Návod na použitie EPSON ACULASER CX16 QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod EPSON ACULASER CX16 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky EPSON ACULASER CX16


Mode d'emploi EPSON ACULASER CX16
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   EPSON ACULASER CX16 SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16 QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16 (2349 ko)
   EPSON ACULASER CX16 BROCHURE (976 ko)
   EPSON ACULASER CX16 FAX GUIDE (781 ko)
   EPSON ACULASER CX16 FACSIMILE (791 ko)
   EPSON ACULASER CX16 SETUP GUIDE (1641 ko)
   EPSON ACULASER CX16 SAFETY GUIDE (7316 ko)
   EPSON ACULASER CX16 REFERENCE GUIDE (2626 ko)
   EPSON ACULASER CX16 QUICK REFERENCE GUIDE (19437 ko)
   EPSON ACULASER CX16 PRINTER COPIER SCANNER (5110 ko)

návod na obsluhu EPSON ACULASER CX16QUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Nájdite otázku, ktorá sa týka vásho problému a pouzite odpove na jej vyriesenie. Pokia sa vám nepodarí vyriesi problém pomocou tohto návodu, kontaktujte predajcu alebo najblizsie autorizované servisné stredisko. Konvencie pouzité v tomto návode · Systémové nastavenie V tomto návode sa objavuje popis systémového nastavenia podobný nasledujúcemu príkladu. Príklad: Systémové nastavenia (administrátor) > "Nastav. kopír. " > "Nastavenie otoceného kkopírovania" > Toto je skrátený zápis postupu na vobu nastavenia. [. . . ] Ke je aktivované overovanie uzívatela, môze by pozadovaná funkcia vo vasom uzívateskom nastavení zakázaná. Niektoré funkcie mohli by zablokované v systémovom nastavení (administrátor). Ke je aktivované overovanie uzívatela, môze by pozadovaná funkcia vo vasom uzívateskom nastavení zakázaná. Ke je farebný rezim nastavený na "Autom. ", stroj zistí, ci je originál ciernobiely alebo farebný, ke je stlacené tlacidlo [FAREBNÉ KOPÍROVANIE] ( ). Ke je vsak pouzitý originál podobný niektorému z vavo uvedených, nemusí automatická detekcia dáva správny výsledok. V takom prípade zadajte farebný rezim manuálne. Prekrocil obrazový súbor limit vekosti prílohy pre vás mailový server?(Pri pouzití Sken do e-mailu. ) Bola zlozka v cieovom pocítaci nastavená ako zdielaná, aby sa do nej dali posiela súbory?(Pri pouzití Sken do sieovej zlozky. ) Dali ste na sklo pre dokumenty dlhý originál pre naskenovanie? Vlozili ste prelozený originál? Nemozno zada adresu. Boli funkcie zablokované administrátorom? Nemozno nastavi rezim. Boli funkcie zablokované administrátorom? Automatické nastavenie farebného rezimu nepracuje správne. Skenujete jeden z nasledujúcich typov originálu?Ke nie je nastavený ciernobiely rezim: · Sú na papieri farby alebo je papier farebný?Ke nie je nastavený farebný rezim · Farba na origináli je vemi svetlá. · Farba na origináli je vemi tmavá, skoro cierna. To je vhodné pre originály obsahujúce iba text, avsak pre originály, ktoré obsahujú obrázky, je najlepsie pouzi tlacidlo [CIERNOBIELE KOPÍROVANIE] ( ) s farebným rezimom nastaveným na [Odtiene sedej] alebo pouzi tlacidlo [FAREBNÉ KOPÍROVANIE] ( ) s Farebným rezimom [Plnofarebný] alebo [Automaticky]-[Odtiene sedej] a potom skenova. Ke sa prevádza vysielanie obezníku, ktoré obsahuje ciele rezimu skenovania i ciele internetového faxu, ktoré majú nastavený formát [TIFF-S], zostane rozlísenie pevne nastavené na [200X200dpi], aj ke bolo zadané iné rozlísenie. Ak chcete odosla cie rezimu skenovania obrázok naskenovaný vo vyssom rozlísení, poslite obraz v samostatnom vysielaní. Ke pouzívate sklo na dokumenty, musí originál leza na skle lícom dole. Ke pouzívate automatický podávac dokumentov, musí by originál vlozený lícom hore. Ke sú vo vysielaní obezníka obsiahnuté destinácie rezimu skenovania i rezimu internetového faxu, má prednos orientácia vysielaného originálu pre internetový fax a preto sa súbor pri prehliadaní na pocítaci nemusí objavi so správnou orientáciou. V takom prípade poslite obraz do ciea rezimu skenovania v samostatnom vysielaní. Ak sú medzi cieami aj ciele internetového faxu alebo faxu, je mozné pouzi len tlacidlo [CIERNOBIELE KOPÍROVANIE] ( ). Zlá kvalita naskenovaného obrázku. Je originálom tlacený materiál, napríklad kniha alebo casopis? Je pri skenovaní farebného originálu alebo originálu s odtiemi sedej nastavený farebný rezim "Mono 2"? Je zaclenený cie, ktorý má nastavený formát [TIFF-S]? Naskenovaný obraz je prázdny. Je originál vlozený správne lícom hore alebo lícom dole? Naskenovaný obraz je hlavou dole alebo otocený nabok. Boli v prenose obsiahnuté adresy internetového faxu? Indikátor tlacidla [FAREBNÉ KOPÍROVANIE] ( ) nesvieti. Sú pouzité ciele internetového faxu alebo faxu? 19 Problém Ako typ súboru bol nastavený JPEG, ale bol vytvorený súbor TIFF. Kontrola Stlacili ste na zaciatku skenovania tlacidlo [CIERNOBIELE KOPÍROVANIE] ( )? Riesenie Ke je ako typ súboru nastavený [JPEG] a obrázok je skenovaný v rezime Mono 2, vytvorí sa súbor typu TIFF. Pre vytvorenie súboru typu JPEG zmete farebný rezim na [Plnofarebný] a potom stlacte tlacidlo [FAREBNÉ KOPÍROVANIE] ( ). Ke skenujete z ovládaca TWAIN s nastavením [Monochromaticky s dvomi odtiemi] vo [Farebný rezim] v okne "Profesionálny", skontrolujte nastavenie "Ciernobiely prah". Väcsia hodnota prahu urobí obraz tmavsí a mensia hodnota prahu urobí obraz svetlejsí. [. . . ] Je v zásobníku vybranom v ovládaci tlaciarne nastavený typ papiera, ktorý nie je mozné zosíva? 33 Problém Zosívanie nepracuje (vrátane zosívania brozúr). Kontrola Je vo vybranom zásobníku nastavený silný (azký) papier? Riesenie Pri nastavení silného papiera nie je mozné pouzi zosívanie brozúry. (Zosívanie je vsak mozné, ke je nastavené vkladanie obálky a ako obálka je pouzitý jeden list silného papiera. ) Niektoré funkcie mohli by zablokované v systémovom nastavení (administrátor). PRÍDAVNÉ ZARIADENIE" v Pouzívateská prírucka Dierovanie nie je mozné, ke je zmiesaný papier s rôznou sírkou. Aby ste mohli dierova papier rôznych vekostí, pouzite papier s rovnakou sírkou a nastavte [Rovnaká sírka]. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU EPSON ACULASER CX16

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu EPSON ACULASER CX16 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag