Návod na použitie EPSON LX-300+II

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON LX-300+II bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON LX-300+II


EPSON LX-300+II : Stiahnuť kompletný návod (1341 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON LX-300+II annexe 1 (2108 ko)
   EPSON LX-300+II [SK] NOTES ON NETWORK CONNECTIONS (190 ko)
   EPSON LX-300+II (2037 ko)
   EPSON LX-300+II ESCP MANUAL (5756 ko)
   EPSON LX-300+II NETWORK GUIDE (336 ko)
   EPSON LX-300+II NOTES ON NETWORK CONNECTIONS (336 ko)

návod na obsluhu EPSON LX-300+II

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] · Adobe, Adobe logo, Acrobat, Adobe PDF logo a Reader sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Adobe Systems Incorporated v USA a v alsích krajinách. · Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter a Safari sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky firmy Apple Computer, Inc. · Netscape Navigator je ochrannou známkou firmy Netscape Communications Corporation. · Mozilla® a Firefox® sú registrované obchodné známky alebo obchodné známky spolocnosti Mozilla Foundation v USA a alsích krajinách. [. . . ] Pri pouzití tohto zariadenia vyuzívajte tento návod na získanie prehadných informácií o jednotlivých rezimoch alebo riesení prípadných azkostí pri obsluhe zariadenia. Stiahnutie Prevádzková prírucka (PC) Ke je zariadenie pripojené do siete, môzete si stiahnu [Prevádzková prírucka (PC)] postupom uvedeným nizsie. 1 Potvrte IP adresu zariadenia. 2 Najprv na ovládacom paneli stlacte tlacidlo [Nastavenia] a potom, ke sa na dotykovom paneli zobrazí [Vytlaci zoznam (Pouzívate)], sa ho dotknite. alej sa v casti [Zoznam vsetkých volitených nastavení] dotknite tlacidla [Tlac] a vo vytlacenom zozname potvrte IP adresu. Do polícka pre zadávanie adries svojho webového prehliadaca zadajte IP adresu pre prístup k zariadeniu. 3 Stiahnite si [Prevádzková prírucka (PC)] 4 http://IP adresa zariadenia/ Pri urcitých nastaveniach zariadenia sa môze od pouzívatea vyzadova verifikácia. Obráte sa, prosím, na administrátora zariadenia a vyziadajte si informácie o úcte potrebné na verifikáciu. Na zobrazenej stránke kliknite na [Preberanie prevádzková prírucka]. alej si zo zoznamu "Jazyk na stiahnutie" zvote zelaný jazyk a potom kliknite na tlacidlo [Preberanie]. Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor, aby sa zobrazil Prevádzková prírucka (PC). 7 UPOZORNENIE Symboly pouzité v tomto návode Pre zaistenie bezpecného pouzívania stroja sa v tomto návode pouzívajú rôzne symboly. Symboly pre bezpecnos sú klasifikované poda popisu nizsie. Pri cítaní tohoto návodu preto dbajte na riadne porozumenie týmto symbolom. VAROVANIE Upozoruje na nebezpecie ohrozenia zivota alebo vázneho poranenia. majetku. UPOZORNENIE Upozoruje na nebezpecie poranenia alebo poskodenie Význam symbolov POZOR!HORÚCE NEBEZPECIE PRIVRETIA DBAJTE OPATRNOSTI ZAKÁZANÉ CINNOSTI NEROZOBERAJTE POVINNÉ CINNOSTI Poznámky k napájaniu VAROVANIE Dbajte na to, aby bol sieový napájací kábel pripojený len do zásuvky, ktorá zodpovedá napäovým a prúdovým poziadavkám. Pre pripojenie alsích zariadení do rovnakej zásuvky nepouzívajte predlzovací kábel alebo rozbocovac. Pouzitie nevhodného napájania môze spôsobi poziar alebo úraz elektrickým prúdom. * Poziadavky na napájanie viz typový stítok v avom spodnom rohu na avej strane stroja. Tu existuje moznos vzniku poziaru a úrazu elektrickým prúdom. Pokia sa dostane prach do stroja, môzu by na kópiách necistoty a môze dôjs k poruche stroja. Miesta, ktoré sú extrémne horúce, studené, vlhké alebo suché (v blízkosti kúrenia, zvlhcovacov vzduchu, klimatizácií a podobne) Papier môze navlhnú a vo vnútri stroja sa môze vytvori kondenzácia, co spôsobí záseky papiera a necistoty na kópiách. PARAMETRE (strana 18) Ke sa v miestnosti pouzíva zvlhcovac vzduchu, pouzívajte v tomto zvlhcovaci len destilovanú vodu. Pri pouzívaní vody z kohútika budú rozprasované rôzne minerály a necistoty, a tieto by sa mohli zhromazova vo vnútri stroja a prejavova sa ako necistoty na kópiách. Po nainstalovaní stroja musia by stavacie nozicky (5) spustené na podlahu, aby doslo k zaisteniu stroja (zabráneniu jeho pohybu). Nozickami otácajte v smere zaistenia, dokia nie sú v pevnom kontakte s podlahou. Pokia je treba stroj presunú kvôli reorganizácii kancelárie alebo z iného dôvodu, nozicky vyskrutkujte hore nad podlahu, vypnite napájanie a potom stroj presute. (Po presunutí stroja nozicky opä spustite dole a stroj tak znova zaistite. ) Miesta vystavené priamemu slnecnému osvitu Mohlo by dochádza k deformácii plastových dielov a to sa prejavi ako necistoty na kópiách. Zaisovanie Uvoovanie Miesta s cpavkovými výparmi Instalácia stroja v blízkosti diazo kopírovacieho stroja môze ma za následok necisté kópie. Stroj neinstalujte na miesto s nedostatocným vetraním. Pocas prevádzky sa vo vnútri stroja vytvára malé mnozstvo ozónu. Vytvorené mnozstvo ozónu je ale tak malé, ze nie je zdraviu skodlivé; pocas dlhého kopírovania môze by napriek tomu cíti nepríjemný zápach a preto by mal by stroj nainstalovaný v miestnosti s ventiláciou alebo oknami, aby bola zaistená dostatocná cirkulácia vzduchu. [. . . ] Ak sa tonerové kazety skladujú nastojato, toner môze stuhnú tak, ze sa nemusí da pouzi. · Pouzívajte, prosím, tonerové kazety, ktoré odporúca spolocnos EPSON. Ak pouzijete inú tonerovú kazetu nez odporúca spolocnos EPSON, kvalita a Otvorte Opatrne oboma rukami vytiahnite priamo von Potraste 5 - 6 razy Opatrne vlozte priamo Zatvorte do zariadenia tak, aby sadla na svoje miesto výkonnos zariadenia sa môzu zhorsi a súcasne hrozí riziko poskodenia zariadenia. · Pouzité tonerové kazety neodhadzujte. Pri údrzbe zariadenia technik prevezme aj pouzité tonerové kazety. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON LX-300+II

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON LX-300+II začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag