Návod na použitie EPSON C3900 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON C3900 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON C3900


EPSON C3900 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1325 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON C3900 (2971 ko)
   EPSON C3900 REFERENCE GUIDE (958 ko)
   EPSON C3900 SAFETY INFORMATION GUIDE (6062 ko)
   EPSON C3900 USER GUIDE ABRIDGED VERSION (1011 ko)

návod na obsluhu EPSON C3900SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nechajte si vyplni zárucný list, vrátane dátumu zakúpenia a mena predajcu. Zárucný list uschovajte na bezpecnom mieste. M-NA168-128V-SK Slovensky Pamätajte na ochranu zivotného prostredia Likvidácia obalu Obalový materiál slúzi na ochranu prácky pred poskodením pocas prepravy a je úplne recyklovatený. Blizsie informácie týkajúce sa recyklácie vám poskytnú orgány miestnej správy. Likvidácia pouzitého elektrického a elektronického zariadenia Informácie pre pouzívateov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti) Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, ze pouzité elektrické a elektronické výrobky nesmú by pridané do bezného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu doructe tieto výrobky na urcené zberné miesta, kde budú prijaté zadarmo. [. . . ] Cas sa môze predzi, pokia bielize nie je v bubne rovnomerne rozlozená. Nastavenie prepínaca rania Teplota 147VB2 :07 - 1:27 :10 - 1:30 0:53 - 0:58 0:15 0:56 - 1:00 0:40 0:55 - 1:00 0:50 168VX2 168VG2 148VA2 128VA2 147VB2 Rýchlos odstreovania Intensive (Intenzívne) Volitené funkcie Extra Rinse (Extra pláchanie) Prewash (Predpierka) Easy Ironing (ahké zehlenie) Studená 400 - 1600 500 - 1600 500 - 1400 500 - 1200 500 - 1400 - 90 °C Precítajte si pred pouzitím Studená 400 - 1600 500 - 1600 500 - 1400 500 - 1200 500 - 1400 - 60 °C Studená 400 - 1600 500 - 1600 500 - 1400 500 - 1200 500 - 1400 - 60 °C Studená - 30 °C 400 - 800 500 - 800 500 - 800 500 - 800 500 - 800 Studená 400 - 1200 500 - 1200 500 - 1200 500 - 1200 500 - 1200 - 60 °C Studená - 40 °C Studená - 40 °C 15 °C 400 - 500 500 500 500 500 500 - 800 Podrobný popis programov 400 - 1600 500 - 1600 500 - 1400 500 - 1200 500 - 800 Studená 400 - 1200 500 - 1200 500 - 1200 500 - 1200 - 40 °C Studená - 60 °C Studená - 60 °C Studená - 90 °C 400 - 800 500 - 800 500 - 800 500 - 800 500 - 1200 500 - 1200 1:00 :07 - 1:27 :18 - 1:38 3:31 Studená 400 - 1600 500 - 1600 - 90 °C Studená - 40 °C 400 - 800 500 - 800 500 - 800 500 - 800 500 - 800 Studená 400 - 1600 500 - 1600 500 - 1400 500 - 1200 500 - 1400 - 40 °C Studená - 60 °C 40 °C 500 800 Zmena programu pocas prevádzky Ak chcete zmeni program alebo nastavenie teploty, musíte prácku vypnú a opä zapnú. Ak chcete pocas prania zmeni voby pláchanie alebo odstreovanie, stlacte tlacidlo Pause (Pauza) po úplnom naplnení prácky vodou. Zmeny nie je mozné vykonáva po dokoncení prania. Je normálne, ze sa bielize ahko nalepí na bubon a tento jav závisí od druhu bielizne a programov. Ak má bielize pocas programu Cotton - Eco (Bavlna - Eko) sklon lepi sa k povrchu, nejedná sa o poruchu. Slovensky - 15 Pranie (Pamä a Pranie 15 °C, at. ) 62 4 3 Model NA-168VX2. 1 2 3 Stlacte tlacidlo na otvorenie dvierok a vlozte Na str. 7, 12 je uvedený spôsob triedenia bielizne este pred vlozením do bubna. Uistite sa, ze sa do dvierok nezachytila ziadna bielize. bielize do bubna. Zatvorte dvierka a stlacte tlacidlo ON Program Memory (Pamä) Na základe programu Cotton (Bavlna) je mozné vobou teploty, rýchlosti odstreovania, alsích funkcií a kombináciou prania, pláchania a odstreovania zostavi vlastný program. (Zap. ). V ubovonom smere nastavte otocným volicom prací program. Zobrazí sa cas prania. Ak vyberiete program Memory (Pamä), na displeji sa zobrazí priblizný cas trvania programu. Wash at 15 °C (Pranie pri 15 °C) Týmto programom je mozné praním pri teplote 15 °C (studená voda) dosiahnu rovnaký úcinok ako pri standardnom programe 40 °C. Ak vyberiete pranie pri 15 °C, na displeji sa rozbliká symbol . 16 - Slovensky 4 5 6 Vyberte akékovek volitené funkcie. Do zásuvky na prací prostriedok pridajte prací prostriedok. (pozri str. 8) Mnozstvo pracieho prostriedku závisí od objemu bielizne, stupa zaspinenia a tvrdosti vody. Pouzívajte iba mnozstvo stanovené na obale pracieho prostriedku. Po uplynutí piatich sekúnd sa zobrazí nový cas prania. Pri programoch Wool/Silk (Vlna/Hodváb), Bedding (Postená bielize), Sports wear (Sportová bielize), Rapid 15 (Zrýchlené 15), Shirt (Kosele) alebo Tub Cleaning (Cistenie bubna) nie je bielize vázená. Pouzitie prácky Stlacte tlacidlo START. Je spustené napúsanie vody. Pranie Akustická signalizácia indikuje dokoncenie programu. Pri funkcii Easy Ironing (ahké zelanie) sa bubon prerusovane pohybuje pocas 30 minút, dokia nie sú otvorené dvierka. 24) Po spustení prania nie je mozné zmeni teplotu programu ani prednastavený cas. Ak potrebujete zmeni nastavenie, prácku vypnite a opä zapnite. Znovu nastavte program, proces, teplotu a prednastavený cas a potom stlacte tlacidlo START. 8) Do zásuvky pridajte prací prostriedok. (pozri str. 10-11) Stlacte tlacidlo START. Je zahájené napúsanie vody. Príklad) Displej modelu NA-168VX2 Akustická signalizácia indikuje dokoncenie programu. Slovensky - 21 Cistenie bubna (program Tub Clean) (Iba model NA-147VB2. ) 41 Model NA-147VB2. 2 Ak v prácke pouzívate studenú vodu, môzu sa vo vnútri bubna usadzova baktérie, ktoré sú zdrojom zápachu. Ak chcete tomuto problému predís, spustite raz za mesiac program Tub Clean (Cistenie bubna). (Ak pouzívate odstraovac vodného kamea, riate sa pokynmi výrobcu. ) Dôlezité: Pri programe Tub Clean (Cistenie bubna) nevkladajte do bubna prácky bielize. 1 2 3 4 S bubnom bez bielizne stlacte tlacidlo zapnutia napájania ON (Zap. ). V ubovonom smere nastavte otocným volicom program Tub Clean (Cistenie bubna). Zobrazí sa cas zostávajúci do konca programu. Do zásuvky pridajte prostriedok na cistenie bubna a bielidlo. (pozri str. 10-11) Stlacte tlacidlo START. Je spustené napúsanie vody. Je zahájené napúsanie vody. Akustická signalizácia indikuje dokoncenie programu. Pri modeloch bez programu Tub Clean (Cistenie bubna) spustite program 90 °C Cotton (Bavlna 90 °C) bez bielizne a bez pracieho prostriedku. 22 - Slovensky Jednotlivé funkcie prania. (Voba procesu) Rôzne vyuzitie Model NA-168VX2. Môzete vybra bu jednotlivé funkcie, napr. "Spin only" (Iba odstreovanie), "Rinse only" (Iba pláchanie), "Drain only" (Iba odcerpanie), alebo ich môzete skombinova s funkciami "Washing" (Pranie), "Rinse" (Pláchanie) alebo "Spin" (Odstreovanie). Pamätajte: Jednotlivé funkcie nie je mozné vybra pre program Rapid 15 (Zrýchlené 15). Cistenie bubna Jednotlivé funkcie prania Funkciu vyberte stlacením tlacidla MODE (Rezim). Funkcia Rinse only (Iba pláchanie) Spin only (Iba odstreovanie) Wash ­ Rinse (Pranie pláchanie) Rinse ­ Spin (Pláchanie odstreovanie) Drain only (Iba odcerpanie) Displej Pozadovaná cinnos: Pláchanie vypranej bielizne (Voda z pláchania zostáva v bubne. ) Odstreovanie vypranej bielizne Pranie a pláchanie bielizne (Voda z pláchania zostáva. ) Pláchanie a odstreovanie do sucha vypranej bielizne Odcerpanie vody z bubna Ke spustíte prácku, displej blikaním potvrdzuje, ze táto funkcia práve prebieha. Ak zostala v bubne voda, potom funkcie Rinse only (Iba pláchanie) a Spin only (Iba odstreovanie) zacínajú odcerpaním vody z bubna. Ak v bubne voda nie je, potom zacínajú odstredením. Slovensky - 23 Volitené funkcie Poda vybraného programu je mozné kombinova rôzne volitené funkcie. Stlacte pozadované funkcné tlacidlá Volitené funkcie Intensive (Intenzívne) Pozadovaná cinnos: Perie silno zaspinenú bielize. Tento spôsob obmedzí pokrcenie a pomôze rozmota zapletenú bielize. Bubon sa taktiez pocas 30 minút prerusovane pohybuje, dokia prácka neskoncí. Extra Rinse Dôkladné pláchanie vypranej (Extra pláchanie) bielizne. [. . . ] Optimálny tlak vody vo vodovodnom poriadku je 0, 03 MPa - 1, 0 MPa. Ak je tlak vyssí nez uvedený, je nutné nainstalova redukcný ventil. Prietok vody kohútikom by nemal by vyssí nez 5 litrov/min. Pripojenie prívodnej hadice 1 2 Hadicu nasate na kohútik a rukou dotiahnite plastovú spojku. Pomaly otvorte kohútik a skontrolujte, ci okolo spojky neuniká voda. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON C3900

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON C3900 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag