Návod na použitie EPSON LQ-690 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON LQ-690 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON LQ-690


EPSON LQ-690 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (984 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON LQ-690 BROCHURE (539 ko)

návod na obsluhu EPSON LQ-690SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Závisí to na konfiguraci systému a zakoupených produktech. Pírucky s tímto symbolem jsou tistné pírucky. CD-ROM Pírucky s tímto symbolem jsou pírucky v PDF ulozené na dodaném disku CD-ROM. · Strucné reference pro základní operace Pro základní operace © Základní funkce Pro doplkové funkce © Podle vasich poteb Prvodce snadnou obsluhou Prvodce uzivatele (Tento dokument) Referencní prvodce Prvodce kopírováním Prvodce faxováním Network Quick Start Guide Remote UI Guide Network Guide Color Network ScanGear User's Guide CD-ROM · Základní informace · Základní operace · Odstraování problém · Instrukce ke kopírování · Instrukce k faxu · Nastavení síového pipojení a instalace CD-ROM CD-ROM CD-ROM softwaru z disku CD-ROM · Instrukce pro vzdálené uzivatelské rozhraní · Instrukce pro pipojení k síti a instalaci · Instalace a instrukce pro ovladac CD-ROM CD-ROM Color Network ScanGear CD-ROM K prohlízení prvodce ve formátu PDF je nutný program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Není-li na vasem systému Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nainstalován, stáhnte ho prosím z webových stránek spolecnosti Adobe Systems Incorporated. · Instrukce pro tiskárnu PCL/UFRII LT · Instrukce pro tiskárnu UFRII LT · Instrukce pro tisk cárových kód · Instalace a instrukce k ovladaci PCL/UFR II Printer Guide UFR II Printer Guide Bar Code Printing Guide PCL Driver Guide UFR II Driver Guide Prvodce k ovladaci faxu CD-ROM CD-ROM CD-ROM tiskárny PCL · Instalace a instrukce k ovladaci CD-ROM tiskárny UFRII LT · Instalace a instrukce k ovladaci faxu CD-ROM CD-ROM K prohlízení prvodce ve formátu PDF je nutný program Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader. Není-li na vasem systému Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader nainstalován, stáhnte ho prosím z webových stránek spolecnosti Adobe Systems Incorporated. Jak je tato pírucka uspoádána Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Nez zacnete tento stroj pouzívat Bzná údrzba Odstraování problém Dodatek Vynalozili jsme znacné úsilí na to, aby se v této pírucce nevyskytovaly nepesnosti a opomenutí. Vzhledem k tomu, ze své produkty neustále zdokonalujeme, vám vsak doporucujeme, abyste v pípad poteby pesných specifikací produktu kontaktovali zástupce spolecnosti Canon. Obsah Pedmluva . [. . . ] Aby bylo mozné tuto funkci pouzít, stroj musí být Skenování pipojen na sí a na pocítaci musí být nainstalovaný obrazových dat software Color Network ScanGear*. Lze skenovat obrazy az do formátu A3 v rozlisení 600 x 600 dpi. * Software Color Network ScanGear je obsazen na dodávaném CD-ROMu. Dalsí informace o funkci síového skenování viz prvodce Color Network ScanGear User's Guide. Export dat do pocítace Co vsechno tento stroj umí 1-13 Konfigurace systému a jednotlivé cásti 1 Nez zacnete tento stroj pouzívat V této cásti naleznete názvy a funkce vsech vnitních i vnjsích cástí hlavní jednotky, volitelného zaízení a ovládacího panelu. Pohled zvnjsku Stroj iR2022 s pipojeným volitelným krytem kopírovací desky J, fax panelem B1 (s faxovou kartou Super G3), vnitní dvoucestnou pihrádkou E2 a modulem podávání ze zásobník Q1. Stroj iR2022 s pipojeným volitelným podavacem (DADF-P2), fax panelem B1 (s faxovou kartou Super G3), finiserem U2, doplkovou pihrádkou finiseru C1 a modulem podávání ze zásobník Q1. 1-14 Konfigurace systému a jednotlivé cásti a Vlozený podavac Podává transparentní listy a papír nestandardní velikosti. (Viz , , Zhotovování výtisk pomocí vlozeného podavace" v Referencním prvodci. ) d Podavac (DADF-P2) (volitelný) Originály ulozené do podavace se do oblasti skenování automaticky podávají jeden po druhém. Pi zhotovování jednostranných nebo oboustranných kopií z oboustranných originál podavac originály také automaticky obrací. b Ovládací panel Na panelu se nacházejí tlacítka, LCD displej a indikátory nutné k zajistní ádného provozu stroje. 1-18. ) e Hlavní síový vypínac Stisknutím vypínace na stran , , I" zapnete stroj. (Viz , , Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu" na str. 1-21. ) 1 Nez zacnete tento stroj pouzívat c Kryt kopírovací desky (volitelný doplnk pro stroj iR2022) Kryt kopírovací desky slouzí k zajistní originál ulozených na kopírovací desce. f Zásuvka na papír 1 Pojme az 250 list papíru gramáze 80 g/m2. g Zásuvka na papír 2 (volitelný doplnk pro stroj iR2018) Pojme az 250 list papíru gramáze 80 g/m2. Konfigurace systému a jednotlivé cásti 1-15 Pohled dovnit Stroj iR2022 s pipojeným volitelným podavacem (DADF-P2), fax panelem B1 (s faxovou kartou Super G3), vnitní dvoucestnou pihrádkou E2, duplexní jednotkou B1 a modulem podávání ze zásobník Q1. 1 Nez zacnete tento stroj pouzívat a Kopírovací deska b Tonerová kazeta c Pední kryt d Bubnová jednotka e Levý kryt zásuvky na papír f Fixacní jednotka g Duplexní jednotka B1 (volitelná) h Levý kryt i Oblast skenování 1-16 Konfigurace systému a jednotlivé cásti Volitelná zaízení 1 Nez zacnete tento stroj pouzívat a Kryt kopírovací desky J b Vnitní dvoucestná pihrádka E2 c Modul podávání ze zásobníku P1 (Pouze pro stroj iR2018) f Fax panel B1 (s faxovou kartou Super G3) g Podavac (DADF-P2) h Pihrádka na dokumenty J1 i Ctecka karet E1 j Pídavná pihrádka finiseru C1 k Finiser U2 d Modul podávání ze zásobníku Q1 e Duplexní jednotka B1 Konfigurace systému a jednotlivé cásti 1-17 Cásti ovládacího panelu Hlavní ovládací panel 1 Nez zacnete tento stroj pouzívat a Tlacítko [Výbr papíru] f Tlacítko [Skenovat] Stisknte toto tlacítko, chcete-li vybrat pozadovaný zdroj papíru. Stisknte, chcete-li pouzít funkci síového skenování. (Viz prvodce Color Network b Indikátor výbru papíru Oznacuje zdroj zvoleného papíru. ScanGear User's Guide. ) g Tlacítko / [Tídit/Sesít] c Tlacítko [Kopie] Stisknte toto tlacítko, chcete-li pepnout do rezimu kopírování. Stisknte toto tlacítko, chcete-li pepínat mezi rezimy tídní a sesívání. h LCD displej Na LCD displeji se bhem pouzívání stroje zobrazují hlásení a upozornní. Pi úprav nastavení se zde také zobrazují volby, text a císla. d Indikátor místa zachycení Oznacuje místo zachycení papíru. e Tlacítko [Sytost] Stisknte toto tlacítko, chcete-li pro kopírování a faxování nastavit sytost. i Tlacítko [Kvalita obrazu] Stisknte toto tlacítko, chcete-li pro kopírování a faxování vybrat kvalitu obrazu. 1-18 Konfigurace systému a jednotlivé cásti j Tlacítko [Resetovat] v Tlacítko [Zobrazit nastavení] Stisknutím tohoto tlacítka vrátíte stroj do Pohotovostního rezimu. Stisknte, chcete-li potvrdit nastavení. w Indikátor zpracování/dat Bliká, je-li stroj v chodu. CEKEJTE PROSIM Níze uvedený displej se zobrazí, kdyz je stroj pipraven skenovat. 100% AUTO A TEXT O1 DÙLEZITÉ · Mezi vypnutím a optovným zapnutím hlavního síového vypínace vyckejte nejmén 10 sekund. · Nevypínejte hlavní napájení, je-li na stroji nainstalována volitelná faxová karta Super G3 a chcete odesílat a pijímat faxové dokumenty. Kdyz je hlavní napájení vypnuto, faxové dokumenty nelze odesílat ani pijímat. 1-22 Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu Hlavní napájení a napájení ovládacího panelu 1-23 Nez zacnete tento stroj pouzívat POZNÁMKA · Pi zapnutí napájení se provede standardní nastavení. · Standardní nastavení kopírování jsou tato: - Pomr kopírování: Pímé (100 %) - Výbr papíru: Automatický výbr papíru - Sytost kopie: Automatické ovládání sytosti - Pocet kopií: 1 - Kvalita obrazu: TEXT - Funkce kopírování: Jednostranná kopie · Výchozí nastavení pro jednotlivé funkce stroje (kopírování nebo faxování) jsou provedena ve výrobním závod. Mzete je vsak zmnit podle svých konkrétních poteb. (Viz kapitola 3 , , Uzivatelská úprava nastavení" v Prvodci kopírováním a kapitola 6 , , Uzivatelské nastavení faxu" v Prvodci faxováním. ) · Z nabídky Doplkových funkcí si mzete vybrat, které funkce se zobrazí na Pohotovostním displeji po zapnutí hlavního napájení. (Viz kapitola 5 , , Inicializacní funkce pi zapnutí napájení" v Referencním prvodci. ) 1 G Jestlize se objeví hlásení <ZADEJTE PRIST. KOD Pomocí císelných tlacítek zadejte ID oddlení a stisknte tlacítko [OK]. 1 Nez zacnete tento stroj pouzívat ZADEJTE PRIST. ******* POZNÁMKA · Je-li rezim Správa ID oddlení nastaven na <ZAP>, zobrazí se hlásení <ZADEJTE PRIST. Instrukce týkající se zadávání ID oddlení a hesla viz , , Zadání ID oddlení a hesla" v Referencním prvodci. · <HESLO ID ODD. > se zobrazí, i kdyz nebylo nastaveno heslo. [. . . ] Otevete levý kryt zásuvky a najdte zachycený papír. Seznam chybových hlásení 3-11 KRYT DESKY OTEVREN/ZAVRETE KRYT Pícina Náprava Kryt kopírovací desky je otevený. DESKU Pícina Náprava Skenovací oblast podavace je spinavá. Vycistte skenovací oblast podavace. 3 Odstraování problém POLOZTE DOK. NA SKLO Pícina Ulozili jste origináldo podavace a vybrali jste rezim (nap. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON LQ-690

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON LQ-690 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag