Návod na použitie EPSON B-510DN SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON B-510DN bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON B-510DN


EPSON B-510DN SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1089 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON B-510DN (5095 ko)
   EPSON B-510DN BROCHURE (928 ko)
   EPSON B-510DN NETWORK GUIDE (1557 ko)
   EPSON B-510DN AUTRE BROCHURE (924 ko)

návod na obsluhu EPSON B-510DNSETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tlacidlo prechodu o jednu stranu dopredu Zobrazí nasledujúcu stranu. Tlacidlo návratu na predchádzajúcu zobrazenú stranu Zobrazí stranu, ktorá bola zobrazená pred aktuálnou stranou. · Ak sa toto tlacidlo neobjaví, pozrite informácie o jeho zobrazení v Pomocníkovi programu Adobe Reader. · Upozornenie týkajúce sa tlace Ak sa tlacia vsetky strany, vytlacia sa aj strany ponuky , , Chcem robi. . . ". Ak chcete vytlaci iba strany s vysvetlením funkcie, zadajte rozsah strán. ii NÁVODY DODÁVANÉ SO ZARIADENÍM Návody na obsluhu vo formáte PDF (tento návod) Návody vo formáte PDF obsahujú podrobné vysvetlenie postupov pri pouzívaní zariadenia v jednotlivých rezimoch. [. . . ] Ak chcete ulozi text pre e-mailový podpis, kliknite na polozky [Nastavenia aplikácie], [Nastavenia sieového skenera] a potom na [Nastavenia správy] v ponuke webovej stránky. (Vyzadujú sa práva administrátora. ) Je mozné zada az 900 znakov. (Podpis mailu nie je zahrnutý do maximálneho poctu znakov, ktoré sa dajú zada do emailovej správy. ) Pouzite "Predvolený podpis mailu" v nastaveniach systému (administrátor) na urcenie toho, ci sa podpis mailu na konci správy pridá alebo nepridá. Stlacte tlacidlo [STOP] ( ) na zrusenie operácie. · Nastavenia systému (administrátor): Nastavenia odosielania obrázkov Toto sa pouzíva na nakonfigurovanie nastavení skenera na odosielanie, vcítane východzích nastavení rozlísenia a expozície, východzieho farebného rezimu a formátu súboru, spôsobu kompresie súboru pre vysielanie, obmedzenia vekosti súboru pre rezim Skenovania do emailu, ako aj východzieho odosielatea a ciea. · Nastavenia systému (administrátor): Predvolený podpis mailu Toto nastavenie pouzite na urcenie, ci sa má alebo nemá na koniec emailových správ pridáva podpis mailu. Pri východzom nastavení od výroby sa podpis mailu nepridáva. 4-31 Obsah SKENER/INTERNETOVÝ FAX ZMENA PREDMETU, NÁZVU SÚBORU, ADRESY PRE ODPOVE A HLAVNÉHO TEXTU Predmet, názov súboru a hlavný text sa dá pri odosielaní prostredníctvom skenovania zmeni. Predvolené polozky sa dajú zvoli alebo sa text dá zada priamo. · Pri vykonávaní rezimu Skenovania do FTP, Skenovania do stolného pocítaca, alebo Skenovania do sieového priecinka sa pouzíva len názov súboru. · Ak sa nezmení predmet a názov súboru, pouzijú sa nastavenia na webovej stránke. · Ak sa nezmení meno odosielatea, pouzije sa meno nastavené v "Nastavenie predvoleného odosielatea" v nastaveniach systému. Ak to nie je nakonfigurované, pouzije sa adresa na odpove v [Nastavenia siete] - [Nastavenie sluzieb] [Nastavenie SMTP] na webových stránkach. (Vyzadujú sa práva administrátora. ) · Voby pre predmet, názov súboru a hlavný text sa nakonfigurujú kliknutím na [Nastavenia aplikácie] a potom na [Nastavenia sieového skenera] v ponuke webovej stránky. · Nastavenia systému (administrátor): Císlo názvu súboru/subjektu/nastav. vypnutia klávesov obsahu Nastavenie poctu tlacidiel s predmetom a poctu tlacidiel s názvom súboru zobrazeného na jednej obrazovke sa dá zmeni na 6, 12, alebo 18. · Nastavenia systému (administrátor): Nastavenie predvoleného odosielatea Pouzíva sa na ulozenie mena odosielatea a emailovej adresy, ktorá sa pouzije, ke nie je zvolený odosielate. 4-34 Obsah SKENER/INTERNETOVÝ FAX ODOSIELANIE OBRÁZKA V REZIME USB PAMÄTE Postupujte poda nizsie uvedených krokov pre odoslanie naskenovaného obrázka do komercne dostupného USB pamäového média, ktoré bolo pripojené k zariadeniu. Súbor bude ulozený do USB média. · Pouzite USB pamä vo formáte FAT32 s kapacitou najviac 32 GB. · Ke je nakonfigurovaná východzia adresa v casti "Nastavenie predvolenej adresy" v nastaveniach systému (administrátor), nie je mozné rezim zmeni. Na prepnutie do rezimu skenovania do USB pamäte stlacte tlacidlo [Storno] na dotykovom paneli a potom postupujte poda nizsie uvedeného návodu. Pripojte USB pamä do USB konektora (typ A) na zariadení. 1 Detektor vekosti originálov 1 Vlozte originál. Neklate ziadne predmety pod detektor vekosti originálu. Pri zatvorení automatického podávaca dokumentov s nejakým predmetom umiestneným pod detektorom môze dôjs k poskodeniu detektora vekosti originálov a zabráneniu správnej detekcii vekosti originálu. · Ke vkladáte originály, orientujte ich poda nizsie uvedeného popisu. Originály Zásobník s podávacom dokumentov Originál vlozte lícom hore. Predlohové sklo Originál vlozte lícom dole a zarovnajte roh so spickou sípky v avom hornom rohu mierky predlohového skla. Orientácia na výsku* 2 1 1 1 Orientácia na sírku 1 1 1 * Ak chcete umiestni veký originál na výsku, vlozte ho poda vyssie uvedeného zobrazenia v casti "Orientácia na sírku" a v kroku 4 zadajte orientáciu umiestnenia. · Originály formátu A5 (5-1/2" x 8-1/2") umiestnite s orientáciou na výsku (vertikálne) ( ). Keby sa ulozili s orientáciou na sírku (horizontálne) ( ), detegovala by sa nesprávna vekos. Pri origináloch formátu A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) zadajte vekos originálu manuálne. · Originály sa nemôzu skenova za sebou aj z automatického podávaca dokumentov aj z predlohového skla a posla v rámci jediného prenosu. 4-35 Obsah SKENER/INTERNETOVÝ FAX (2) Skenova Ulozené v Názov súboru Internet fax Originál Expozícia Rozlísenie Formát súboru Farebný rezim Speciál. [. . . ] Kliknite na tlacidlo [Stav zásobníka] vo "Výber papiera" v zálozke [Papier] v okne vlastnosti tlaciarne a skontrolujte nastavenie typu papiera v kazdom zásobníku. * Nie je mozné zosíva samolepky, zálozky, transparentné fólie alebo obálky. Naviac nie je mozné zosíva, pokia je v type uzívatea nastavená voba "Vypnú zosívacku". Pri nastavení silného papiera nie je mozné pouzi zosívanie brozúry. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON B-510DN

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON B-510DN začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag