Návod na použitie EPSON ACULASER CX16NF QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON ACULASER CX16NF bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON ACULASER CX16NF


EPSON ACULASER CX16NF QUICK GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (19439 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON ACULASER CX16NF SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF (2349 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF FACSIMILE (791 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF FAX GUIDE (781 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF REFERENCE GUIDE (2626 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF REFERENCE MANUAL (2634 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16NF PRINTER COPIER SCANNER (5110 ko)

návod na obsluhu EPSON ACULASER CX16NFQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] 22 · BEZNÝ POSTUP NA POUZITIE ULOZENÉHO SÚBORU . 22 · POSTUP NA POUZITIE ULOZENÉHO SÚBORU, KE JE NASTAVENÉ OVEROVANIE UZÍVATEA . 42 2 UKLADANIE SÚBOROV POMOCOU PLNENIA DOKUMENTU ULOZENIE SÚBORU FUNKCIÍ "Rýchly súbor". 17 · NASTAVENIE ORIGINÁLU PRE "Skenova na HDD". [. . . ] priec. OPQRST (5) (1) Tlacidlá priecinkov (6) (4) Tlacidlo [Spä] (5) (6) Zobrazujú sa Vlastné priecinky, ktoré boli vytvorené pomocou "Kontrola plnenia dokumentu" v systémových nastaveniach. Stlacte tlacidlo priecinka, aby ste zobrazili jeho obrazovku výberu súboru. Ke bolo pre Vlastný priecinok nastavené heslo, objaví sa po stlacení priecinka obrazovka na zadanie hesla. (2) Tlacidlo [Hlavný priecinok] Stlacte toto tlacidlo na prepnutie medzi zobrazením Hlavný priecinok a zobrazením Vlastný priecinok. Ke sa objaví obrazovka výberu súboru z Hlavného priecinka, zmení sa toto tlacidlo na tlacidlo [Vlastný priecinok]. (3) Tlacidlo [Hada] Stlacte toto tlacidlo na otvorenie obrazovky vyhadávania. Tá umozuje vyhada súbor pomocou mena uzívatea, názvu súboru alebo názvu priecinka. Stlacte toto tlacidlo na návrat do základnej obrazovky rezimu plnenia dokumentu. Na zobrazenie Vlastných priecinkov, ktorých iniciály (zadané v "Kontrola plnenia dokumentu" v systémových nastaveniach) zodpovedajú písmenám na zálozke, stlacte príslusnú zálozku. (6) Tlacidlá / Pouzite na listovanie stránkami zoznamu priecinkov. (7) Tlacidlo [Môj priecinok] Toto tlacidlo sa objaví, ke je zapnuté overovanie uzívatea. Stlacte tlacidlo na zobrazenie obrazovky výberu súboru z Môj priecinok. Stlacte tlacidlo operácie, ktorú chcete vykona a zadajte nastavenie. (1) (2) Nastavenia úlohy Hlavný priecinok Názov súboru Súbor-01 Súbor-02 Súbor-03. tiff Vsetky súbory Na úlohu Vl. meno Meno Meno Meno 1 2 3 Hada Dátum 01/08/2005 01/08/2005 01/08/2005 Skupinová tlac Spä 1 1 Storno Meno 1 A4 F. Tlac Zasla Zmena povahy Premiestni Zmaza Podrobnosti (3) (1) Zobrazenie súboru Tu sa zobrazuje informácia o aktuálne vybranom súbore (ikona úlohy, názov súboru, meno pouzívatea, vekos originálu a farebný rezim). (2) Tlacidlo [Storno] Stlacte toto tlacidlo, aby ste zrusili operáciu a vrátili sa do obrazovky výberu súboru. (3) Tlacidlo [Tlac] Stlacte toto tlacidlo na tlac vybraného súboru. TLAC ULOZENÉHO SÚBORU (strana 28) (4) Tlacidlo [Premiestni] Priecinok, v ktorom je súbor ulozený, je mozné zmeni. (Súbor môze by premiestnený do iného priecinka. ) PRESUNUTIE ULOZENÉHO SÚBORU (strana37) (5) Tlacidlo [Zasla] Ulozený súbor môze by odoslaný faxom, internetovým faxom alebo skenovacím prenosom. ODOSLANIE ULOZENÉHO SÚBORU (strana 32) (8) (6) (4) (5) (6) (7) (8) Tlacidlo [Zmaza] Stlacte toto tlacidlo na zmazanie uz nepotrebného súboru. ZMAZANIE ULOZENÉHO SÚBORU (strana 39) (7) Tlacidlo [Zmena povahy] Toto tlacidlo pouzite na zmenu vlastností ochrany ("Zdielanie", "Ochrana", "Dôverné") ulozeného súboru. VLASTNOSTI ULOZENÝCH SÚBOROV (strana 35) Tlacidlo [Podrobnosti] Stlacte toto tlacidlo, aby sa zobrazila podrobná informácia o vybranom súbore. Ke je toto tlacidlo stlacené, objaví sa nasledujúca obrazovka. Nastavenia úlohy / Podrobnosti Názov súboru Súbor-01 Meno 1 1/2 Rozlísenie:600x600dpi Farebne / C/B:Plnofarebný OK Priecinok:Hlavný priec. [. . . ] Kliknite na [Prevádzka dokumentu], [Plnenie dokumentu] a potom na [Hada] v menu webovej stránky. 43 Vyhadávanie v priecinku Na obmedzenie rozsahu hadania môzete urci priecinok, v ktorom sa má hada. Na vyhadávanie v urcitom priecinku postupujte poda nasledujúcich krokov. 1 UKLADANIE DOKUMENTU Stav HDD Ulozi súbor Skenova na HDD Hada Obnovenie súboru Priecinok súborov Priecinok rýchl. súborov Stlacte tlacidlo [UKLADANIE DOKUMENTU]. Na vyhadanie Hlavný priecinok alebo Vlastný priecinok stlacte tlacidlo [Priecinok súborov]. Na vyhadanie Priecinka rýchleho súboru stlacte tlacidlo [Priecinok rýchl. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON ACULASER CX16NF

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON ACULASER CX16NF začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag