Návod na použitie EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON LQ-2190 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON LQ-2190


EPSON LQ-2190 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (735 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON LQ-2190 BROCHURE (884 ko)

návod na obsluhu EPSON LQ-2190SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] RIESENIE PROBLÉMOV" (strana 40). Prosím uvedomte si · Výklad v tomto návode predpokladá, ze viete pracova s PC a s Windows alebo pocítacom Macintosh. · Informácie o vasom operacnom systéme nájdete v návode k operacnému systému alebo vyuzite online pomocníka. · Ukázky okien a postupy v tomto návode sa týkajú prednostne Windows Vista® v prostredí Windows® a Mac OS X v10. 4 v prostredí Macintosh. Okná sa môzu odlisova poda verzie operacného systému. [. . . ] Vrátite sa do vyssie uvedeného okna a vlozí sa automaticky URL stroja. 6 Pre pokracovanie v instalácii vykonajte kroky 5 az 12 na strane 15. Tým je instalácia dokoncená. · Po nainstalovaní nakonfigurujte nastavenie ovládaca tlaciarne poda "KONFIGURÁCIA OVLÁDACA TLACIARNE PODA DOPLNKOV NAINSTALOVANÝCH NA STROJI" (strana 23). · Ke ste nainstalovali ovládac PS tlaciarne alebo ovládac PPD, môze sa nainstalova obrazovkové PS písmo z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", dodávaného s doplnkovým modulom PS3. Viz "INSTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMA" (strana 29). 17 INSTALÁCIA OVLÁDACA TLACIARNE / OVLÁDACA PC-FAX KE BUDE STROJ PRIPOJENÝ KÁBLOM USB Podporované operacné systémy: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*/7* * Pre instaláciu softwaru sú potrebné práva administrátora. · Presvedcte sa, ze kábel USB nie je prepojený medzi pocítacom a strojom. Ke je kábel pripojený, zobrazí sa obrazovka Plug and Play. Ke k tomu dôjde, kliknutím na tlacidlo [Zrusi] okno zavrite a odpojte kábel. · Pre pouzitie ovládaca PS tlaciarne je potrebný doplnkový modul PS3 alebo ovládac PPD. · Na pouzitie ovládaca PCL je potrebný tlacový modul. · Pre pouzitie portu, vytvoreného pri nainstalovaní ovládaca tlaciarne pre faxový prenos dát, nainstalujte najprv ovládac tlaciarne a potom nainstalujte ovládac PC-Fax. Ke sa zobrazí obrazovka voby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOBY SOFTWARE (PRE VSETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nizsie. 1 Kliknite na tlacidlo [Ovládac tlaciarne]. 3 Ke ste poziadaní, ako je tlaciare pripojená, zvote [Pripojený k tomuto pocítacu] a kliknite na tlacidlo [alej]. 4 2 Kliknite na tlacidlo [Vlastná instalácia]. Ke ste poziadaní, ci nainstalova obrazovkové písmo, zvote odpove a kliknite na tlacidlo [alej]. Ke je nainstalovaný ovládac tlaciarne SAPL-c, táto obrazovka sa nezobrazí. Prejdite na nasledujúci krok. 18 INSTALÁCIA OVLÁDACA TLACIARNE / OVLÁDACA PC-FAX 5 Postupujte poda pokynov na obrazovke. Precítajte si správu v okne, ktoré sa objaví a kliknite na tlacidlo [alej]. Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokoncenia instalácie, kliknite na tlacidlo [OK]. Viz "INSTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMA" (strana 29). 10 Akonáhle sa zobrazí obrazovka dokoncenia instalácie, kliknite na tlacidlo [OK]. 21 INSTALÁCIA OVLÁDACA TLACIARNE / OVLÁDACA PC-FAX POUZITIE STROJA AKO ZDIELANEJ TLACIARNE Ak chcete stroj pouzíva ako zdielanú tlaciare v sieti Windows s ovládacom tlaciarne alebo ovládacom PC-Fax nainstalovaných na tlacovom serveri, postupujte poda nizsie uvedených krokov, aby ste nainstalovali ovládac tlaciarne alebo ovládac PC-Fax na klientských pocítacoch. · Opýtajte sa správcu vasej siete na názov servera a názov tlaciarne stroja v sieti. · Postup pre konfiguráciu nastavení na tlacovom serveri viz návod k pouzitiu alebo súbor pomocníka operacného systému. Pod pojmom "tlacový server" je mienený pocítac, ktorý je pripojený priamo k stroju, a "klienti" sú ostatné pocítace, pripojené k rovnakej sieti ako tlacový server. · Nainstalujte na klientských pocítacoch rovnaký ovládac tlaciarne, aký je nainstalovaný na tlacovom serveri. Ke sa zobrazí obrazovka voby software v kroku 6 v "OTVORENIE OBRAZOVKY VOBY SOFTWARE (PRE VSETKY SOFTWARE)" (strana 8), vykonajte kroky nizsie. 1 Kliknite na tlacidlo [Ovládac tlaciarne]. Pre instaláciu ovládaca PC-Fax kliknite na tlacidlo [PC-Fax Driver] na CD-ROM "Disc 2". 4 Vyberte názov stroja (nakonfigurovaný ako zdielaná tlaciare). * Obrazovka vyssie sa zobrazí pri pouzití CD-ROM "Disc 1". (1) (2) 2 3 Kliknite na tlacidlo [Vlastná instalácia]. Zvote [Pouzi existujúci port] a kliknite na tlacidlo [alej]. (1) Vyberte zo zoznamu názov stroja (nakonfigurovaný ako zdielaná tlaciare). Ke pouzívate Windows 2000/XP/Server 2003, môzete aj kliknú na tlacidlo [Prida sieový port] a vybra tlaciare, ktorá má by zdielaná prechádzaním siete v okne, ktoré sa objaví. (2) Kliknite na tlacidlo [alej]. Pokia sa zdielaná tlaciare v zozname neobjaví, skontrolujte nastavenie tlacového servera. 5 Pre pokracovanie v instalácii vykonajte kroky 5 az 12 na strane 15. Na obrazovke voby ovládaca tlaciarne dbajte na to, aby bol zvolený rovnaký typ ovládaca tlaciarne, aký je nainstalovaný na print serveri. Tým je instalácia dokoncená. Ke ste nainstalovali ovládac tlaciarne PS alebo ovládac PPD, je mozné z CD-ROM "PRINTER UTILITIES", ktorý je dodaný s modulom PS3 nainstalova Obrazovkové písmo PS. Viz "INSTALÁCIA OBRAZOVKOVÉHO PS PÍSMA" (strana 29). 22 INSTALÁCIA OVLÁDACA TLACIARNE / OVLÁDACA PC-FAX KONFIGURÁCIA OVLÁDACA TLACIARNE PODA DOPLNKOV NAINSTALOVANÝCH NA STROJI Po nainstalovaní ovládaca tlaciarne musíte konfigurova nastavenie ovládaca tlaciarne poda nainstalovaných doplnkov, formátu a typu papiera vlozeného do stroja. Pri konfigurácii ovládaca tlaciarne postupujte poda nizsie uvedených krokov. Ke je nainstalovaný ovládac PPD, pozrite sa na "Ke je nainstalovaný ovládac PPD" (strana 25). Ke je nainstalovaný ovládac PCL, ovládac SAPL-c alebo ovládac PS 1 Kliknite na tlacidlo [Start] ( ), kliknite na [Ovládací panel] a potom kliknite na [Tlaciare]. · Vo Windows XP/Server 003 kliknite na tlacidlo [Start] a potom kliknite na [Tlaciarne a faxy]. · Vo Windows 2000 kliknite na [Start], kliknite na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlaciarne]. Ke sa Windows XP v menu [Start] polozka [Tlaciarne a faxy] neobjaví, kliknite na tlacidlo [Start], kliknite na [Ovládacie panely], kliknite na [Tlaciarne a iný hardware] a potom kliknite na [Tlaciarne a faxy]. 3 4 Kliknite na zálozku [Konfigurácia]. Kliknite na tlacidlo [Automatická konfigurácia]. Nastavenie sa nakonfiguruje automaticky poda zisteného stavu stroja. 2 Otvorte okno vlastností tlaciarne. (1) Kliknite pravým tlacidlom mysi na ikonu ovládaca tlaciarne stroja. (2) Zvote [Properties] (Vlastnosti). *Toto je obrazovka ovládaca tlaciarne PCL6. [. . . ] Skopírujte písmená, ktoré chcete nainstalova, do [System Folder] na spúsacom disku. Ke nastanú problémy, ktoré by mohli by spôsobené nainstalovanými obrazovkovými písmenami, odstráte ihne nainstalované písmená zo systému. 10 11 Skontrolujte, ci je stroj vybraný v zozname "Select a Post Script Printer" a potom kliknite na tlacidlo [Setup]. Kliknite na tlacidlo [Configure]. Pre automatickú instaláciu konfigurácie poda zistených nainstalovaných doplnkov stroja kliknite na tlacidlo [Auto Setup]. 39 4 RIESENIE PROBLÉMOV KE SA INSTALÁCIA NEPODARÍ Táto kapitola poskytuje riesenie mozných problémov pri instalácii. Pozrite sa do nasledujúcej tabuky, aby ste nasli príslusnú stránku pre vasu otázku alebo problém. 40 · Nie je mozné detekova stroj (ke je pripojený k sieti). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON LQ-2190

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON LQ-2190 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag