Návod na použitie EPSON ACULASER M1200 SETUP GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON ACULASER M1200 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON ACULASER M1200


EPSON ACULASER M1200 SETUP GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1073 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON ACULASER M1200 (2346 ko)
   EPSON ACULASER M1200 BROCHURE (481 ko)

návod na obsluhu EPSON ACULASER M1200SETUP GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Navstívte www. dymo. com ohadom informácií o kúpe pások a príslusenstva pre Vás stítkovac. SK Obrázok 2 2. Vyberte batérie ak stítkovac nebude pouzívaný dlhsí cas. Zárucná registrácia Prosíme, vyplte kartu zárucnej registrácie a vrát'te ju na adresu príslusného zákazníckeho centra do siedmich dní. Navstívte www. dymo. com ohadom detailnejsích informácií. Pouzitie dobíjateného batérioveho panelu Volitene sa pre napájanie tlaciarne môze pouzit' dobíjatený batériový panel. Dobíjatený batériový panel si môzete zakúpit' cez Vaseho miestneho predajcu EPSON. [. . . ] Stítkovac si pamätá poslednú zmenu, ktorú ste spravili, takze vzdy, ke zadáte niektorú z funkcií menu popísaných v tejto kapitole, budete posunutí na poslednú oznacenú polozku v menu. Backspace 0 klávesa vymaze znak na avo od kurzoru. Stlacením 8 + 0 vymazete vsetok text a formátovanie stítku. Cancel (zrusit') Klávesa Cancel Vám umozuje odíst' z menu bez výberu alebo zrusit' akciu. Navigacné klávesy Môzete si pozriet' a editovat' Vase stítky pomocou kláves avej a pravej sípky. Môzete sa pohybovat' v menu pomocou kláves sípka hore a sípka dole, a potom stlacit' OK pre výber. Zmena vekosti typu písma Je pre Vás dostupných sedem vekostí typu písma: Arial Narrow Arial Normal Arial Wide BIG 48 Times New Roman Ke zvolíte typ písma, tento typ sa aplikuje na vseky znaky na strane. Ak chcete pouzívat' viac ako jeden typ, musíte vlozit' zalomenie formátu. Pozrite Pouzívanie zmiesaných formátov na strane 50 pre viac informácií. Pouzite sípky pre premiestnenie na Vami zvolený typ a stlacte OK . X Stýly môzu byt' pouzité so vsetkými abecednými, císlicovými a symbolickými znakmi. Viac informácií o tlacených symboloch nájsete v Pouzívanie symbolov a speciálnych znakov na strane 50. Pouzite sípky pre premiestnenie na Vami zvolený typ a stlacte OK . W Pridávanie stýlov písma Môzete si vybrat' z trinástich rôznych typov stýlov písma a aplikovat' na Vás text: Normálne Vertikálne Kurzíva Tucné Bez výplne Tie 3D Kurzíva + Tucné Kurzíva + Bez výplne Kurzíva + 3D Kurzíva + Tie Preskrtnuté Zrkadlové Pridávanie rámceku a stýlov pozadia Môzete alej zvýraznit' Vás text pouzitím rámceka, podciarknutím alebo stýlom pozadia. Normálne EPSON Podciarknuté Stvorcový rámcek Rámcek s bodmi Zaoblený rámcek Krokodílový rámcek Zvitok 3D rámcek Bodky Drevený motív Tehly Sachovnica Parkety Diamanty Vlna EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON Obrázok 10 Ke zvolíte typ písma, tento typ sa aplikuje na vseky znaky na strane. Ak chcete pouzívat' viac ako jeden typ, musíte vlozit' zalomenie formátu. Viac informácií nájdete v Pouzívanie zmiesaných formátov na strane 50. Pri tlacení viacerých kópií, bodkovaná deliaca ciara je vytlacená medzi kazdým stítkom. Tlacenie viacerých kópií na stítok Memory 1. Stlacte sípku hore na zväcsenie poctu kópií pre tlacenie. Stlacte sípku dole pre zacatie znizovania poctu kópií od 16. Ke je tlacenie dokoncené, pocet kópií na tlac sa vráti na hodnotu 1. G 100 mm (4. 0"). Akákovek zmena, ktorú spravíte v nastavení pevnej dzky, zostáva platná, pokia ju opät' nezmeníte. Potom, ako vytlacíte stítok, opakujte krok 1 a vypnite pevnú dzku, inak vsetky nasledujúce stítky budú vytlacené s pevnou dzkou. 8W Sériovanie Vasich stítkov Môzete tlacit' série stítkov s posledným císlom zvysujúcim sa o jednu. Pocet serializovaných stítkov závisí na pocte kópií, ktorý ste vybrali na tlacenie. Iba posledné série císel, ktoré nasledujú písmeno, medzeru, alebo bodku budú serializované. Zadajte akýkovek text, aký chcete, aby sa objavil za ciarovým kódom. Stlacte . Nastavenie kontrastu tlace Pre nastavenie co najlepsej kvality tlace môzete menit' kontrast tlace. [. . . ] Ak vsak zvolíte miesto, kde bol uz predtým formát ulozený, tento starsí formát premazete novým. Formát Vásho stítku je ulozený a budete vrátený ku stítku. 8 4. Takto postupujte aj v prípade, ze je cepe zaseknutá v prednej pozícii a nehýbe sa. Vycistenie tlacovej hlavy Vycistite hlavu tlaciarne pomocou cistiaceho nástroja, ktorý je vo vnútri vieka priehradky na kazetu. Vyvolanie ulozeného stítku a formátov ahko môzete vyvolat' stítky a formáty ulozené v pamäti k neskorsiemu pouzitu. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON ACULASER M1200

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON ACULASER M1200 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag