Návod na použitie EPSON PLQ-22CSM INSTALLATION

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON PLQ-22CSM bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON PLQ-22CSM


Mode d'emploi EPSON PLQ-22CSM
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON PLQ-22CSM QUICK REFERENCE (74 ko)

návod na obsluhu EPSON PLQ-22CSMINSTALLATION

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 23 INSTRUCØIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE . [. . . ] 25 PÔVODN¯ NÁVOD NA POUÎITIE. 17 EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS. 18 PÒVODNÍM NÁVODEM K POUÎÍVÁNÍ . nikdy sa nesnazte jemne nastavi upevovacie ceuste otocením upevovacích rukovätí proti smeru hodinových ruciciek, pretoze to má vzdy za následok uvonenie upevovacích ceustí - zopakujte kroky 1 az 6 pre kazdý postup upevovania · Upevovacie bloky !dbajte na to, aby obrobok bol pevne uchytený · Rozlozenie pracovného stola @ · Zlozenie pracovného stola # SERVIS · Ak by pracovný stôl napriek starostlivej výrobe a kontrole predsa len prestal niekedy fungova, treba da opravu vykona autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia EPSON - poslite pracovný stôl bez rozmontovania spolu s dôkazom o kúpe; vásmu dílerovi alebo do najblizsieho servisného strediska EPSON (zoznam adries servisných stredisiek a servisný diagram sú uvedené na www. skileurope. com) BEZPECNOS · Dbajte na to, aby pracovný stôl stál na pevnom a neklzkom povrchu · Neklate azké predmety na okraj, aby sa pracovný stôl neprevrátil 5 · Nestúpajte na pracovný stôl ani na om nestojte 6 · Nikdy nezaazujte pracovnú plochu väcsou záazou ako 100 kg 7 · azké predmety klate na pracovný stôl opatrne; nepúsajte ich z výsky 8 · Nepúsajte deti do pracovného priestoru · Pracovný stôl skladujte v miestnosti na suchom a uzamknutom mieste, mimo dosahu detí HR Radni stol UVOD PLQ-22CSM POUZITIE · Návod na montáz 9 - postupnos císel na nákrese zodpovedá postupnosti krokov montáze pracovného stola !pevne utiahnite vsetky skrutky a matice · Návod na pouzívanie 0 1 otocte obe upevovacie rukoväte A proti smeru hodinových ruciciek az na doraz (1 az 6 otácok) 2 potlacte nastavitenú upevovaciu ceus B dozadu az na doraz 3 rozlozte obe podporné ramená C pre optimálne podopretie obrobku 4 drzte obrobok jednou rukou medzi ceusami (dbajte na to, aby 4 upevovacie bloky D boli správne zarovnané s obrobkom) · Slide and Lock sustav radi na potpuno drukciji nacin od svih drugih konvencionalnih sustava za pritezanje · Prije uporabe pazljivo procitajte ovaj prirucnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu 1 · Koristite samo dijelove i dodatnu opremu koje ste dobili sa stolom; osteenja koja nastanu zbog upotrebe neoriginalnih dijelova i dodatne opreme nisu obuhvaena jamstvom · Ova radni stol nije predvien za stezanje alata s elektricnim napajanjem TEHNICKI PODACI 2 DIJELOVI RADNOG STOLA 3 A B C D E Rucica za stezanje Prilagodljiva celjust za stezanje Krak oslonca (maks. [. . . ] pevne utiahnite vsetky skrutky a matice · Návod na pouzívanie 0 1 otocte obe upevovacie rukoväte A proti smeru hodinových ruciciek az na doraz (1 az 6 otácok) 2 potlacte nastavitenú upevovaciu ceus B dozadu az na doraz 3 rozlozte obe podporné ramená C pre optimálne podopretie obrobku 4 drzte obrobok jednou rukou medzi ceusami (dbajte na to, aby 4 upevovacie bloky D boli správne zarovnané s obrobkom) · Slide and Lock sustav radi na potpuno drukciji nacin od svih drugih konvencionalnih sustava za pritezanje · Prije uporabe pazljivo procitajte ovaj prirucnik s uputama i spremite ga za kasniju uporabu 1 · Koristite samo dijelove i dodatnu opremu koje ste dobili sa stolom; osteenja koja nastanu zbog upotrebe neoriginalnih dijelova i dodatne opreme nisu obuhvaena jamstvom · Ova radni stol nije predvien za stezanje alata s elektricnim napajanjem TEHNICKI PODACI 2 DIJELOVI RADNOG STOLA 3 A B C D E Rucica za stezanje Prilagodljiva celjust za stezanje Krak oslonca (maks. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON PLQ-22CSM

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON PLQ-22CSM začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag