Návod na použitie EPSON EMP-83H QUICK START GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON EMP-83H bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON EMP-83H


EPSON EMP-83H QUICK START GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1297 Ko)

návod na obsluhu EPSON EMP-83HQUICK START GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] január, 1991: Úrove hluku na pozícii pouzívatea je poda normy ISO 7779 rovná alebo nizsia ako 70 dB. Ak projektor nebudete dlhsí cas pouzíva, odpojte sieový prívod od zásuvky sieového napájania. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, nikdy neotvárajte kryt zariadenia. Vnútri sa nenachádzajú ziadne súcasti opravitené pouzívateom. [. . . ] Precítajte si cas , , INPUT GUIDE (informácie o vstupnom signáli)" na strane 38. ) S-VIDEO IN VIDEO IN HDMI 2 IN Komponentné (YPBPR) signály zo zariadenia zapojeného do konektora COMPONENT IN. S-VIDEO signál zo zariadenia zapojeného do konektora S-VIDEO IN. VIDEO signál zo zariadenia zapojeného do konektora VIDEO IN. HDMI signál zo zariadenia zapojeného do konektorov HDMI 1 IN/ HDMI IN 2. Signál z pocítaca (RGB) zapojeného do konektora COMPUTER IN. COMPONENT IN S-VIDEO IN VIDEO IN HDMI 1 IN Konektory COMPONENT IN Konektor COMPUTER IN HDMI 1 IN HDMI 2 IN COMPUTER IN POZNÁMKY: · Ak zvolíte spôsob privádzania signálu, pre ktorý nie je pripojené zariadenie, zobrazované sprievodné informácie niekokokrát bliknú. · Precítajte si cas , , Zoznam kompatibilných signálov" na strane 45. · Precítajte si cas , , Pripojenia" na strane 18. Základná obsluha Priradenie funkcií tlacidlu FUNCTION Tlacidlu FUNCTION môzete priradi nasledujúce funkcie menu. BLANK (docasné zastavenie) SLEEP (casované vypnutie projektora) FAVOURITE LOAD (vyvolanie obúbených nastavení) LIGHT HARMONIZER (automatické vyvázenie jasu) AUTO SETUP (automatické nastavenie) HDMI 1 IN (vstup HDMI1) HDMI 2 IN (vstup HDMI2) COMPUTER IN (vstup z pocítaca) COMPONENT IN (vstup komponentného signálu) strana 37 strana 39 strana 32 strana 31 strana 36 S-VIDEO IN (vstup S-VIDEO signálu) VIDEO IN (vstup VIDEO signálu) NORMAL (normálne podanie) DYNAMIC (dynamické podanie) CINEMA1 (kino 1) CINEMA2 (kino 2) VIVID CINEMA (zivé kinopodanie) GAME (hry) NATURAL (prirodzené podanie) strana 26 strana 30 strana 26 26 - SLOVENSKY Navigácia v menu Systém menu vám umozuje prístup k funkciám, pre ktoré sa na diakovom ovládaci nenachádzajú tlacidlá. Jednotlivé funkcie menu sú struktúrované a zoradené do kategórií. V menu sa môzete pohybova pomocou tlacidiel . Navigácia v menu Zobrazenie hlavného menu Stlacením tlacidla MENU zobrazíte hlavné menu a ovládacie prvky. Hlavné menu Podmenu Aktuálne nastavenia Spôsob pouzívania 1. Tmavsí obraz · Rozsah nastavenia: ­30 az +32 Svetlejsí obraz NORMAL DYNAMIC GAME COLOUR (farba) NATURAL Umozuje nastavi sýtos farieb premietaného obrazu. Jemnejsie farby · · Výraznejsie farby VIVID CINEMA CINEMA1 CINEMA2 Vhodné pri sledovaní v svetlom prostredí Nastavenie vhodné pre NORMAL vseobecné pouzitie, napr. (dynamické podanie) VIVID CINEMA Zivé a jasné farby. (zivé kinopodanie) GAME (hra) Nastavenie vhodné pre hry. Vhodné pri sledovaní v tmavom prostredí CINEMA1 (kino 1) Farby v Hollywoodskom stýle. (prirodzené podanie) POZNÁMKA: · Stabilizácia zvoleného rezimu môze chvíu trva. Rozsah nastavenia: ­30 az +32 Ak je privádzaný signál z pocítaca (COMPUTER), funkcia bude dostupná len pre signály s nasledujúcim rozlísením. 1 125 (1 080)/60i 1 125 (1 080)/50i 1 125 (1 080)/60p 1 125 (1 080)/50p Nastavenia TINT (odtie) Umozuje nastavi farebný tón premietaného obrazu. Cervený nádych · · Zelený nádych Rozsah nastavenia: ­30 az +32 Ak je privádzaný signál z pocítaca (COMPUTER), funkcia bude dostupná len pre signály s nasledujúcim rozlísením. 1 125 (1 080)/60i 1 125 (1 080)/50i 1 125 (1 080)/60p 1 125 (1 080)/50p Reprodukcia farieb signálu vo formáte sRGB 1. Ak chcete dosiahnu vernú reprodukciu pôvodných farieb záznamov vo formáte S-VIDEO, postupujte nasledovne: Stlacte tlacidlo PICTURE ADJUST (nastavenie obrazu) a zvote moznos NATURAL (prirodzené podanie). Stlacením tlacidla DEFAULT resetujte ostatné polozky podmenu. [. . . ] 11 Doplujúce informácie 54 - SLOVENSKY 55 - SLOVENSKY Doplujúce informácie ZST53270 SLOVENSKÁ REPUBLIKA ZÁRUCNÉ PODMIENKY 1. s r. o. , zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresným súdom Bratislava I. , Odd. : Sro, Vl. 11, 811 01 Bratislava (alej len , , PSK") poskytuje spotrebiteovi záruku za vady tovaru predaného pod obchodnou známkou EPSON v maloobchodnej sieti v Slovenskej republike a importovaného PSK, a to v rozsahu uvedenom v týchto Zárucných podmienkach (alej len Podmienky"). Záruka poda týchto Podmienok sa poskytuje za podmienok tu uvedených alebo nad rámec práv spotrebitea poda vseobecne záväzných právnych predpisov. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON EMP-83H

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON EMP-83H začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag