Návod na použitie EPSON CX8300 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON CX8300 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON CX8300


EPSON CX8300 START HERE: Stiahnuť kompletný návod (1350 Ko)

návod na obsluhu EPSON CX8300START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 3-1 Zobrazenie nastavení vo Windows XP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1 Zobrazenie nastavení vo Windows 2000/NT 4. 0/Me/98/95 . . . . . . . 3-2 Spolocné nastavenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 OK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Zrusi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Pouzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 Rýchle nastavenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Obnovi východzie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-4 Vzhad stránky/Zobrazenie tlaciarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 Zálozka "Nastavenie" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 N-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Zoznam N-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 Okraj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 N-up stýl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 3. 2 3. 3 3. 3. 1 Di1610 GDI Printer Controller 3. 3. 2 Vodoznak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Zoznam Vodoznaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 3 Pod "Vyberte úlohu. . . " kliknite na [Zobrazi nainstalované tlaciarne a faxové tlaciarne]. 4 V okne "Tlaciarne a faxy" vyberte ikonu "Minolta Di1610". 5 Nastavenie ovládaca tlaciarne sa zobrazí po kliknutí na [Predvoby tlace. . . ] v ponuke [Súbor]. Di1610 GDI Printer Controller 3-1 3 Nastavenie ovládaca tlaciarne Zobrazenie nastavení vo Windows 2000/NT 4. 0/Me/98/95 1 Vo Windows kliknite na tlacidlo [Start], presute ukazovate mysi na [Nastavenia] a potom kliknite na [Tlaciarne]. 2 Vyberte ikonu "Minolta Di1610". 3 Zobrazenie nastavení ovládaca tlaciarne: r r r Windows 2000 -- Vyberte [Predvoby tlace. . . ] v ponuke [Súbor]. Windows NT 4. 0 -- Vyberte [Základné nastavenie dokumentu. . . ] v ponuke [Súbor]. Zobrazí sa príslusné dialógové okno. Pomocou nasledujúcich záloziek vykonáte v tomto dialógovom okne potrebné nastavenia ovládaca tlaciarne. ·Nastavenie ·Papier ·Kvalita ·Nastavenia zariadenia 3-2 Di1610 GDI Printer Controller Nastavenie ovládaca tlaciarne 3 3. 2 Spolocné nastavenia Táto cas popisuje nastavenia a tlacidlá spolocné pre vsetky styri zálozky "Setup" (Nastavenie), "Paper" (Papier), "Quality" (Kvalita) a "Device Options" (Nastavenia zariadenia). OK Kliknutím na toto tlacidlo sa zatvorí dialógové okno "Vlastnosti" a uskutocnia sa vsetky zadané zmeny nastavenia. Zrusi Kliknutím na toto tlacidlo sa zatvorí dialógové okno "Vlastnosti" bez pouzitia zadaných zmien. Pouzi Kliknutím na toto tlacidlo sa uskutocnia vsetky zadané zmeny nastavenia bez zatvorenia dialógového okna "Vlastnosti". Di1610 GDI Printer Controller 3-3 3 Rýchle nastavenie Nastavenie ovládaca tlaciarne Rýchle nastavenie umozuje ulozi nastavenie pod jednotlivými zálozkami, ke ich budete chcie znovu pouzíva. Pokia chcete aktuálne nastavenia ulozi, kliknite na tlacidlo [Ulozi]. Neskôr môzete nastavenia vyvola tak, ze ich vyberiete v zozname. Napíste alebo vyberte hodnotu v rozsahu od 35 % do 400 %. 3. 4. 3 Kópie Toto nastavenie slúzi na urcenie pozadovaného poctu kópií pre tlac. Napíste alebo vyberte hodnotu v rozsahu od 1 do 99. 3-12 Di1610 GDI Printer Controller Nastavenie ovládaca tlaciarne 3 3. 4. 4 Funkcia "Zoradi" Táto funkcia slúzi pri tlaci väcsieho poctu kópií jedného dokumentu na nastavenie tlace kazdej kópie dokumentu samostatne, alebo tlace vsetkých kópií kazdej stránky ako sady. Po výbere Zap sa vytlací kazdá kópia dokumentu samostatne. Pokia ste napríklad zadali "5" pre Kópie, vytlací sa s týmto nastavením dokument od prvej po poslednú stránku päkrát. Po výbere Vyp sa vytlacia vsetky kópie kazdej stránky ako sada. Pokia ste napríklad zadali "5" pre Kópie, vytlací sa s týmto nastavením pä kópií prvej stránky, potom pä kópií druhej stránky at. Poznámka Nastavenie funkcie "Zoradi" nemusí by v niektorých aplikáciách dostupné. Ak je funkcia "Zoradi " nastavená v ovládaci tlaciarne na "Zap", musíte funkciu zoradenia zrusi v aplikácii. 3. 4. 5 Orientácia Toto nastavenie urcuje, ci sa bude dokument tlaci v orientácii na výsku (zvisle) alebo na sírku (vodorovne). Po oznacení polícka Otocenie sa tlacený obraz otocí o 180° oproti orientácii papiera. Di1610 GDI Printer Controller 3-13 3 3. 5 Zálozka "Kvalita" Nastavenie ovládaca tlaciarne Nastavenia pod touto zálozkou slúzia na ovládanie kvality tlaceného výstupu. 3. 5. 1 Rozlísenie Kliknite na tlacidlo so sípkou nadol a vyberte rozlísenie tlace "600 × 600" nebo "300 × 300". Poznámka "600 × 600" predstavuje vyssiu kvalitu, tlac vsak trvá dlhsie nez pri nastavení "300 × 300". 3. 5. 2 Nastavenie Kontrast Toto nastavenie slúzi na úpravu kontrastu tlaceného obrazu. Jas Toto nastavenie slúzi na úpravu jasu tlaceného obrazu. Vyberte alebo zvote hodnotu v rozsahu od 0 do 100. 3-14 Di1610 GDI Printer Controller Nastavenie ovládaca tlaciarne 3 3. 6 Zálozka "Nastavenia zariadenia" 3. 6. 1 Nastavenia zariadenia Pomocou tohto nastavenia sa zadáva, ci je nainstalovaný 2. zásobník (volitená jednotka zásobníka papiera). [. . . ] Pokia v pamäti kopírovacieho stroja ziadne tlacové dáta nie sú, stlacením tlacidla [Tlaciare] stroj neprejde do rezimu tlace z PC. Stlacením tlacidla [Tlaciare], [Sníma] alebo [Kopírova] sa ukoncí rezim tlace z PC. Po skoncení tlace sa kopírovací stroj automaticky prepne do rezimu kopírovania. q q q Di1610 GDI Printer Controller 4-3 4 4. 5 Ovládací panel tlaciarne (rezim tlace z PC) Zrusenie tlacovej úlohy Tlacovú úlohu môzete zrusi z ovládacieho panelu kopírovacieho stroja. Tlacovú úlohu môzete zrusi z ovládacieho panelu, len ak je kopírovací stroj v rezime tlace z PC. 1 Presvedcte sa, ci je na displeji kopírovacieho stroja zobrazené "*TLAC Z PC* TLAC". 2 Podrzte pä sekúnd stlacené tlacidlo [Stop], az sa zobrazí "Zrusi úlohu PC?" Na displeji sa objaví potvrdzujúce hlásenie. 3 Ak chcete zrusi tlacovú úlohu, stlacte tlacidlo [Áno], ak chcete obnovi tlac, stlacte tlacidlo [Nie]. Poznámka Uvedené kroky 2 a 3 môzete pouzi na zrusenie tlacovej úlohy, ak je na displeji indikovaný niektorý z týchto chybových stavov: NIE JE PAPIER, ZLÝ FORMÁT PAPIERA, NEVHODNÝ PAPIER, CHYBA FORMÁTU PAP. , VLOZTE PAPIER, ZÁSEK PAPIERA, OTVORENÝ KRYT, NIE JE TONER, CHYBA TYPU MÉDIA. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON CX8300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON CX8300 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag