Návod na použitie EPSON M2310 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON M2310 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON M2310


EPSON M2310 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1085 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON M2310 (3052 ko)

návod na obsluhu EPSON M2310SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] e) Ak pracujete s rucnm elektrickm nradm vonku, pouzvajte len tak predlzovacie snry, ktor s schvlen pre pouzvanie vo vonkajsch priestoroch. Pouzvanie predlzovacej snry urcenej do vonkajsieho prostredia znizuje riziko zsahu elektrickm prdom. f) Ak sa ned vyhn pouzitiu rucnho elektrickho nradia vo vlhkom prostred, pouzite prerusovac uzemovacieho obvodu. Pouzvanie prerusovaca uzemovacieho obvodu znizuje riziko zsahu elektrickm prdom. [. . . ] g) Pouzvajte rucn elektrick nradie, prslusenstvo, pracovn nstroje a pod. Zohadnite pritom konkrtne pracovn podmienky a cinnos, ktor mte vykona. Pouzvanie rucnho elektrickho nradia na in ako urcen cely mze vies k nebezpecnm situcim. 5) SERVIS a) Rucn elektrick nradie zverte do opravy len kvalifikovanmu personlu a pouzvajte len originlne nhradn sciastky. Tm sa zabezpec zachovanie bezpecnosti rucnho elektrickho nradia. BEZPECNOSTN POKYNY PRE OKRUZN PLU VSTRAHA Nedvajte ruky blzko opracovanej plochy a kotca; drzte druh ruku na prednej rukovti (ak obe ruky drzia plu tak Vs kotc nemze poreza) Nepokste sa chyti opracovan predmet zospodu (ochrann kryt Vs nechrni pred kotcom pod opracovanm predmetom) Nastavte hbku rezu poda hrbky opracvanho materilu (menej ako cel zub plovho kotca by mal by viditen pod obrobkom) Nikdy nedrzte opracovan predmet v rukch alebo na nohch (dlezit je ho pevne pripevni aby sa telo co najviac chrnilo pred uviaznutm kotca alebo stratou kontroly) Drzte nstroj za izolovan rukovte ke robte nieco kde by sa rezac nstroj mohol dotkn skrytch elektrickch drtov alebo svojej snry (styk so , , zivm" drtom spsob, ze aj in obhalen kovov casti sa stan vodivmi a mzu spsobi pracovnkovi elektrick sok) Pri rozrezvan vzdy pouzite ohradu na rezanie alebo vodtko na rovn plenie (rez bude presnejs a je menje pravdepodbn, ze sa kotc zasekne) Vzdy pouzite kotce sprvnej vekosti a sprvneho tvaru pre jadr otvorov (kosostvorec alebo kruh) (kotce, ktor sa nezhoduj s tvarom pripnacieho zariadenia ply nebud reza sstredene a spsobia stratu kontroly) Nikdy nepouzvajte poskoden alebo nesprvne podlozky alebo skrutky pre kotce (podlozky a skrutky kotcov boli zvls navrhnut pre vasu plu na dosiahnutie optimlneho vkonu a bezpecnej prevdzky) SPTN NRAZ PRCINY Sptn nraz je nhla reakcia ak je kotc zachyten, uviaznut alebo nesprvne zoraden, spsob, ze sa nekontrolovan pla zodvihne z opracovanho predmetu smerom k pracovnkovi Ak kotc uviazne alebo sa zasekne do zrezu, ak sa zastav a motor reaguje tak, ze sa pla hbe smerom dozadu k pracovnkovi Ak sa kotc zacne skrca alebo je nevyrovnan v reze tak zuby na zadnej strane kotca sa mzu zasekn hlboko do povrchu dreva a kotc mze potom vs z vrubu a skoci dozadu na pracovnka SPTN NRAZ AKO JE MU MOZN ZABRNI K sptnmu nrazu dojde nsledkom nepsrvneho pouzitia nstroja a/alebo nepsrvnej prevdzky alebo podmienok; sptnmu nrazu je mozn preds ak sa dodrzia dole uveden opatrenia Drzte plu pevne oboma rukami a postavte sa telom tak, aby Vase rameno mohlo odporova sile sptnho nrazu; postavte sa na ktorkovek stranu kotca, ale nie v tej istej lnii ako kotc (sptn nraz mze spsobi to, ze pla nhle vyskoc dozadu, ale pracovnk mze kontrolova silu sptnho nrazu ak sa urobia vhodn opatrenia) 107 Ak sa kotc zasekne alebo ak sa rezanie prerus z akhokovek dvodu, uvonite sps a drzte plu bez pohybu v materili az km sa kotc plne zastav; nkdy sa nepokste vybra plu z opracovanho predmetu alebo vytiahnu plu dozadu km sa kotc otca aby nedoslo k sptnmu nrazu (skontrolujte opracovan kus a upravte ho aby nedoslo k uviaznutiu kotca, napr. vyhnite sa prerezaniu skrutiek alebo klincov) Ke znovu zacnete pli opracovan kus, umiestnite plov kotc do vrubu a skontrolujte, ci sa zuby ply vone hbu v materili (ak kotc uviazne, mze vyskoci alebo spsobi sptn nraz z opracovanho kusu ke sa pla znovu zapne) Podporte vek panely aby sa minimalizovalo riziko zaseknutia kotca a sptnho nrazu (vek panely sa casto ohn pod vlastnou vhou; obe strany panelu sa musia podpori blzko ciary rezu a pri hranch panelu) Nepouzvajte tup alebo poskoden kotce (nenaostren alebo nesprvne nastaven kotce vytvoria zky vrub, spsobujci prlis vek trenie, uviaznutie kotca a sptn nraz) Zamykajce pky na nastavenie hbky kotca a kosu sa musia tesne pripevni pred zacatm rezania (ak sa nastavenie kotca posmykne pocas rezania, mze spsobi uviaznutie kotca a sptn nraz) Dvajte zvls pozor ak robte hlbok otvor do uz postavench stien alebo inch slepch povrchov (vystrkujci kotc mze rozreza predmety a spsobi sptn nraz) DLEZIT UPOZORENIE! Pred kazdm pouzitm skontrolujte, ci je kryt sprvne zavret Plu nezapnite ak sa doln ochrann kryt vone nepohybuje a ihne nezavre Nikdy nepripevnite alebo nepriviazte doln ochrann kryt do otvorenej pozcie Ak pla nhodou spadne je mozn, ze sa kryt ohne; zodvihnite kryt so zaahovacou rukovou a skontrolujte, ci sa vone pohybuje a nedotka sa kotca alebo inej casti, pri rezan pod akmkovek uhlom a do akejkovek hbky Skontrolujte, ci pruzina na dolnom ochrannom kryte funguje; ak kryt a pruzina nefunguj sprvne tak sa musia pred pouzitm opravi (doln ochrann kryt sa mozno hbe pomaly lebo niektor casti s poskoden, alebo zaspinen) Doln ochrann kryt by sa mal da rucne dole len pre specilne rezy, ako napr. pri rezan pod uhlom nezodpoved hbka rezu hodnote na stupnici pre hbku rezu Kontrola uhla rezu 90 5 - nastavte a dotiahnite zkladov dosku J v maximlnej hbke rezu 4 - nastavte a zafixujte uhol rezania 0 - skontrolujte uhol 90 medzi kotcom a spodnou stranou zkladovej dosky pomocou uholnka Nastaviten ryska pre sledovanie lnie rezu N 6a - pre vedenie nstroja pozdz pozadovanej ciary rezu vyznacenej na opracovvanom kuse - pre priamy rez pod uhlom 0 alebo sikm rez pod uhlom 45 pouzvajte prslusn rysku !sirok strana zkladovej dosky mus lezana podoprenej strane opracovvanho predmetu - je mozn nastavi poda toho, ci si prajete aby odpadov materil bol na vntornej alebo vonkajdej strane kotca 6b !vzdy najskr vykonajte sksobn rez na overenie skutocnej ciary rezu Odsvanie prachu - na adaptr P 7 nasute odsvaciu hadicu !nikdy nedovote, aby hadica vysvaca zasahovala do spodnho krytu alebo do priebehu rezania - mozno pouzva aj vrecko na prach (prslusenstvo EPSON 2610387402) !STY/VIBRASJON Mlt iflge EN 60 745 er lydtrykknivet av dette verktyet 93 dB(A) og lydstyrkenivet 104 dB(A) (standard deviasjon: 3 dB), og vibrasjonsnivet 1, 7 m/s2 (hnd-arm metode; usikkerhet K = 1, 5 m/s2). Tekniske underlag hos: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. FIN CE TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA Todistamme tten ja vastaamme yksin siit, ett tm tuote en allalueteltujen standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen EN 60 745, EN 55 014, seuraavien sntjen mukaisesti 2006/95/EY, 2004/108/EY, 98/37/EY (28. 12. 2009 asti), 2006/42/EY (29. 12. 2009 alkaen). MELU/TRIN Mitattuna EN 60 745 mukaan tykalun melutaso on 93 dB(A) ja yleens tykalun nen voimakkuus on 104 dB(A) (keskihajonta: 3 dB), ja trinn voimakkuus 1, 7 m/s2 (ksi-ksivarsi metodi; epvarmuus K = 1, 5 m/s2). Tekninen tiedosto kohdasta: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. E CE DECLARACION DE CONFORMIDAD Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto est en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN 60 745, EN 55 014, de acuerdo con las regulaciones 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (hasta el 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir del 29. 12. 2009). RUIDOS/VIBRACIONES Medido segn EN 60 745 el nivel de la presin acstica de esta herramienta se eleva a 93 dB(A) y el nivel de la potencia acstica 104 dB(A) (desviacin estndar: 3 dB), y la vibracin a 1, 7 m/s2 (mtodo brazo-mano; incertidumbre K = 1, 5 m/s2). Expediente tcnico en: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. 07 EPSON Europe BV A. Kloot 141 P CE DECLARAO DE CONFIRMIDADE Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos: EN 60 745, EN 55 014, conforme as disposies das directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE, 98/37/CE (at 28. 12. 2009), 2006/42/CE (a partir de 29. 12. 2009). RUDO/VIBRAES Medido segundo EN 60 745 o nvel de presso acstica desta ferramenta 93 dB(A) e o nvel de potncia acstica 104 dB(A) (espao de erro: 3 dB), e a vibrao 1, 7 m/s2 (mtodo brao-mo; incerteza K = 1, 5 m/s2). Processo tcnico em: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. I CE DICHIARAZIONE DI CONFORMIT Dichiaramo, assumendo la piena responsabilit di tale dichiarazione, che il prodotto conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti: EN 60 745, EN 55 014 in base alle prescrizioni delle direttive 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (fino al 28. 12. 2009), 2006/42/EG (a partire dal 29. 12. 2009). RUMOROSIT/VIBRAZIONE Misurato in conformit al EN 60 745 il livello di pressione acustica di questo utensile 93 dB(A) ed il livello di potenza acustica 104 dB(A) (deviazione standard: 3 dB), e la vibrazione 1, 7 m/s2 (metodo mano-braccio; incertezza K = 1, 5 m/s2). Fascicolo tecnico presso: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. H CE MINSGI TANUSITVANY Teljes felelssgnk tudatban kijelentjk, hogy jelen termk a kvetkez szabvnyoknak vagy ktelez hatsgi elrsoknak megfelel: EN 60 745, EN 55 014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 98/37/EK (2009. 12. 28-ig), 2006/42/EK (2009. 12. 29-tOEl kezdve) elrsoknak megfelelen. [. . . ] Sbor technickej dokumentcie sa nachdzaj na adrese: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. BG SK HR CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod usklaen sa slijedeim normama i normativnim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, prema odredbama smjernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUCI/ VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi 93 dB(A) a jakost zvuka 104 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a vibracija 1, 7 m/s2 (postupkom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). Tehnika dokumentacija se moe dobiti kod: EPSON Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL. SRB CE IZJAVA O USKLA ENOSTI Pod punom odgovornou izjavljujemo da je ovaj proizvod usklaen sa sledeim standardima ili standardizovanim dokumentima: EN 60 745, EN 55 014, u skladu sa odredbama smernica 2006/95/EG, 2004/108/EG, 98/37/EG (do 28. 12. 2009), 2006/42/EG (od 29. 12. 2009). BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo pritiska zvuka ovog alata iznosi 93 dB(A), a jaina zvuka 104 dB(A) (normalno odstupanje: 3 dB), a vibracija 1, 7 m/s2 (mereno metodom na aci-ruci; nesigurnost K = 1, 5 m/s2). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON M2310

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON M2310 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag