Návod na použitie EPSON DX8400 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON DX8400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON DX8400


Mode d'emploi EPSON DX8400
Download
návod na obsluhu EPSON DX8400START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 1-6 Co je to výrobok radu ENERGY STAR®?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Ochranné známky a registrované obchodné znacky . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 1. 4 1. 5 2 Základné pokyny 2. 1 POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA BEZPECNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Výstrazné a varovné znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Význam znaciek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 UPOZORNENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Pokyny na bezné pouzívanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Oznacenie CE (Vyhlásenie o konformite) pre pouzívateov v Európskej únii (EÚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Pre pouzívateov v krajinách, kde platia smernice Class B . . . . . . . . . . . . 2-6 Pre pouzívateov v krajinách, kde neplatia smernice Class B . . . . . . . . 2-6 Hlucnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Bezpecnos vyzarovania LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Uvoovanie ozónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Poziadavky na instaláciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Umiestnenie stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Priestorové poziadavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Prevádzkové opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] pri vytváraní kópií, pocítacových výtlackov alebo pri snímaní 3-30 DX8400/CF3102 Funkcie a súcasti stroja 3 3. 6 Pouzitie dotykového panelu Popis dotykového panelu Po zapnutí kopírovacieho stroja (prepnutie sie ového vypínaca do polohy "I") sa na dotykovom paneli objaví toto zobrazenie: Toto zobrazenie sa volá Základné. Obsahuje okrem hlásení a grafických prvkov aktuálne zvolené nastavenia, dostupné nastavenia a stav kopírovacieho stroja. Struktúra dotykového panelu Zobrazenie nastavení 1 Displej 2 Zálozky 3 Dostupné funkcie a nastavenia 4 Zvolené nastavenia DX8400/CF3102 3-31 3 C. 1 Názov casti Displej Popis Funkcie a súcasti stroja Na tomto mieste sa zobrazuje aktuálny stav kopírovacieho stroja, prevádzkové pokyny, výstrahy, upozornenia a iné údaje vrátane zvoleného poctu kópií. Kazdá zálozka obsahuje zobrazenie funkcií, ktoré je mozné nastavi . Po dotyku zálozky sa objaví príslusné zobrazenie. *Zálozka so Základným zobrazením je zvolená ako východisková. Po výbere zálozky sa zobrazia rôzne funkcie, ktoré je mozné nastavi . Vobou inej funkcie sa objavia opä príslusné nastavenia. Aktuálne nastavenia sa zobrazia formou hlásení a grafických znaciek. 2 Zálozky 3 Dostupné funkcie/ nastavenia Zvolené nastavenia Zobrazenie úloh 4 5 · Tu sú zobrazené úlohy* práve vykonávané alebo cakajúce na vykonanie (ak je nainstalovaný radic tlaciarne CN3101e). · Aktuálny stav posielania, resp. 3: Ak sa pouzije volitený finiser na triedenie, dierovanie alebo zosívanie, je mozné pouzi len urcité typy papiera. 4: Formát papiera by mal zmeni autorizovaný servisný technik. DX8400/CF3102 4-3 4 Akým typom papiera sa vyhnú Vkladanie papiera Nasledujúce typy papiera by sa nemali pouzíva , mohlo by dôjs k znízenej kvalite tlace a k zasekávaniu papiera. G G G G G G G G G G G G G Projekcné fólie, ktoré uz presli kopírovacím strojom (aj ke sú stále cisté) Papier, na ktorý sa uz tlacilo tlaciarou s teplotnou fixáciou alebo atramentovou tlaciarou Vemi silný alebo vemi tenký papier Prelozený, zvlnený, pokrcený alebo roztrhnutý papier Deravý, resp. dierovaný papier Mimoriadne hladký alebo hrubý papier, alebo papier s nerovným povrchom Speciálne upravený papier, ako je uhový papier, papier citlivý na teplo alebo na tlak Papier zdobený fóliou alebo reliéfom Papier rôznych formátov Papier nestandardného tvaru (nepravouhlý) Papier pospájaný lepidlom, zosívacími alebo kancelárskymi spinkami Papier s nalepenou nálepkou Papier s pripojenými stuhami, hácikmi, peca mi at. 4-4 DX8400/CF3102 Vkladanie papiera 4 4. 2 Plocha urcená na potlac Casti obrazu nachádzajúce sa vo vyznacených vonkajsích oblastiach nebudú vytlacené. G G G Pruh 5 mm od celného okraja papiera (A) Pruh 3 mm od koncového okraja papiera (B) Pruh 3 mm po oboch stranách papiera (C) Pre podrobnosti o pouzití kopírovacieho stroja na tlacenie z pocítaca s instalovaným radicom tlaciarne sa láskavo obrá te na prírucku k radicu tlaciarne. B C A Smer vysunutia papiera A: 5 mm B: 3 mm C: 3 mm C 4. 3 Uskladnenie papiera Pri skladovaní papiera dbajte na nasledujúce pokyny. Skladujte papier na mieste, ktoré spa tieto podmienky: nie je vystavené priamemu slnecnému svitu, nie je v blízkosti plamea, nie je vystavené vysokej vlhkosti, nie je prílis prasné. Rozbalený papier by mal by ulozený v plastových obaloch na chladnom a tmavom mieste. - Papier ukladajte mimo dosahu detí. DX8400/CF3102 4-5 4 4. 4 Vkladanie papiera Vkladanie papiera do 1. zásobníka Vkladanie papiera 1 Vytiahnite zásuvku 1. zásobníka papiera. 2 Stlacte zdvíhaciu listu papiera nadol do blokovanej polohy. Valcek na uchopenie papiera ?Dotkli ste se valceka na uchopenie papiera? Dávajte pozor, aby ste se nedotkli rukami valceka na uchopenie papiera. Pokia sa ho dotknete, utrite ho suchou handrou. 3 Prisute bocné vodiace listy poda formátu vkladaného papiera. Pri vkladaní papiera nestandardného formátu najprv vlozte papier, potom prisute bocné vodiace listy poda jeho formátu. 4 Pri formáte papiera "A3+" upravte koncové vodiace listy tak, ako je vidie na obrázku. 4-6 DX8400/CF3102 Vkladanie papiera 4 5 Zväzok papiera vlozte do zásobníka stranou, na ktorú sa má tlaci (strana, ktorá je po vybalení navrchu), nahor. 6 Pri obojstrannom rucnom kopírovaní vkladajte papier druhou (nepotlacenou) stranou nahor. ?Vlozili ste papier správne? Pri nesprávne vlozenom papieri môze dochádza k zasekávaniu. Pred vlozením papiera sa presvedcte, ci nie je zvlnený. Vkladajte len také mnozstvo papiera, aby zväzok nepresahoval znacku Ä . Speciálneho papiera nevkladajte viac ako 21 listov. [. . . ] 3-29, 3-30 Tlacidlo Skener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29 Tlacidlo Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Tlacidlo Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Tlacidlo Technické funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29 Ozónový filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21 P Pamä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Pácka zámku ovládacieho panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Plocha urcená na potlac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Podávanie originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Originály zmiesaných formátov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Podávanie zo zväzku originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5 Podávanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Podávanie zo zväzku originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Pohadnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15 Praktické príklady kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 Pravé dolné dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Pravé horné dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Právne obmedzenia kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 Predné dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Prevádzkové opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Priestorové poziadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Prídavná priehradka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13, 9-8 DX8400/CF3102 9-17 9 R Dodatok Radic tlaciarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Reprofaktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11 Rucný podávac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON DX8400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON DX8400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag