Návod na použitie EPSON M2400 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON M2400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON M2400


EPSON M2400 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1085 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON M2400 (3052 ko)

návod na obsluhu EPSON M2400SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Prvodn snru chrte pred horcavou, olejom, ostrmi hranami alebo pohybujcimi sa cas ami nradia. e) Ak pracujete s rucnm elektrickm nradm vonku, pouzvajte len tak predlzovacie snry, ktor s schvlen pre pouzvanie vo vonkajsch priestoroch. Pouzvanie predlzovacej snry urcenej do vonkajsieho prostredia znizuje riziko zsahu elektrickm prdom. 3) BEZPECNOS OSB a) Bu te pozorn, dvajte pozor na to, co robte a k prci s elektrickm nradm pristupujte rozumne. [. . . ] Pred pouzitm rucnho elektrickho nradia dajte poskoden sciastky opravi . Nejeden raz bol spsoben zle udrziavanm nradm. f) Pouzvan nstroje udrziavajte ostr a cist. Starostlivo osetrovan nstroje s ostrmi reznmi hranami sa menej casto zablokuj a ich vedenie je podstatne ahsie. g) Pouzvajte rucn elektrick nradie, prslusenstvo, pracovn nstroje a pod. Zoh adnite pritom konkrtne pracovn podmienky a cinnos , ktor mte vykona . Pouzvanie rucnho elektrickho nradia na in ako urcen cely mze vies k nebezpecnm situcim. 5) SERVIS a) Rucn elektrick nradie zverte do opravy len kvalifikovanmu personlu a pouzvajte len originlne nhradn sciastky. BEZPENOSTN POKYNY PRE OKRUN PLU Zabrte pokodeniu, ktor mu spsobiskrutky, klince alebo in prvky nachdzajce sa v opracovvanom predmete; odstrte ich predtm ne zanete reza Ke odkladte stroj, vypnite motor a skontrolujte, i sa vetky pohybliv asti plne zastavili Pouvajte plne rozvinut a bezpen predlovac 16A kbel V prpade zaseknutia, mechanickej alebo elektrickej poruchy, okamite vypnite stroj a odpojte prvodn kbel EPSON zabezpe hladk chod nstroja len ak sa pouva pvodn prsluenstvo Pouvajte iba prsluenstva, u ktorch hodnota prpustnch obrtok zodpoved minimlne najvym obrtkam nradia Nikdy nepouvajte stroj bez originlnych ochrannch krytov Tento stroj nesmie bypouvan osobami mladmi ako 16 rokov Hlasitos zapnutho prstroja me by viac ak 85 dB(A); chrte si ui ochrannmi krycmi prostriedkami Ak je sieov nra pokoden alebo ak sa preree poas prevdzky, nedotkajte sa jej ale ju ihne odpojte z hlavnej elektrickej siete Nikdy nepouvajte nstroj ak je nra pokoden; nru mus vymeni kvalifikovan osoba Vdy skontrolujte i je naptie elektrickho prdu rovnak ako naptie na ttku nstroja (nstroj s menovanm naptm 230V alebo 240V sa me napoji aj na 220V-ov prd) Tento stroj nie je vhodn pre rezanie za mokra Ak sa pouvaj rzne rozmery plovho kota, mus bypoda kota nastaven vedenie rezu Nepouvajte plov kote, ktorch hrbka telesa je via alebo rozvdzanie zubov menie ne je hrbka vedenia rezu Neodstraujte vedenie rezu Po vypnut kotovej ply nikdy nezastavujte otajci sa kot silou vyvodenou na jeho bon stranu Nikdy nepouvajte plov kote vyroben z rchloreznej ocele (HSS) Nikdy nepouvajte brsne/rezacie kote s tmto nstrojom 73 Nedvajte ruky blzko opracovanej plochy a kota Nepouvajte tup alebo pokoden kote Plu nezapnite ak sa doln ochrann kryt vone nepohybuje a ihne nezavre Nikdy nepripevnite alebo nepriviate doln ochrann kryt do otvorenej pozcie Neobrbajte materil, ktor obsahuje azbest (azbest sa povauje za rakovinotvorn materil) Ak by pri prci mohol vznika zdraviu kodliv, horav alebo vbun prach, vykonajte potrebn ochrann opatrenia (niektor druhy prachu sa povauj za rakovinotvorn); noste ochrann dchaciu masku a v prpade monosti pripojenia pouvajte aj zariadenie na odsvanie prachu a triesok Nepokajte sa rezavemi mal kusy Predtm ne zanete reza, odstrte vetky prekky na vrchnej a spodnej strane reznej drhy Nepracujte so strojom v polohe nad hlavou Pouvajte len rezac stl vybaven vypnaom zabraujcim spusteniu motora po preruen prvodu elektrickej energie Pri nastavovan alebo vmene prsluenstva vdy vytiahnite prvodn kbel zo zsuvky POUITIE Vmena plovho kota 3 - vyberte eshrann k A z pzdra B - otvorte doln ochrann kryt C pomocou pky D - vymete plov kot tak, aby sa smer zubov a smer pky vytlaenej na plovom koti zhodovali so smerom pky E !skontrolujte, i s dosadacie povrchy F prrub plne ist a i dosadaj na kot - dotiahnite skrutku G plovho kota prstami a potom o 1/8 otky viacej eshrannm kom (zabezpe preklzvanie plovho kota pri prli vekom odpore m zniuje preaenie motora a sptn odraz pri rezan) Nastavenie hbky rezu (0-51 mm) 4 - pre optimlnu kvalitu rezu nesmie byplov kot vysunut viac ako 3 mm pod opracovvanm predmetom - uvonite prchytku H - zdvihnite/potlate zkladov dosku F do poadovanej hbky - dotiahnite prchytku H Nastavenie uhla rezania (0-45) 5 - uvonite prchytku K - natote stroj do poadovanho uhla poda stupnice a indiktora L - dotiahnite prchytku K !pri rezan pod uhlom nezodpoved hbka rezu hodnote na stupnici pre hbku rezu Vedenie rezu M 6 - chrni plov kot pred zaseknutm v opracovvanom kuse - vyaduje nastavenie, ak je ovplyvnen min. /max. priestor alebo pri zmene plovho kota Nastavenie vedenia rezu 6 - nastavte a dotiahnite zkladov dosku J v maximlnej hbke rezu 4 - uvonite skrutku N - nastavte vedenie rezu M - dotiahnite skrutku N Ryska rezu P 2 7 - pre vedenie nstroja pozd poadovanej iary rezu vyznaenej na opracovvanom kuse - pre priamy rez pod uhlom 0 alebo ikm rez pod uhlom 45 pouvajte prslun rysku !CE SAMSVARSERKLRING Vi erklrer at det er under vrt ansvar at dette produkt er i samsvar med flgende standarder eller standard- dokumenter: EN 50 144, EN 55 014, i samsvar med reguleringer 73/23/EF, 89/336/EF, 98/37/EF. STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 50 144 er lydtrykknivet av dette verktyet 95 dB(A), lydstyrkenivet 108 dB(A), og vibrasjonsnivet < 2, 5 m/s2 (hnd-arm metode). CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 50 144, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/ETY. MELU/TRIN Mitattuna EN 50 144 mukaan tykalun melutaso on 95 dB(A), yleens tykalun nen voimakkuus on 108 dB(A), ja trinn voimakkuus < 2, 5 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi). CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 50 144, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 50 144 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 95 dB(A), el nivel de la potencia acstica 108 dB(A), y la vibracin a < 2, 5 m/s2 (mtodo brazo-mano). CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 50 144, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 73/23/CE, 89/336/CE, 98/37/CE. RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 50 144 o nvel de presso acstica desta ferramenta 95 dB(A), o nvel de potncia acstica 108 dB(A), e a vibrao < 2, 5 m/s2 (mtodo brao-mo). CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 50 144, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive CE 73/23, CE 89/336, CE 98/37. RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 50 144 il livello di pressione acustica di questo utensile 95 dB(A), il livello di potenza acustica 108 dB(A), e la vibrazione < 2, 5 m/s2 (metodo mano-braccio). CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 50 144, EN 55 014, a 73/23/EK, 89/336/EK, 98/37/EK elrsoknak megfelelen. [. . . ] HLUKU/VIBRCICH Meran poda EN 50 144 je rove akustickho tlaku tohto nstroja 95 dB(A), rove akustickho vkonu je 108 dB(A) a vibrcie s < 2, 5 m/s2 (metda ruka - paa). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 50 144, EN 55 014, prema odredbama smjernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 50 144, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 95 dB(A), jakost zvuka 108 dB(A), a vibracija < 2, 5 m/s2 (postupkom na aci-ruci). CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 50 144, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 73/23/EG, 89/336/EG, 98/37/EG. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON M2400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON M2400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag