmie presahova indikacnú ciaru (maximálne 500 listov). 3 Ke je aktivovaná voba "Vypnutie duplexu" v systémovom nastavení (administrátor), vlozte hlavickový a predtlacený papier tlacovou stranou hore. Zatlacte zásobník papiera opatrne do stroja. Zasute zásobník úplne do stroja az na doraz. 4 Ke vkladáte papier a zmeníte formát papiera z palcového formátu na formát AB alebo naopak alebo zmeníte typ papiera, nezabudnite zmeni nastavenie typu papiera poda popisu v "Nastavenie zásobníka papiera" v Prírucke pre nastavenie systému. Nedávajte na zásobník azké predmety a netlacte zásobník dole. 23 ZMENA FORMÁTU PAPIERA Vytiahnite zásobník papiera. 1 Vytiahnite opatrne zásobník papiera az na doraz. Ke v zásobníku zostal papier, vyberte ho. A 2 B Nastavte vodítka A a B tak, ze stlacíte ich zaisovacie pácky a posuniete vodítka poda vertikálneho a horizontálneho rozmeru papiera, ktorý chcete vlozi. Vodítka A a B sú posuvné. [. . . ] Po zadaní písmena nebude uz tlacidlo [Shift] zvýraznené a zobrazí sa pôvodná obrazovka zadávania textu. Pouzitie tlacidla [Shift] je výhodné vtedy, ak chcete zada len jedno písmeno zmenenej vekosti alebo ke chcete zada nejaký symbol, priradený k císelným tlacidlám. Pre zrusenie zvoleného tlacidla [Shift] stlacte tlacidlo [Shift] este raz. (Toto tlacidlo sa môze odlisova poda krajiny alebo regiónu. ) Stlacením tlacidla sa zadá koniec riadku pri písaní textu e-mailovej správy. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON STYLUS TX210

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON STYLUS TX210 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag