Návod na použitie EPSON CX7300 START HERE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON CX7300 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON CX7300


EPSON CX7300 START HERE: Stiahnuť kompletný návod (1350 Ko)

návod na obsluhu EPSON CX7300START HERE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 1-4 Podávanie papiera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 "Sírka" a "dzka" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-4 Orientácia papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5 Program Energy Star® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6 Co znamená výrobok oznacený logom ENERGY STAR®?. . . . . . . 1-6 Poznámky tykajúce sa bezpecnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Výstrazné a varovné znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 Význam znaciek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 VÝSTRAHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 UPOZORNENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Bezpecnostné zásady pre beznú prevádzku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 POKYNY PRE POUZÍVATEOV Oznacenie CE (Vyhlásenie o zhode). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-11 Bezpecnos lasera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-12 Pre európskych pouzívateov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-13 Bezpecnostný stítok lasera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 Uvoovanie ozónu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 Hlucnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-14 1. 4 1. 5 1. 6 2 Zásady 2. 1 Pokyny na instaláciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Indikátor sa rozsvieti nazeleno, ak je stroj v rezime prerusenia. alsím stlacením tlacidla sa rezim prerusenia zrusí a stroj sa vráti do stavu pred prerusením. · Stlacením vrátite kopírovací stroj do východiskového nastavenia. · Ak je tlacidlo stlacené pocas zahrievania stroja, úloha sa posunie do radu na spracovanie. 2-22) · Ke indikátor svieti nazeleno, je mozné kopírova. Ak svieti naoranzovo, zahrievací cyklus este trvá a kopírovanie nie je mozné. · Slúzi na zadávanie hodnôt jednotlivých nastavení. · Tlacidlá [ ] a [#] sa pri tomto prístroji nepouzívajú. 22 23 Tlacidlo Fax Tlacidlo Kópia 24 25 26 Tlacidlo Prístup Tlacidlo Úspory energie Tlacidlo Prerusenie 27 28 Tlacidlo [123/ABC] Tlacidlo Nulovanie panela Tlacidlo Stop Tlacidlo Start 29 30 31 Císelná klávesnica 2-18 Di1611/Di2011 Zásady Zobrazenia displeja 2 Zobrazenie v rezime kopírovania 1 2 3 5 4 Zobrazenie v rezime Nástroje 6 7 C. 1 2 3 Zobrazenie Úrove osvitu (Typ originálu) Sýtos obrazu Papier Popis Zobrazuje typ originálu, zvolený pre danú sýtos obrazu kópie. "FOTO", "TEXT", alebo "TEXT/F" Zobrazuje nastavenú sýtos obrazu kópie. Pri zvolení speciálneho papiera sa zobrazí aj typ papiera. Ak chcete vymaza zadanú hodnotu, stlacte tlacidlo [Nie]. Nie ofaktor r/Auto formÆt Di1611/Di2011 3-1 3 4 Stlacte tlacidlo [Start]. Stroj vyrobí zadaný pocet kópií. H Základné operácie Kopírovací cyklus je mozné zastavi tlacidlom [Stop]. 3-2 Di1611/Di2011 Základné operácie 3 3. 2 Vkladanie papiera Pri vkladaní papiera dodrziavajte nasledovné zásady. G Ak je papier zvlnený, pred vlozením do stroja ho vyrovnajte. G Nevkladajte toko listov, aby presahovali znacku alebo aby ich pocet prekracoval kapacitu zásobníka. G Zabezpecte, aby vodiace listy na papier boli pritlacené na boky vrstvy papiera. Tip Odporúcame vám dopa papier az po spotrebovaní vsetkého papiera zo zásobníka. Di1611/Di2011 3-3 3 Vkladanie papiera do prvého zásobníka Základné operácie 1 Vytiahnite prvý zásobník. Podávací valcek ? § Viete, ako správne vytiahnu zásobník papiera?Pri vyberaní kazety si dávajte pozor, aby ste sa nedotkli povrchu podávacieho valceka. 2 Zatlacte na prítlacnú vlozku, kým nezaklapne vo vopred urcenej pozícii. Prítlacná vlozka 3 Vlozte papier do zásobníka tlacovou stranou nahor (strana, ktorá je po rozbalení papiera navrchu). papier do § Papier vkladajte len v takom mnozstve, aby zväzok nepresahoval znacku . 4 Zasute vodiace listy na okraje papiera. ?Sú vodiace listy správne zasunuté? § Zabezpecte, aby vodiace listy na papier boli pritlacené na boky vrstvy papiera. 3-4 Di1611/Di2011 Základné operácie 3 5 Zasute zásobník spä do stroja. Di1611/Di2011 3-5 3 Vkladanie papiera do druhého zásobníka Základné operácie Vkladanie papiera do 3. , 4. zásobníka vykonáte poda nasledovného postupu. 1 Vytiahnite druhý zásobník. 2 Zatlacte na prítlacnú vlozku, kým nezaklapne vo vopred urcenej pozícii. Prítlacná vlozka 3 Vlozte papier do zásobníka tlacovou stranou nahor (strana, ktorá je po rozbalení papiera navrchu). papier do § Papiera vkladajte len také mnozstvo, aby zväzok nepresahoval znacku . 4 Zasute vodiace listy na okraje papiera. ?Sú vodiace listy správne zasunuté? § Zabezpecte, aby vodiace listy na papier boli pritlacené na boky vrstvy papiera. 3-6 Di1611/Di2011 Základné operácie 3 5 Zasute zásobník do stroja. Di1611/Di2011 3-7 3 3. 3 Vlozenie originálu Základné operácie Originál môze by vlozený do podávaca originálov (volitené príslusenstvo) alebo umiestnený priamo na osvitové sklo. Zvote spôsob vkladania originálov poda typu vlozeného originálu. Vkladanie originálov do podávaca originálov 1 Roztiahnite vodiace listy. 2 Vlozte originály na podávac originálov kopírovanou stranou nahor. ?Viete, ako správne vklada originál? § Môze by vlozených maximálne 50 strán originálov. (s podávacom originálov AF-12) Môze by vlozených maximálne 80 strán originálov. [. . . ] 10-4 Odstraovanie záseku papiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4 Automatický podávac originálov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11 Kopírovací stroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-5 Viaclistový rucný podávac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON CX7300

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON CX7300 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag