Návod na použitie EPSON STYLUS DX8450

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON STYLUS DX8450 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON STYLUS DX8450


Mode d'emploi EPSON STYLUS DX8450
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON STYLUS DX8450 [SK] SETUP GUIDE (1350 ko)
   EPSON STYLUS DX8450 annexe 1 (4727 ko)
   EPSON STYLUS DX8450 START HERE (1339 ko)

návod na obsluhu EPSON STYLUS DX8450

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 10 Manipulácia s papierom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Odosielanie faxov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Prijímanie faxov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Výber nastavení prijímania a odosielania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zobrazí sa hlásenie s potvrdením. Výberom moznosti Yes (Áno) odstráte polozku a stlacte tlacidlo OK. 5. Vyberte alebo zadajte císlo polozky skupinovej voby, ktorú chcete registrovat'. Na displeji sa objaví polozka Enter Name (Zadajte názov). Stlácaním tlacidiel na císelnej klávesnici zadajte názov polozky skupinovej voby (najviac 30 znakov). Pomocou císelných tlacidiel zadávajte písmená od A do Z (vekými alebo malými písmenami), císla od 0 do 9 a rôzne symboly. Stlacte tlacidlo OK. Poznámka: Ak chcete zrusit' odstránenie polozky, vyberte moznost' No (Nie) a stlacte tlacidlo OK. 4. Stlacením tlacidla Home sa vrát'te na prvú obrazovku. Nastavenie faxu 9 Slovenský Faxovanie fotografií alebo dokumentov Manipulácia s predlohami Pri faxovaní môzete vybrat' plochu na dokumenty alebo automatický podávac dokumentov. Pozrite cast' , , Vkladanie predlôh do automatického podávaca dokumentov" a , , Vkladanie predlôh na plochu na dokumenty" v dokumente Prírucka pre základnú prevádzku. Na zadanie faxového císla pouzite tlacidlá na císelnej klávesnici. Môzete zadat' maximálne 64 císlic. Manipulácia s papierom Pred prijímaním faxov skontrolujte, ci je v podávaci hárkov vlozený standardný papier s vekost'ou A4. Stlacením tlacidla [Speed Dial/Group Dial/Backspace] vyberte ponuku Speed Dial List (Zoznam rýchlej voby). Ak nechcete pouzit' rýchlu vobu, prejdite na krok 8. Stlacením tlacidla u alebo d vyberte císlo polozky a následným stlacením tlacidla r pridajte telefónne císla. Zobrazí sa táto obrazovka. Ak chcete pridat' alsiu polozku, zopakujte tieto kroky. Ak chcete odfaxovat' alsiu stranu, stlacením tlacidla u alebo d vyberte moznost' Yes (Áno), otvorte kryt dokumentov, vyberte prvú predlohu, vlozte alsiu predlohu a zatvorte kryt dokumentov. Potom stlacením tlacidla OK odfaxujte alsiu stranu. Ak chcete faxovat' alsie strany, zopakujte tieto kroky. Ak nechcete odfaxovat' alsiu stranu, stlacením tlacidla u alebo d vyberte moznost' No (Nie). Poznámka: Ak je faxové císlo obsadené alebo ak sa vyskytol iný problém s pripojením, zobrazí sa informacná obrazovka s opätovným vytácaním a po minúte zariadenie opätovne vytocí dané císlo. Pockajte na opätovné vytocenie alebo stlacením tlacidla [Redial/Pause] pocas odpocítavania opätovného vytácania okamzite opätovne vytocte dané císlo. Dokumenty naskenované do tohto casu sa odoslú po 20 sekundách. Faxové císla rýchlej voby/skupinovej voby 1. Stlacením tlacidla Home vyberte polozku K Fax a potom stlacte tlacidlo OK. [. . . ] Vnútri ani v blízkosti tlaciarne nepouzívajte aerosólové produkty obsahujúce horavé plyny. Mohlo by to spôsobit' poziar. Okrem prípadov výslovne opísaných v tejto prírucke sa tlaciare nesnazte sami opravovat'. V nasledujúcich situáciách tlaciare odpojte a servisným zásahom poverte kvalifikovaného servisného pracovníka: ak sú napájací kábel alebo zástrcka poskodené, do tlaciarne vnikla tekutina, tlaciare spadla alebo doslo k poskodeniu krytu, tlaciare nefunguje zvycajným spôsobom alebo dochádza k zjavnej zmene jej výkonu. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON STYLUS DX8450

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON STYLUS DX8450 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag