Návod na použitie EPSON B-310N SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON B-310N bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON B-310N


Mode d'emploi EPSON B-310N
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON B-310N (5095 ko)
   EPSON B-310N BROCHURE (928 ko)
   EPSON B-310N NETWORK GUIDE (1557 ko)

návod na obsluhu EPSON B-310NSETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ak je napríklad aktuálna strana súcasou kapitoly o tlaciarni, týmto tlacidlom sa zobrazí obsah kapitoly o tlaciarni. (2) (3) (4) Tlacidlo návratu o jednu stranu naspä Zobrazí predchádzajúcu stranu. Tlacidlo prechodu o jednu stranu dopredu Zobrazí nasledujúcu stranu. Tlacidlo návratu na predchádzajúcu zobrazenú stranu Zobrazí stranu, ktorá bola zobrazená pred aktuálnou stranou. · Ak sa toto tlacidlo neobjaví, pozrite informácie o jeho zobrazení v Pomocníkovi programu Adobe Reader. · Upozornenie týkajúce sa tlace Ak sa tlacia vsetky strany, vytlacia sa aj strany ponuky , , Chcem robi. . . ". [. . . ] · Na zmenu expozície, rozlísenia, vekosti skenovania a vekosti odosielania pre kazdú skenovanú stránku originálu sa môze stlaci tlacidlo [Konfigurujte]. Ke sa vsak v speciálnych rezimoch zvolí "Snímka karty", expozícia sa dá zmeni len pri skenovaní stránky originálu s párnym císlovaním. · Ke boli naskenované vsetky originály, zobrazí sa "Úloha sa ulozila. " spolu s kontrolným císlom úlohy. Toto císlo je mozné pouzi na nájdenie úlohy v Správe o transakcii alebo v Správe o cinnosti odosielania obrázka. Ak úloha je vysielací prenos, objaví sa toto císlo aj na tlacidle úlohy na obrazovke so stavom úloh. Z toho dôvodu je vhodné si císlo úlohy poznamena kvôli kontrole výsledku. · Ak sa pamä pocas skenovania originálov zaplní, objaví sa hlásenie a skenovanie sa zastaví. · Pri vykonávaní rezimu Skenovania do emailu, dávajte pozor, aby ste neposielali prílis veký súbor. Veké môzu by hlavne viacstránkové súbory. Ke posielate viacstránkový súbor alebo iný veký súbor, môze by potrebné znízi pocet skenovaných stránok alebo zmensi odosielanú vekos. · Ulozenie podpisu mailu Na koniec emailových správ je mozné automaticky prida predvolený text ako podpis mailu. Je to výhodné, ke chcete dodrza zauzívané postupy firmy alebo ke chcete, aby sa na konci emailových správ objavil alsí predvolený text. · Môzete tiez stlaci tlacidlo [Vyhadávanieglobál. Adresy], aby ste pre "Odpoveda" zadali pouzívatea ulozeného v globálnom adresári. Môzete tiez stlaci tlacidlo [Zadanie adresy] a zada emailovú adresu priamo. 6 ABC pouzív. KKK KKK Vsetky · Ak chcete urci spiatocnú adresu, môzete stlaci tlacidlo a zada meno pouzívatea, ktoré bolo predtým ulozené pomocou funkcie "Zoznam pouzívateov" v nastaveniach systému (administrátor). · Tlacidlo sa môze zvoli pre spiatocnú adresu len ak emailová adresa bola ulozená pre daného pouzívatea v "Zozname pouzívateov" v nastaveniach systému (administrátor). 4-33 Obsah SKENER/INTERNETOVÝ FAX Nastavenia odosielania OK Na zmenu hlavného textu stlacte tlacidlo [Obsah textu]. Predmet Sub: Schedule coordination meeting Material for planning meeting AAA AAA 7 Názov súboru Odpoveda Obsah textu Do Cc prida 'Odpoveda na adresu' Obsah záznamu Vymaza vsetky OK Thank you for your continuous support. We have attached scanned data, which you have requested. Zadajte hlavný text a stlacte tlacidlo [OK]. · Na vobu predvoleného textu ulozeného predtým na webovej stránke, stlacte tlacidlo [Predvol. · Na priame zadanie hlavného textu stlacte tlacidlo [Editova]. 8 Predvol. výber Editova · Je mozné zada 1800 znakov. (Zalomenie riadku sa pocíta ako jeden znak. ) · Na vymazanie celého zadaného textu stlacte tlacidlo [Vymaza vsetky]. Ak je stlacené toto tlacidlo, celý obsah správy bude ihne vymazaný; nemaze sa po jednom riadku. · Kazdý riadok zadaného textu sa dá zvoli pomocou tlacidiel . Na úpravu zvoleného riadku stlacte tlacidlo [Editova]. [. . . ] Naviac nie je mozné zosíva, pokia je v type uzívatea nastavená voba "Vypnú zosívacku". Pri nastavení silného papiera nie je mozné pouzi zosívanie brozúry. (Zosívanie je vsak mozné, ke je nastavené vkladanie obálky a ako obálka je pouzitý jeden list silného papiera. ) Niektoré funkcie mohli by zablokované v systémovom nastavení (administrátor). PRED POUZITÍM ZARIADENIA "DIEROVACÍ MODUL" (strana 1-53) Dierovanie nie je mozné, ke je zmiesaný papier s rôznou sírkou. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON B-310N

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON B-310N začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag