Návod na použitie EPSON STYLUS DX8400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON STYLUS DX8400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON STYLUS DX8400


EPSON STYLUS DX8400 : Stiahnuť kompletný návod (1352 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON STYLUS DX8400 [SK] SETUP GUIDE (1350 ko)
   EPSON STYLUS DX8400 annexe 1 (4727 ko)
   EPSON STYLUS DX8400 START HERE (1339 ko)
   EPSON STYLUS DX8400 START HERE (1339 ko)

návod na obsluhu EPSON STYLUS DX8400

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Standalone Operation Guide (Prírucka pre samostatnú prevádzku) Táto prírucka na disku CD-ROM obsahuje informácie o priamej tlaci, tipy na riesenie problémov a informácie o technickej podpore pre zákazníkov. Zaciatok práce Táto prírucka obsahuje informácie o priamej tlaci. EPSON PhotoQuicker User's Guide (Pouzívateská prírucka k programu EPSON PhotoQuicker) Táto prírucka dodávaná s programom EPSON Photo Quicker obsahuje informácie o pomôcke EPSON PhotoQuicker a tipy na riesenie problémov. Reference Guide (Referencná prírucka) Referencná prírucka na disku CD-ROM obsahuje podrobné informácie o tlaci pomocou pocítaca, údrzbe a riesení problémov. ® Farebná atramentová tlaciare Vsetky práva vyhradené. [. . . ] Pamäové karty sa dajú vklada do fotoaparátu a vybera z neho. Typy ukladacích médií, ktoré je mozné pouzíva s touto tlaciarou, sú uvedené nizsie. Vhodné ukladacie médiá CompactFlash Memory Stick Memory Stick Duo (musí sa pouzíva s adaptérom na karty Memory Stick) MultiMediaCard SmartMedia xD-Picture Card MagicGate Memory Stick Memory Stick PRO Microdrive SD Card Karta miniSD (musí sa pouzíva s adaptérom na karty SD) c Upozornenie: Metódy pouzívania pamäových kariet sa lísia v závislosti od typu karty. Nezabudnite si pozrie informácie v dokumentácii dodanej s pamäovou kartou. Poznámka: Informácie o technických parametroch pamäových kariet, ktoré sa môzu pouzíva s touto tlaciarou, nájdete v casti , , Formát údajov na pamäovej karte" na strane 21. 20 Formát údajov na pamäovej karte Môzete pouzíva súbory s obrázkami, ktoré spajú kritériá uvedené nizsie. Digitálny fotoaparát Formát súborov Kompatibilný so standardom DCF, verzie 1. 0*1 Súbory s obrázkami vo formáte JPEG*2 vytvorené pomocou digitálneho fotoaparátu zodpovedajúceho standardu DCF, verzie 1. 0 Vertikálne 120 az 4600 pixelov, horizontálne 120 az 4600 pixelov Maximálne 999 Vekos obrázkov Pocet súborov *1:DCF je skratka pre standard , , Design rule for Camera File system" asociácie JEITA (Asociácia japonského priemyslu pre oblas elektroniky a informacných technológií). *2 :Podporuje formát Exif, verzie 2. 1/2. 2. Poznámka: Pri priamej tlaci z pamäovej karty sú názvy súborov obsahujúce dvojbajtové znaky neplatné. 21 Vkladanie pamäových kariet Zapnite tlaciare, otvorte kryt zásuvky na pamäovú kartu a potom poda obrázka vlozte pamäovú kartu. Ak je pamäová karta vlozená správne, rozsvieti sa svetelný indikátor pamäovej karty. CompactFlash/ Microdrive Memory Stick/ Memory Stick PRO/ MagicGate Memory Stick/ Memory Stick Duo/ MultiMediaCard/ SD Card/ miniSD Card SmartMedia/ xD-Picture Card 22 c Upozornenie: Pamäovú kartu vlozte tak, aby horná strana karty smerovala doprava, ako je to znázornené na obrázku. Ak budete kartu vklada iným spôsobom, nez je znázornené na obrázkoch, môze sa poskodi tlaciare, pamäová karta alebo oboje. Vlozenú kartu najprv vyberte a az potom vlozte do tlaciarne kartu iného typu. Pri pouzívaní pamäovej karty zatvorte kryt zásuvky na pamäovú kartu, aby bola chránená pred statickou elektrinou. Ak sa dotknete pamäovej karty vlozenej v tlaciarni, môze to spôsobi poruchu tlaciarne. Pred vlozením pamäovej karty Memory Stick Duo a miniSD Card pripojte adaptér, ktorý sa dodáva s kartou. Základné funkcie tlace Táto tlaciare poskytuje dva rezimy tlace ­ základný a rozsírený. Základný rezim umozuje jednoduchý výber fotografií, tlac a tvorbu kópií. Moznos DPOF umozuje nastavi císlo fotografie a pocet kópií pred tlacou fotografií z digitálneho fotoaparátu. Na vytvorenie údajov DPOF je potrebné pouzíva digitálny fotoaparát, ktorý podporuje formát DPOF. Informácie o nastaveniach údajov DPOF nájdete v dokumentácii digitálneho fotoaparátu. Vlozte pamäovú kartu, ktorá obsahuje údaje DPOF. Po vlození pamäovej karty sa hodnota polozky Select Photo (Vybra fotografiu) zmení na DPOF a hodnota polozky Copies (Pocet kópií) sa nastaví na pocet kópií, ktorý ste vybrali na digitálnom fotoaparáte. 2. Stlacením tlacidla Print (Tlaci) spustite tlac. Tlac série fotografií Nastavenie Range (Séria): Tlac série vybratých fotografií z pamäovej karty. Pre polozku Select Photo (Vybra fotografiu) vyberte moznos Range (Séria). 28 2. Pomocou tlacidiel so sípkou nahor u alebo nadol d vyberte císlo prvej fotografie, ktorú chcete vytlaci (polozka From: (Od:)), a potom stlacte tlacidlo OK. Potom vyberte císlo poslednej fotografie, ktorú chcete vytlaci (polozka To: (Do:)), a potom stlacte tlacidlo OK. 3. Stlacením tlacidla Back (Spä) oznacte polozku Copies (Pocet kópií), potom v polozke Copies (Pocet kópií) vyberte pocet kópií a stlacením tlacidla Print (Tlaci) spustite tlac vybratých fotografií. Tlac katalógu P. I. F. Ke je pamäová karta vlozená v tlaciarni, pouzitím funkcie P. I. F. Index (Katalóg P. I. F. ) môzete vytlaci zoznam snímok typu PRINT Image Framer ulozených na pamäovej karte. [. . . ] Skontrolujte, ci je na paneli LCD zobrazená správa , , ink out" (atrament sa minul) a stlacte tlacidlo údrzby. Táto správa sa nezobrazuje, ak je este k dispozícii urcité mnozstvo atramentu. V takom prípade stlacte tlacidlo údrzby, skontrolujte, ci je vybratá moznos Ink Cartridge Replacement (Výmena atramentovej kazety), a potom stlacte tlacidlo OK. Ak chcete zisti, ktorú kazetu je potrebné vymeni, pozrite si cas , , Kontrola zásobníkov s atramentom" na strane 38. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON STYLUS DX8400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON STYLUS DX8400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag