Návod na použitie EPSON MX21 SETUP

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON MX21 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON MX21


Mode d'emploi EPSON MX21
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON MX21 (4186 ko)

návod na obsluhu EPSON MX21SETUP

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] www. skileurope. com / q q q q q q , 8 - - - 30 - T 2 9 - - - U - , ( M 2 7) - U 0 - - , , - A B - , , q q q p ppp xp ( p) ! ( ) EPSON p / p p; p p, p , pp p p pp p pp p p , , - p EPSON (p, x p pp, p p www. skileurope. com) p xp pp pp pp pp, p p ( pp) SK VOD q Toto nradie je uren pre pozdne a priene rezanie dreva priamymi rezmi a tie rezmi pod uhlami do 45; s prslunm rezacm kotom je mon rezaaj neelezn kovy, ahk stavebn materily a plasty TECHNICK DAJE 1 BEZPENOSTN POKYNY q Pretajte si a uschovajte tento nvod na obsluhu a uveden bezpenostn pokyny 45 q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q Zabrte pokodeniu, ktor mu spsobiskrutky, klince alebo in prvky nachdzajce sa v opracovvanom predmete; odstrte ich predtm ne zanete reza Prvodn kbel nikdy nesmie prsdo styku s pohyblivmi asami stroja Ke odkladte stroj, vypnite motor a skontrolujte, i sa vetky pohybliv asti plne zastavili Pouvajte plne rozvinut a bezpen predlovac 16A kbel V prpade zaseknutia, mechanickej alebo elektrickej poruchy, okamite vypnite stroj a odpojte prvodn kbel EPSON zabezpe hladk chod nstroja len ak sa pouva pvodn prsluenstvo Pred pouitm prsluenstva vdy porovnajte maximlne dovolen otky takhoto prsluenstva s otkami stroja Nikdy nepouvajte stroj bez originlnych ochrannch krytov Tento stroj nesmie bypouvan osobami mladmi ako 16 rokov Hlasitos zapnutho prstroja me by viac ak 85 dB(A); chrte si ui ochrannmi krycmi prostriedkami Ak je sieov nra pokoden alebo ak sa preree poas prevdzky, nedotkajte sa jej ale ju ihne odpojte z hlavnej elektrickej siete Nikdy nepouvajte nstroj ak je nra pokoden; nru mus vymeni kvalifikovan osoba Vdy skontrolujte i je naptie elektrickho prdu rovnak ako naptie na ttku nstroja (nstroj s menovanm naptm 230V alebo 240V sa me napoji aj na 220V-ov prd) Tento stroj nie je vhodn pre rezanie za mokra Ak sa pouvaj rzne rozmery plovho kota, mus bypoda kota nastaven vedenie rezu Nepouvajte prasknut, deformovan alebo tup plov kote Nepouvajte plov kote, ktorch hrbka telesa je via alebo rozvdzanie zubov menie ne je hrbka vedenia rezu Po vypnut kotovej ply nikdy nezastavujte otajci sa kot silou vyvodenou na jeho bon stranu Nikdy neupevujte spodn kryt v otvorenej polohe; skontrolujte, i sa vone pohybuje Nikdy nepouvajte plov kote vyroben z rchloreznej ocele (HSS) Nikdy nepouvajte brsne/rezacie kote s tmto nstrojom Neodstraujte vedenie rezu Pri pouvan stroja neklate ruky do blzkosti plovho kota Nerete materily obsahujce azbest Nepokajte sa rezavemi mal kusy Predtm ne zanete reza, odstrte vetky prekky na vrchnej a spodnej strane reznej drhy Nepracujte so strojom v polohe nad hlavou Pouvajte len rezac stl vybaven vypnaom zabraujcim spusteniu motora po preruen prvodu elektrickej energie Pri nastavovan alebo vmene prsluenstva vdy vytiahnite prvodn kbel zo zsuvky POUITIE q q q q q q q Vmena plovho kota 3 - otvorte spodn kryt A pomocou pky B - vymete plov kot tak, aby sa smer zubov a smer pky vytlaenej na plovom koti zhodovali so smerom pky na spodnom kryte A !skontrolujte, i s dosadacie povrchy C prrub plne ist a i dosadaj na kot - dotiahnite skrutku D plovho kota prstami a potom o 1/8 otky viacej eshrannm kom (zabezpe preklzvanie plovho kota pri prli vekom odpore m zniuje preaenie motora a sptn odraz pri rezan) Nastavenie hbky rezu (0-46 mm) 4 - pre optimlnu kvalitu rezu nesmie byplov kot vysunut viac ako 3 mm pod opracovvanm predmetom - uvonite pku E - zdvihnite/potlate zkladov dosku F do poadovanej hbky poda stupnice a indiktora G - zatiahnite pku E Ako nastavi upnaciu pku: Upnacia sila pky E sa d nastavi - odrbujte pku E a nastavte ju aspo 30 proti smeru hodinovch ruiiek - pku E znovu tesne prirbujte Nastavenie uhla rezania (0-45) 5 - uvonite 2 prchytky H 2 - natote stroj do poadovanho uhla poda stupnice a indiktora J - dotiahnite 2 prchytky H 2 ! [. . . ] pri rezan pod uhlom nezodpoved hbka rezu hodnote na stupnici pre hbku rezu Kontrola uhla rezu 90 5 - nastavte a dotiahnite zkladov dosku F v maximlnej hbke rezu 4 - nastavte a zafixujte uhol rezania 0 - skontrolujte uhol 90 medzi kotom a spodnou stranou zkladovej dosky pomocou uholnka Vedenie rezu K 6 - chrni plov kot pred zaseknutm v opracovvanom kuse - vyaduje nastavenie, ak je ovplyvnen min. /max. priestor alebo pri zmene plovho kota Nastavenie vedenia rezu 6 - nastavte a dotiahnite zkladov dosku F v maximlnej hbke rezu 4 - uvonite skrutku L - nastavte vedenie rezu K - dotiahnite skrutku L Ryska rezu M 2 7 - pre vedenie nstroja pozd poadovanej iary rezu vyznaenej na opracovvanom kuse - pre priamy rez pod uhlom 0 alebo ikm rez pod uhlom 45 pouvajte prslun rysku !irok strana zkladovej dosky mus leana podoprenej strane opracovvanho predmetu !rka rezu je uren rkou zubov kota a nie rkou telesa kota 46 q q !vdy najskr vykonajte skobn rez na overenie skutonej iary rezu Odsvanie triesok - na adaptr N 2 nasute odsvaciu hadicu !nikdy nedovote, aby hadica vysvaa zasahovala do spodnho krytu alebo do priebehu rezania - mono pouva aj vrecko na prach (prsluenstvo EPSON 2610387402) Prevdzka nstroja 2 - zapojte prvodn kbel zo zdroja energie - vdy pevne drte rukov P jednou rukou a rukov Q druhou rukou - polote stroj prednou stranou zkladovej dosky na opracovvan predmet !skontrolujte, i zuby kota nezasahuj do opracovvanho predmetu - zapnite stroj tak, e najprv palcom stlate tlaidlo R (= bezpenostn vypna, ktor neme byzablokovan) a potom potiahnete zpadku S !predtm, ako kot vnikne do opracovvanho predmetu mus stroj beana pln otky - spodn kryt A sa otvra automaticky ke plov kot vnik do opracovvanho predmetu (spodn kryt otvrajte manulne pomocou pky B len pri pecilnych rezoch, napr. zapichovacch rezoch) - netlate prli na stroj; vyvjajte mierny a plynul tlak - po dokonen rezu vypnite stroj uvonenm zpadky S !STJ/VIBRATION Mles efter EN 50 144 er lydtrykniveau af dette vrktj 100 dB(A), lydeffektniveau 113 dB(A) og vibrationsniveauet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metoden). CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 50 144, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 50 144 er lydtrykknivet av dette verktyet 100 dB(A), lydstyrkenivet 113 dB(A) og vibrasjonsnivet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 50 144, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/EWG, 89/336/EWG, 98/37/EWG. MELU/TRIN Mitattuna EN 50 144 mukaan tykalun melutaso on 100 dB(A), yleens tykalun nen voimakkuus on 113 dB(A) ja trinn voimakkuus < 2, 5 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 50 144, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 50 144 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 100 dB(A), el nivel de la potencia acstica 113 dB(A) y la vibracin a < 2, 5 m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta 100 dB(A), o nvel de potncia acstica 113 dB(A) e a vibrao < 2, 5 m/s2 (mtodo brao-mo). I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37. [. . . ] CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CEE, 89/336/CEE, 98/37/CEE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta 100 dB(A), o nvel de potncia acstica 113 dB(A) e a vibrao < 2, 5 m/s2 (mtodo brao-mo). I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CEE 73/23, CEE 89/336, CEE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 50 144 il livello di pressione acustica di questo utensile 100 dB(A), il livello di potenza acustica 113 dB(A) e la vibrazione < 2, 5 m/s2 (metodo mano-braccio). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON MX21

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON MX21 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag