Návod na použitie EPSON M2410 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON M2410 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON M2410


EPSON M2410 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1085 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON M2410 (3052 ko)

návod na obsluhu EPSON M2410SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] b) Vyhbajte sa telesnmu kontaktu s povrchovmi plochami uzemnench spotrebicov, ako s elektrick rry, vyhrievacie teles, sporky a chladnicky. Vniknutie vody do rucnho elektrickho nradia zvysuje riziko zsahu elektrickm prdom. d) Nepouzvajte prvodn snru na prensanie nradia, na jeho vesanie, ani za u nevy ahujte zstrcku zo zsuvky. Prvodn snru chrte pred horcavou, olejom, ostrmi hranami alebo pohybujcimi sa cas ami nradia. [. . . ] Ak rucn elektrick nradie pouzvaj nesksen osoby, stva sa nebezpecnm nstrojom. Skontrolujte, ci pohybliv sciastky nradia bezchybne funguj a neblokuj a ci nie s zlomen alebo poskoden niektor sciastky, ktor by mohli negatvne ovplyvni fungovanie rucnho elektrickho nradia. Pred pouzitm rucnho elektrickho nradia dajte poskoden sciastky opravi . Nejeden raz bol spsoben zle udrziavanm nradm. 93 f) Pouzvan nstroje udrziavajte ostr a cist. Starostlivo osetrovan nstroje s ostrmi reznmi hranami sa menej casto zablokuj a ich vedenie je podstatne ahsie. g) Pouzvajte rucn elektrick nradie, prslusenstvo, pracovn nstroje a pod. Zoh adnite pritom konkrtne pracovn podmienky a cinnos , ktor mte vykona . Pouzvanie rucnho elektrickho nradia na in ako urcen cely mze vies k nebezpecnm situcim. 5) SERVIS a) Rucn elektrick nradie zverte do opravy len kvalifikovanmu personlu a pouzvajte len originlne nhradn sciastky. BEZPENOSTN POKYNY PRE OKRUN PLU VYSTRAHA Nedvajte ruky blzko opracovanej plochy a kota; drte druh ruku na prednej rukovti (ak obe ruky dria plu tak Vs kot neme poreza) Nepokste sa chyti opracovan predmet zospodu (ochrann kryt Vs nechrni pred kotom pod opracovanm predmetom) Nastavte hbku rezu poda hrbky opracvanho materilu (menej ako cel zub plovho kota by mal by viditen pod obrobkom) Nikdy nedrte opracovan predmet v rukch alebo na nohch (dleit je ho pevne pripevni aby sa telo o najviac chrnilo pred uviaznutm kota alebo stratou kontroly) Drte nstroj za izolovan rukovte ke robte nieo kde by sa rezac nstroj mohol dotkn skrytch elektrickch drtov alebo svojej nry (styk so , , ivm" drtom spsob, e aj in obhalen kovov asti sa stan vodivmi a mu spsobi pracovnkovi elektrick ok) Pri rozrezvan vdy pouite ohradu na rezanie alebo vodtko na rovn plenie (rez bude presnej a je menje pravdepodbn, e sa kot zasekne) Vdy pouite kote sprvnej vekosti a sprvneho tvaru pre jadr otvorov (kosotvorec alebo kruh) (kote, ktor sa nezhoduj s tvarom pripnacieho zariadenia ply nebud reza sstredene a spsobia stratu kontroly) Nikdy nepouvajte pokoden alebo nesprvne podloky alebo skrutky pre kote (podloky a skrutky kotov boli zvl navrhnut pre vau plu na dosiahnutie optimlneho vkonu a bezpenej prevdzky) SPTNY NRAZ PRINY Sptn nraz je nhla reakcia ak je kot zachyten, uviaznut alebo nesprvne zoraden, spsob, e sa nekontrolovan pla zodvihne z opracovanho predmetu smerom k pracovnkovi Ak kot uviazne alebo sa zasekne do zrezu, ak sa zastav a motor reaguje tak, e sa pla hbe smerom dozadu k pracovnkovi Ak sa kot zane skrca alebo je nevyrovnan v reze tak zuby na zadnej strane kota sa mu zasekn hlboko do povrchu dreva a kot me potom vs z vrubu a skoi dozadu na pracovnka SPTNY NRAZ AKO JE MU MON ZABRNI K sptnmu nrazu dojde nsledkom nepsrvneho pouitia nstroja a/alebo nepsrvnej prevdzky alebo podmienok; sptnmu nrazu je mon preds ak sa dodria dole uveden opatrenia Drte plu pevne oboma rukami a postavte sa telom tak, aby Vae rameno mohlo odporova sile sptnho nrazu; postavte sa na ktorkovek stranu kota, ale nie v tej istej lnii ako kot (sptn nraz me spsobi to, e pla nhle vysko dozadu, ale pracovnk me kontrolova silu sptnho nrazu ak sa urobia vhodn opatrenia) Ak sa kot zasekne alebo ak sa rezanie preru z akhokovek dvodu, uvonite sp a drte plu bez pohybu v materili a km sa kot plne zastav; nkdy sa nepokste vybra plu z opracovanho predmetu alebo vytiahnu plu dozadu km sa kot ota aby nedolo k sptnmu nrazu (skontrolujte opracovan kus a upravte ho aby nedolo k uviaznutiu kota, napr. vyhnite sa prerezaniu skrutiek alebo klincov) Ke znovu zanete pli opracovan kus, umiestnite plov kot do vrubu a skontrolujte, i sa zuby ply vone hbu v materili (ak kot uviazne, me vyskoi alebo spsobi sptn nraz z opracovanho kusu ke sa pla znovu zapne) Podporte vek panely aby sa minimalizovalo riziko zaseknutia kota a sptnho nrazu (vek panely sa asto ohn pod vlastnou vhou; obe strany panelu sa musia podpori blzko iary rezu a pri hranch panelu) Nepouvajte tup alebo pokoden kote (nenaostren alebo nesprvne nastaven kote vytvoria zky vrub, spsobujci prli vek trenie, uviaznutie kota a sptn nraz) Zamykajce pky na nastavenie hbky kota a kosu sa musia tesne pripevni pred zaatm rezania (ak sa nastavenie kota pomykne poas rezania, me spsobi uviaznutie kota a sptn nraz) Dvajte zvl pozor ak robte hlbok otvor do u postavench stien alebo inch slepch povrchov (vystrkujci kot me rozreza predmety a spsobi sptn nraz) DLEIT UPOZORENIE!CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 98 dB(A) og lydstyrkenivet 109 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/ETY. MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 98 dB(A) ja yleens tykalun nen voimakkuus on 109 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja trinn voimakkuus < 2, 5 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 98 dB(A) y el nivel de la potencia acstica 109 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB), y la vibracin a < 2, 5 m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 98 dB(A) e o nvel de potncia acstica 109 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao < 2, 5 m/s2 (mtodo brao-mo). CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CE 73/23, CE 89/336, CE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 98 dB(A) ed il livello di potenza acustica 109 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione < 2, 5 m/s2 (metodo mano-braccio). CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 73/23/EK, 89/336/EK, 98/37/EK elrsoknak megfelelen. [. . . ] HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 60 745 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 98 dB(A) a rove akustickho vkonu je 109 dB(A) (tandardn odchlka: 3 dB), a vibrcie s < 2, 5 m/s2 (metda ruka - paa). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 98 dB(A) a jakost zvuka 109 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija < 2, 5 m/s2 (postupkom na aci-ruci). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON M2410

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON M2410 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag