Návod na použitie EPSON M2310 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON M2310 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON M2310


Mode d'emploi EPSON M2310
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON M2310 (3052 ko)

návod na obsluhu EPSON M2310SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tieto vstrazn upozornenia a bezpecnostn pokyny starostlivo uschovajte na budce pouzitie. Pojem rucn "elektrick nradie" pouzvan v nasledujcom texte sa vzahuje na rucn elektrick nradie napjan zo siete (s prvodnou snrou). 1) BEZPECNOS NA PRACOVISKU a) Udrziavajte svoje pracovisko cist a upratan. Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlen casti pracoviska mzu vies k razom. [. . . ] Toto bezpecnostn opatrenie zabrauje nemyselnmu spusteniu nradia. d) Nepouzvan rucn elektrick nradie uschovvajte mimo dosahu det. Nedopuste, aby rucn elektrick nradie pouzvali osoby, ktor s nm nie s dkladne oboznmen, alebo ktor si neprectali tento Nvod na pouzvanie. Ak rucn elektrick nradie pouzvaj nesksen osoby, stva sa nebezpecnm nstrojom. e) Elektrick nradie starostlivo osetrujte. Skontrolujte, ci pohybliv sciastky nradia bezchybne funguj a neblokuj a ci nie s zlomen alebo poskoden niektor sciastky, ktor by mohli negatvne ovplyvni fungovanie rucnho elektrickho nradia. Pred pouzitm rucnho elektrickho nradia dajte poskoden sciastky opravi. Nejeden raz bol spsoben zle udrziavanm nradm. f) Pouzvan nstroje udrziavajte ostr a cist. Starostlivo osetrovan nstroje s ostrmi reznmi hranami sa menej casto zablokuj a ich vedenie je podstatne ahsie. g) Pouzvajte rucn elektrick nradie, prslusenstvo, pracovn nstroje a pod. Technical file at: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. F CE DCLARATION DE CONFORMIT Nous dclarons sous notre propre responsabilit que ce produit est en conformit avec les normes ou documents normaliss suivants: EN 60 745, EN 55 014, conforme aux rglementations 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (jusqu'au 28. 12. 2009), 2006/42/CE ( partir du 29. 12. 2009). BRUIT/VIBRATION Mesur selon EN 60 745 le niveau de la pression sonore de cet outil est 93 dB(A) et le niveau de la puissance sonore 104 dB(A) (dviation standard: 3 dB), et la vibration 1, 7 m/s2 (mthode main-bras; incertitude K = 1, 5 m/s2). Dossier technique auprs de: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. D CE KONFORMITTSERKLRUNG Wir erklren in alleiniger Verantwortung, da dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten bereinstimmt: EN 60 745, EN 55 014, gem den Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (bis 28. 12. 2009), 2006/42/EG (ab 29. 12. 2009). GERUSCH/VIBRATION Gemessen gem EN 60 745 betrgt der Schalldruckpegel dieses Gertes 93 dB(A) und der Schalleistungspegel 104 dB(A) (Standard- abweichung: 3 dB), und die Vibration 1, 7 m/s2 (Hand-Arm Methode; unsicherheit K = 1, 5 m/s2). Technische Unterlagen bei: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. NL CE CONFORMITEITSVERKLARING Wij verklaren, dat dit product voldoet aan de volgende normen of normatieve documenten: EN 60 745, EN 55 014, overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (tot 28-12-2009), 2006/42/EG (vanaf 29-12-2009). GELUID/VIBRATIE Gemeten volgens EN 60 745 bedraagt het geluidsdrukniveau van deze machine 93 dB(A) en het geluidsvermogen-niveau 104 dB(A) (standaard deviatie: 3 dB), en de vibratie 1, 7 m/s2 (hand-arm methode; onzekerheid K = 1, 5 m/s2). Technisch dossier bij: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. S CE KONFORMITETSFRKLARING Vi intygar och ansvarar fr, att denna produkt verensstmmer med fljande norm och dokument: EN 60 745, EN 55 014, enl. bestmmelser och riktlinjema 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (till 28. 12. 2009), 2006/42/EG (from 29. 12. 2009). LJUD/VIBRATION Ljudtrycksnivn som uppmtts enligt EN 60 745 r p denna maskin 93 dB(A) och ljudeffektnivn 104 dB(A) (standard deviation: 3 dB), och vibration 1, 7 m/s2 (hand-arm metod; onoggrannhet K = 1, 5 m/s2). Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. DK CE KONFORMITETSERKLRING Vi erklrer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med flgende normer eller normative dokumenter: EN 60 745, EN 55 014, i henhold til bestemmelserne i direktiverne 2006/95/EF, 2004/108/EF, 98/37/EF (indtil 28. 12. 2009), 2006/42/EF (fra 29. 12. 2009). STJ/VIBRATION Mles efter EN 60 745 er lydtrykniveau af dette vrktj 93 dB(A) og lydeffektniveau 104 dB(A) (standard deviation: 3 dB), og vibrationsniveauet 1, 7 m/s2 (hnd-arm metoden; usikkerhed K = 1, 5 m/s2). [. . . ] : EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. CE , : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG 28. 12. 2009 p. ), 2006/42/EG ( 29. 12. 2009 p. ). / EN 60 745 93 () i 104 () ( : 3 ), i 1, 7 /2 ( ; K = 1, 5 /2). : EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. UA GR CE YMBATOT : EN 60 745, EN 55 014, 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK ( 28. 12. 2009), 2006/42/EK ( 29. 12. 2009). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON M2310

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON M2310 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag