Návod na použitie EPSON STYLUS SX215

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON STYLUS SX215 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON STYLUS SX215


Mode d'emploi EPSON STYLUS SX215
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON STYLUS SX215 (1737 ko)
   EPSON STYLUS SX215 (793 ko)
   EPSON STYLUS SX215 START HERE (1154 ko)
   EPSON STYLUS SX215 STARTUP GUIDE (1154 ko)
   EPSON STYLUS SX215 BASIC OPERATION GUIDE (1737 ko)

návod na obsluhu EPSON STYLUS SX215

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 53 1 ZÁKLADNÉ POSTUPY PRE KOPÍROVANIE ZÁKLADNÁ OBRAZOVKA REZIMU KOPÍROVANIA . 11 · KOPÍROVANIE S AUTOMATICKÝM PODÁVACOM DOKUMENTOV . 11 · KOPÍROVANIE POMOCOU SKLA NA DOKUMENTY. 12 AUTOMATICKÉ OBOJSTRANNÉ KOPÍROVANIE . [. . . ] Ke nemáte s týmto nastavením problémy, nemete císlo portu. Tandemové nastavenie by mal nakonfigurova» správca vasej siete. Ke si hlavný stroj a podriadený stroj vymenia úlohy, nakonfigurujte na doteraz podriadenom stroji informácie o IP adrese hlavného stroja. Obidva stroje môzu pouzíva» rovnaké císlo portu. Vlozte originál. 1 Vlozte originál do zásobníka podávaca dokumentov lícom hore alebo na sklo pre dokumenty lícom dole. 1 Pripravené naskenova kópiu. Plnofarebný Farebný rezim Originál A4 Bezný A4 1. 4. 0 Obojstr. kópia Výstup Speciál. Súbor Rýchly súbor Stlacte tlacidlo [Speciál. úl. Auto Expozícia 100% Pomer kópie A4 A4R B4 A3 71 Speciálne rezimy Dvojstr. kopír. OK 1/4 Zvote tandemové kopírovanie. (1) Stlacte tlacidlo [Tandem. kopír. ] tak, aby bolo zvýraznené. (2) Stlacte tlacidlo [OK]. Vrátite sa do základnej obrazovky rezimu kopírovania. Posun okraja Zmaza 3 Kop. Ke je papier pridaný do stroja bez papiera, tlac pokracuje. Ke je zapnuté overovanie uzívatea Overovanie uzívatea je zapnuté na hlavnom stroji: Je mozné tandemové kopírovanie. Overovanie uzívatea je zapnuté na podriadenom stroji, ale nie na hlavnom stroji: Nie je mozné tandemové kopírovanie. Zrusenie tandemového kopírovania. . . kopír. ] v obrazovke z kroku 3, aby nebolo zvýraznené. Nastavenia systému (administrátor): Nastavenie tandemu Na pouzitie tandemového kopírovania musí by» nakonfigurované toto nastavenie. Je mozné ich pouzi» tiez na zablokovanie tandemovej funkcie. 73 POUZITIE INÉHO TYPU PAPIERA PRE OBÁLKY (Obaly / Vlozky) Na miesta zodpovedajúce prednej a zadnej obálky kopírovacej úlohy je mozné vlozi» iný typ papiera, ke je pouzitý automatický podávac dokumentov. Iný typ papiera je tiez mozné automaticky pridáva» ako vlozený list na zadaných stránkach. Príklad pridania obálok Originály Zadná obálka Príklad pridania vlozených listov Originály Predná obálka Vlozené listy Príklad pridania obálok / vlozených listov Originály Zadná obálka O popise pouzitia obálok a vlozených listov Existujú rôzne spôsoby pouzitia obálok a vlozených listov. Aby bol popis jednoduchý, sú obálky a vlozené listy vysvetlené samostatne. V prípade potreby sa pozrite na "Príklady obálok a vlozených listov" (strana 163). Predná obálka Vlozené listy Príprava na pouzitie obálok a vlozených listov · Pred pouzitím funkcie obálka / vlozený list vlozte do zásobníka papier pre obálku / vlozený list. [. . . ] Plnofarebný Farebný rezim Storno OK Obojstr. kópia Výstup Originál A4 Bezný A4 1. úl. Auto Expozícia A4 A4R B4 A3 Zadajte nastavenie kopírovania, ktoré chcete ulozi» do programu úlohy a stlacte tlacidlo [OK]. Na priradenie názvu programu stlacte tlacidlo [Názov programu]. Objaví sa obrazovka zadávania textu. Ako názov je mozné zada» az 10 znakov. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON STYLUS SX215

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON STYLUS SX215 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag