Návod na použitie EPSON GT-S50 [SK] SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON GT-S50 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON GT-S50


EPSON GT-S50 [SK] SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (741 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON GT-S50 (1274 ko)
   EPSON GT-S50 BROCHURE (610 ko)

návod na obsluhu EPSON GT-S50[SK] SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Pro p¯ipojenÌ k poËÌtaËm s operaËnÌm systÈmem Mac OS System Software 7. 1 a vyööÌm, Windows 95 a vyööÌm nebo Windows NT 4. 0 a vyööÌm pouûÌv· scanner GT-S50 vysokorychlostnÌ rozhranÌ SCSI. Nikon Scan 2. 0, driver software dod·van se scannerem, nabÌzÌ velice dokonal p¯edbÏûn n·hled na snÌman obraz, kter je moûno editovat, vËetnÏ p¯esnÈho nastavenÌ barev, kontrastu a jasu. Nikon Scan mûe bt spouötÏn z jakÈkoliv TWAIN aplikace pod Windows nebo z jakÈkoliv aplikace, kter· podporuje Adobe Photoshop plug-ins (verze 4. 0 a vyööÌ) na Macintoshi. Nikon Scan mûe bt rovnÏû pouûÌv·n jako samostatn· aplikace, kter· umoûÚuje ukl·dat scannovanÈ snÌmky na disk bez pomoci dalöÌ aplikace. [. . . ] SCSI za¯ÌzenÌ nemohou bt p¯ipojena, pokud je poËÌtaË spuötÏn. P¯ed p¯ipojenÌm scanneru do SCSI ¯etÏzce se p¯esvÏdËte, ûe poËÌtaË a vöechna dalöÌ za¯ÌzenÌ ¯etÏzce, vËetnÏ scanneru, jsou vypnuta. Jak bude scanner zapojen do ¯etÏzce zavisÌ na tom, zda je scanner umÌstÏn mezi dvÏma jinmi za¯ÌzenÌmi nebo je na konci ¯etÏzce. 3. NastavenÌ Scanner je poslednÌm za¯ÌzenÌm v ¯etÏzci. 1. Nastavte p¯epÌnaË zakonËenÌ na "ON" 2. Jeden konec SCSI kabelu zapojte do jednoho z SCSI konektor na zadnÌ stranÏ scanneru a druh konec p¯ipojte k dalöÌmu za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci. Scanner je jedinm externÌm za¯ÌzenÌm v ¯etÏzci Scanner je poslednÌm z nÏkolika externÌch za¯ÌzenÌ 3. NastavenÌ Scanner je mezi dvÏma dalöÌmi za¯ÌzenÌmi 1. Nastavte p¯epÌnaË zakonËenÌ na "OFF" 2. P¯ipojte SCSI kabel od jednoho za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci k jednomu z konektor na zadnÌ stranÏ scanneru, potom zapojte kabel do zbvajÌcÌho konektoru a druh konec kabelu do konektoru dalöÌho za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci. 3. P¯esvÏdËte se, ûe poslednÌ za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci je zakonËeno. Pozn·mka: Jestliûe poslednÌ za¯ÌzenÌ v ¯etÏzci m· nevyuûit konektor je t¯eba do nÏj zapojit oddÏlen termin·tor, i kdyû je za¯ÌzenÌ p¯ipojeno do SCSI ¯etÏzce pouûÌvajÌcÌho prchozÌ termin·tor. NastavenÌ Kontrola p¯ipojenÌ SCSI P¯ed p¯ipojenÌm scanneru vypnÏte poËÌtaË, GT-S50 a vöechna ostatnÌ SCSI za¯ÌzenÌ. Podrobnosti najdete v ReferenËnÌm manu·lu na p¯iloûenÈm CDROMu. UûivatelÈ, kte¯Ì by chtÏli prostudovat tyto postupy, by se mÏli obr·tit na tento ReferenËnÌ manu·l, kter mûete ËÌst pomocÌ softwaru Adobe Acrobat, kter se nach·zÌ na tomtÈû CD. Bod 1 - Kontrola systÈmovch poûadavk Pro instalaci a pouûÌv·nÌ softwaru Adobe Acrobat a Nikon scan musÌ v·ö poËÌtaËov systÈm vyhovovat nÌûe uvedenm poûadavkm. Macintosh Macintosh nebo Power Macintosh s CPU68030 nebo lepöÌm MacOS SystÈm 7. 1 nebo vyööÌ ColorSync Pro Nikon Scan minim·lnÏ 16 MB RAM (doporuËuje se 24 MB a vÌce) a 5MB RAM pro Adobe Acrobat 28 MB volnÈho mÌsta na disku (doporuËuje se 100 MB a vÌce) video systÈm, podporujÌcÌ barevnou hloubku minim·lnÏ 16 bit neboli 32, 000 barev (doporuËuje se barevn· hloubka 24 bit Ëili 16, 7 milion barev) 3. NastavenÌ Windows IBM PC/AT nebo kopmatibilnÌ s i486 a lepöÌm CPU Windows 95, Windows NT4. 0 a vyööÌ Minim·lnÏ 16 MB RAM pro Nikon Scan (doporuËuje se 24 MB a vÌce) a 8MB RAM pro Adobe Acrobat 28 MB a vÌce volnÈho mÌsta na disku (doporuËuje se 100 MB a vÌce) DOS ASPI kompatibilnÌ SCSI karta s WINASPI. DLL (seznam karet (Adaptec, Tecram), kterÈ byly testov·ny a schv·leny spoleËnostÌ Nikon je p¯iloûen zvl·öù) video systÈm podporujÌcÌ barevnou hloubku minim·lnÏ 16 bit neboli 32, 000 barev (doporuËuje se barevn· hloubka 24 bit neboli 16, 7 milion barev) Bod 2 - Instalace softwaru Adobe Acrobat Reader P¯ed spuötÏnÌm scanneru budete moûn· chtÌt naisnstalovat Adobe Acrobat Reader a p¯eËÌst si dokumentaci ke scanneru na referenËnÌm CDROMu. Budete vyzv·n k vbÏru jazyka pro menu a dialogov· okna softwaru Nikon Scan. Instalaci dokonËÌte podle pokyn, kterÈ se budou objevovat na obrazovce. (VÌce detail najdete v ReferenËnÌm manu·lu Nikon Scan pro Windows). 3. NastavenÌ Macintosh Po spuötÏnÌ poËÌtaËe vloûte CD s Nikon Scan do CD-ROM drivu. Na obrazovce se objevÌ nÌûe uveden· sloûka. Instalaci spustÌte dvojitm kliknutÌm na ikonu s poûadovanou jazykovou verzÌ, d·le pokraËujte podle instrukcÌ na obrazovce. Detaily najdete v ReferenËnÌm manu·lu Nikon Scan pro Macintosh. 4. Scanov·nÌ 4. Scanov·nÌ Tato kapitola v·s krok za krokem provede postupem p¯i scanov·nÌ snÌmk scannerem GT-S50. Bod 1 - Spusùte poËÌtaË Po zapnutÌ scanneru a vöech dalöÌch perifernÌch za¯ÌzenÌ, spusùte poËÌtaË. Bod 2 - SpuötÏnÌ programu Nikon Scan Nikon Scan se mûe pouûÌvat ke scanov·nÌ snÌmk do t¯etÌ aplikace jako je nap¯. Adobe Photoshop nebo mûe bt pouûit jako samostatn· aplikace pro scanov·nÌ a ukl·d·nÌ snÌmk na disk. [. . . ] Scanner poskytne rychlÈ preview, kterÈ se zobrazÌ v oknÏ aplikace. 4. Scanov·nÌ Bod 9 - VbÏr v¯ezu Oblast, kter· m· bt scanov·na se vybere tahem myöÌ a kurzoru p¯es danou oblast. Vybran· plocha bude oznaËena p¯eruöovanou Ëarou. V¯ez mûe bt zvÏtöen nebo zmenöen, p¯evr·cen, nebo ot·Ëen pomocÌ tlaËÌtek umÌstÏnch v levÈm hornÌm rohu. Mûe bt takÈ p¯emÌstÏn do novÈ Ë·sti snÌmku, p¯iËemû velikost v¯ezu mûe bt zmÏnÏna tahem jednotlivch stran ohraniËenÌ. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON GT-S50

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON GT-S50 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag