Návod na použitie EPSON EMP-83

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON EMP-83 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON EMP-83


EPSON EMP-83 : Stiahnuť kompletný návod (3583 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON EMP-83 QUICK START GUIDE (1297 ko)
   EPSON EMP-83 [SK] QUICK START MANUAL (1297 ko)
   EPSON EMP-83 (3929 ko)
   EPSON EMP-83 BROCHURE (706 ko)
   EPSON EMP-83 QUICK START GUIDE (1297 ko)
   EPSON EMP-83 QUICK START MANUAL (1297 ko)
   EPSON EMP-83 EMP MONITOR MANUAL (1883 ko)

návod na obsluhu EPSON EMP-83

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Mali by ste si ho poznaci na miesto v nizsie vyhradenej casti a uchova túto brozúru v prípade potreby servisu zariadenia. Dôlezité informácie Císlo modelu: Výrobné císlo: VÝSTRAHA: VÝSTRAHA: PT-FW300NTE/PT-FW300E TOTO ZARIADENIE SA MUSÍ UZEMNI. Aby sa zabránilo poskodeniu, ktoré by mohlo vies k poziaru alebo nebezpecenstvu zasiahnutia elektrickým prúdom, nevystavujte toto zariadenie pôsobeniu daza ani vlhkosti. Informácie o hluku zariadení, Vyhláska 3. januára 1991: Úrove akustického tlaku v mieste obsluhy sa rovná alebo je menej ako 70 dB (A) poda normy ISO 7779. Ak sa zariadenie dlhsí cas nepouzíva, odpojte ho od sieovej zásuvky. [. . . ] Polozku BRIGHTNESS (jas) prispôsobte vopred, ak je to potrebné. Vyvázenie bielej sa dá lepsie nastavi v spektre cervenej farby stlacením tlacidiel . (Dostupné len pri signáloch statického obrazu RGB/DVI) Nizsí Vyssí VYVÁZENIE BIELEJ ZELENOU FARBOU Vyvázenie bielej sa dá lepsie nastavi v spektre zelenej farby stlacením tlacidiel . (Dostupné len pri signáloch statického obrazu RGB/DVI) JAS Týmto sa dá nastavi jas premietaného obrazu. VYVÁZENIE BIELEJ MODROU FARBOU Vyvázenie bielej sa dá lepsie nastavi v spektre modrej farby stlacením tlacidiel . (Dostupné len pri signáloch statického obrazu RGB/DVI) Tmavsí obraz Jasnejsí obraz SLOVENSKY 35 Nastavenia VYVÁZENIE BIELEJ CERVENOU FARBOU Menu OBRAZU TEPLOTA FARIEB Týmto sa dá nastavi vyvázenie bielej premietaného obrazu. LOW (nízke) Viac do modra DEFAULT (pôvodné nastavenie) Vyvázená biela HIGH (vysoké) Viac do cervena TV NORMA Ke sa videosignál zmení, nastavenie sa prepne automaticky. Nastavenie sa dá prepnú aj manuálne tak, aby zodpovedalo obrazovým dátam. Stlácaním tlacidiel je mozné cyklicky prechádza cez jednotlivé moznosti. (Dostupné len pri S-VIDEO/VIDEO) PREMIETANIE PRI DENNOM SVETLE Je mozné získa jasný a zivý premietaný obraz, dokonca aj v dobre osvetlených miestnostiach, a to tam, kde sa nedajú ovláda zdroje okolitého osvetlenia, napr. pri otváraní dverí, zlyhaní zatemnenia okien, ktoré by zabraovalo vstupu slnecného svetla. AUTO (automaticky) Automatické nastavenie ON (zapnuté) Funkcia je zapnutá OFF (vypnuté) Funkcia je vypnutá POZNÁMKA: · Pri nastavení AUTO (automaticky) sa automaticky zvolí jedna z TV noriem: NTSC/NTSC 4. 43/PAL/ PAL60/PAL-M/PAL-N/SECAM. POZNÁMKA: · Nezakrývajte snímac okolitého osvetlenia (ALS) projektora. Pozrite si cas , , Snímac okolitého osvetlenia (ALS)" na strane 14. Zvote zobrazovací pomer, ktorý zachováva zámer tvorcu obrazu. · Pouzitie rôznych typov zobrazovacích pomerov pomocou funkcie ASPECT (zobrazovací pomer) je definované nielen spôsobom vstupu signálov, ale aj samotnými vstupnými signálmi. Pozrite si cas , , Zoznam kompatibilných signálov" na strane 54. · Ak budete premieta zväcsený alebo skreslený obraz chránený autorskými právami pomocou funkcie ASPECT (zobrazovací pomer) v rámci komercného vyuzitia na verejnom mieste, napr. v restaurácii alebo v hoteli, je mozné, ze tým dôjde k poruseniu autorských práv tvorcu, ktoré sú chránené zákonom o autorských právach. · Volitené moznosti zobrazovacieho pomeru sa menia poda vstupných signálov. Ak sa znehodnotí kvalita premietaného obrazu, je mozné aktivova funkciu FRAME LOCK kvôli synchronizácii. (Dostupné len so signálmi RGB/DVI) OFF (vypnuté) Funkcia je vypnutá ON (zapnuté) Funkcia je zapnutá SLOVENSKY 39 Nastavenia ZÁMKA SNÍMKY Menu MOZNOSTÍ ZOBRAZENIA Diakový ovládac Ovládací panel POZNÁMKA: · Ke je polozka WARNING MESSAGE (výstrazné hlásenie) nastavená na moznos OFF (vypnuté), projektor pouzívajte s maximálnou opatrnosou, keze väcsina výstrazných hlásení sa nezobrazí. Pozrite si cas , , Pohyb v rámci menu" na strane 34. Pozrite si cas , , Hlavné menu a podruzné menu" na DVI-D IN POZNÁMKA: · Nastavenie DVI-D IN s cieom dosiahnu co najlepsiu kvalitu obrazu závisí od výstupného zariadenia. Postupujte poda návodu na obsluhu pripojeného zariadenia. · Signál formátu DVI je vemi citlivý a preto sa pri niektorých zariadeniach DVI môze vyskytnú nesprávna cinnos alebo iné problémy. strane 32. ZOBRAZENIE NA PREMIETACEJ PLOCHE INPUT GUIDE (sprievodca pri vobe vstupu signálu) Ke zmeníte spôsob vstupu signálu, v pravom hornom rohu premietacej plochy sa objaví tento sprievodca. Dostupné sú nasledujúce spôsoby zobrazenia. [. . . ] 12 Zapojenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Príloha zst95775 SLOVENSKY 64 SLOVENSKÁ REPUBLIKA ZÁRUCNÉ PODMIENKY 1. s r. o. , zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresným súdom Bratislava I. , Odd. : Sro, Vl. 11, 811 01 Bratislava (alej len , , PSK") poskytuje spotrebiteovi záruku za vady tovaru predaného pod obchodnou známkou EPSON v maloobchodnej sieti v Slovenskej republike a importovaného PSK, a to v rozsahu uvedenom v týchto Zárucných podmienkach (alej len Podmienky"). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON EMP-83

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON EMP-83 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag