Návod na použitie EPSON DX7400 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON DX7400 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON DX7400


EPSON DX7400 START HERE: Stiahnuť kompletný návod (1350 Ko)

návod na obsluhu EPSON DX7400START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 1-6 Co je to výrobok radu ENERGY STAR®?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Ochranné známky a registrované obchodné znacky . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 1. 4 1. 5 2 Základné pokyny 2. 1 POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA BEZPECNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Výstrazné a varovné znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 Význam znaciek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-1 VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2 UPOZORNENIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4 Pokyny na bezné pouzívanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-5 Oznacenie CE (Vyhlásenie o konformite) pre pouzívateov v Európskej únii (EÚ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Pre pouzívateov v krajinách, kde platia smernice Class B . . . . . . . . . . . . 2-6 Pre pouzívateov v krajinách, kde neplatia smernice Class B . . . . . . . . 2-6 Hlucnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Bezpecnos vyzarovania LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-6 Uvoovanie ozónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-7 Poziadavky na instaláciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Umiestnenie stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-8 Priestorové poziadavky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Prevádzkové opatrenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] · Ak svieti indikátor tlacidla zelenou farbou, môzete zadáva úlohy. Ak svieti indikátor tlacidla oranzovou farbou, úlohy nie je mozné zadáva . · Ak chcete zmeni uhol panelu, zatiahnite za pácku a zatlacte na panel. (V súcasnosti nie je k dispozícii. ) · Slúzi na nastavenie kontrastu dotykového panelu. 8 Tlacidlo [Prerusenie] 9 Tlacidlo [Nulovanie panelu] 10 Tlacidlo [C] 11 12 Tlacidlo [Stop] Tlacidlo [Start] 13 Pácka zámku ovládacieho panelu Tlacidlo [Zväcsenie displeja] Otocný prepínac na nastavenie kontrastu 14 15 * Úloha: akýkovek súbor súsledných akcií, napr. pri vytváraní kópií, pocítacových výtlackov alebo pri snímaní 3-30 CF2002/DX7400 Funkcie a súcasti stroja 3 3. 6 Pouzitie dotykového panelu Popis dotykového panelu Po zapnutí kopírovacieho stroja (prepnutie sie ového vypínaca do polohy "I") sa na dotykovom paneli objaví toto zobrazenie: Toto zobrazenie sa volá Základné. Obsahuje okrem hlásení a grafických prvkov aktuálne zvolené nastavenia, dostupné nastavenia a stav kopírovacieho stroja. Struktúra dotykového panelu Zobrazenie nastavení 1 Displej 2 Zálozky 3 Dostupné funkcie a nastavenia 4 Zvolené nastavenia CF2002/DX7400 3-31 3 C. 1 Názov casti Displej Popis Funkcie a súcasti stroja Na tomto mieste sa zobrazuje aktuálny stav kopírovacieho stroja, prevádzkové pokyny, výstrahy, upozornenia a iné údaje vrátane zvoleného poctu kópií. Kazdá zálozka obsahuje zobrazenie funkcií, ktoré je mozné nastavi . Po dotyku zálozky sa objaví príslusné zobrazenie. *Zálozka so Základným zobrazením je zvolená ako východisková. zásobník Zásobník papiera*1 Vekokapacitný zásobník*1 Projekcné fólie 1 list 20 listov -- -- -- Pohadnice 1 list 20 listov -- -- -- Obálky 1 list 20 listov -- -- -- Hárky etikiet 1 list 20 listov -- -- -- * 1: Zásobník papiera a vekokapacitný zásobník sú volitené zariadenia. 2: Ak sa na vytváranie kópií pouzije volitená duplexná jednotka, je mozné pouzi len urcité typy papiera. 3: Ak sa pouzije volitený finiser na triedenie, dierovanie alebo zosívanie, je mozné pouzi len urcité typy papiera. 4: Formát papiera by mal zmeni autorizovaný servisný technik. CF2002/DX7400 4-3 4 Akým typom papiera sa vyhnú Vkladanie papiera Nasledujúce typy papiera by sa nemali pouzíva , mohlo by dôjs k znízenej kvalite tlace a k zasekávaniu papiera. G G G G G G G G G G G G G Projekcné fólie, ktoré uz presli kopírovacím strojom (aj ke sú stále cisté) Papier, na ktorý sa uz tlacilo tlaciarou s teplotnou fixáciou alebo atramentovou tlaciarou Vemi silný alebo vemi tenký papier Prelozený, zvlnený, pokrcený alebo roztrhnutý papier Deravý, resp. dierovaný papier Mimoriadne hladký alebo hrubý papier, alebo papier s nerovným povrchom Speciálne upravený papier, ako je uhový papier, papier citlivý na teplo alebo na tlak Papier zdobený fóliou alebo reliéfom Papier rôznych formátov Papier nestandardného tvaru (nepravouhlý) Papier pospájaný lepidlom, zosívacími alebo kancelárskymi spinkami Papier s nalepenou nálepkou Papier s pripojenými stuhami, hácikmi, peca mi at. 4-4 CF2002/DX7400 Vkladanie papiera 4 4. 2 Plocha urcená na potlac Casti obrazu nachádzajúce sa vo vyznacených vonkajsích oblastiach nebudú vytlacené. G G G Pruh 5 mm od celného okraja papiera (A) Pruh 3 mm od koncového okraja papiera (B) Pruh 3 mm po oboch stranách papiera (C) Pre podrobnosti o pouzití kopírovacieho stroja na tlacenie z pocítaca s instalovaným radicom tlaciarne sa láskavo obrá te na prírucku k radicu tlaciarne. B C A Smer vysunutia papiera A: 5 mm B: 3 mm C: 3 mm C 4. 3 Uskladnenie papiera Pri skladovaní papiera dbajte na nasledujúce pokyny. Skladujte papier na mieste, ktoré spa tieto podmienky: nie je vystavené priamemu slnecnému svitu, nie je v blízkosti plamea, nie je vystavené vysokej vlhkosti, nie je prílis prasné. Rozbalený papier by mal by ulozený v plastových obaloch na chladnom a tmavom mieste. - Papier ukladajte mimo dosahu detí. CF2002/DX7400 4-5 4 4. 4 Vkladanie papiera Vkladanie papiera do 1. zásobníka Vkladanie papiera 1 Vytiahnite zásuvku 1. zásobníka papiera. 2 Stlacte zdvíhaciu listu papiera nadol do blokovanej polohy. Valcek na uchopenie papiera ?Dotkli ste se valceka na uchopenie papiera? Dávajte pozor, aby ste se nedotkli rukami valceka na uchopenie papiera. Pokia sa ho dotknete, utrite ho suchou handrou. 3 Prisute bocné vodiace listy poda formátu vkladaného papiera. Pri vkladaní papiera nestandardného formátu najprv vlozte papier, potom prisute bocné vodiace listy poda jeho formátu. 4 Pri formáte papiera "A3+" upravte koncové vodiace listy tak, ako je vidie na obrázku. 4-6 CF2002/DX7400 Vkladanie papiera 4 5 Zväzok papiera vlozte do zásobníka stranou, na ktorú sa má tlaci (strana, ktorá je po vybalení navrchu), nahor. 6 Pri obojstrannom rucnom kopírovaní vkladajte papier druhou (nepotlacenou) stranou nahor. ?Vlozili ste papier správne? Pri nesprávne vlozenom papieri môze dochádza k zasekávaniu. Vkladajte len také mnozstvo papiera, aby zväzok nepresahoval znacku Ä . [. . . ] 3-29, 3-30 Tlacidlo Skener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29 Tlacidlo Stop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Tlacidlo Start . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Tlacidlo Technické funkcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-29 Ozónový filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-21 P Pamä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Pácka zámku ovládacieho panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 Pevný disk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Plocha urcená na potlac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Podávanie originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Originály zmiesaných formátov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-8 Podávanie zo zväzku originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-5 Podávanie papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 Podávanie zo zväzku originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-1 Pohadnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-15 Praktické príklady kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-5 Pravé dolné dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Pravé horné dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-20 Právne obmedzenia kopírovania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-13 Predné dvierka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-17 Prevádzkové opatrenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-10 Priestorové poziadavky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9 Prídavná priehradka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-13, 9-8 CF2002/DX7400 9-17 9 R Dodatok Radic tlaciarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-15 Reprofaktory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-11 Rucný podávac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON DX7400

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON DX7400 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag