Návod na použitie ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC


ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC : Stiahnuť kompletný návod (3785 Ko)

návod na obsluhu ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] · Obrázky displeja a fotoaparátu pouzité v tomto návode na obsluhu vznikli pocas vývojovej fázy a môzu sa lísi od finálneho výrobku. 2 SK Krok 1 Remienok Lítiovo-iónová batéria LI-42B Nabíjacka batérie LI-41C Kontrola obsahu balenia Digitálny fotoaparát ELECTROLUX Master 2 CD-ROM alsie nevyobrazené príslusenstvo: Návod na pouzitie (tento návod), zárucný list. Obsah sa môze lísi v závislosti od miesta zakúpenia. Kábel USB Kábel AV adaptér na kartu microSD Krok 2 4 Krok 3 5 Príprava fotoaparátu , , Príprava fotoaparátu" (Str. 11) Snímanie a prehliadanie snímok , , Snímanie, prehliadanie a vymazávanie" (Str. 15) Krok Krok Tlac Ako pouzíva fotoaparát , , Tri spôsoby vykonávania nastavení" (Str. [. . . ] V závislosti od nastavenia TV prijímaca sa snímky a informácie môzu zobrazi orezané. Voba formátu digitálneho videosignálu pri pripojení k TV prijímacu pomocou kábla HDMI [HDMI] Vypnutie zvukov fotoaparátu [F SILENT MODE] F SILENT MODE Vnorené menu 1 OFF E SETUP HDMI Aplikácia Táto moznos aktivuje individuálne nastavenia funkcie [SOUND SETTINGS]. Vsetky zvuky fotoaparátu (prevádzkové zvuky, zvuk spúste, výstrazný zvuk) a zvuk pri prehrávaní sú umlcané. , , Prehliadanie snímok vo fotoaparáte na TV prijímaci" (Str. 38) Vnorené menu 2 480p 720p 1080i Aplikácia Snímky sa budú zobrazova vo formáte 480p. 35) Pri nastavení [1080i], bude ma na výstupe HDMI prioritu formát 1080i. Ak sa vsak toto nastavenie nezhoduje s nastavením vstupu TV prijímaca, rozlísenie obrazu sa zmení najprv na 720p a potom na 480p. Postup pri nastavovaní vstupu TV prijímaca si precítajte v návode k TV prijímacu. Setrenie energie batérie medzi snímkami [POWER SAVE] (úsporný rezim) E SETUP Vnorené menu 2 OFF POWER SAVE Aplikácia Zrusenie úsporného rezimu [POWER SAVE]. Ke fotoaparát nebudete pouzíva priblizne 10 sekúnd, automaticky sa vypne displej, aby sa setrila energia batérie. ON Návrat do pohotovostného stavu Stlacte ubovoné tlacidlo alebo otocte volicom rezimov. SK 39 Tlac Priama tlac (PictBridge*1) Po pripojení fotoaparátu k tlaciarni kompatibilnej s PictBridge môzete priamo vytlaci snímky bez pouzitia pocítaca. Informácie o kompatibilite so standardom PictBridge nájdete v návode na pouzitie tlaciarne. *1 2 Zapnite tlaciare a potom fotoaparát pripojte k tlaciarni. Otvorte kryt zásuviek v smere sípky. Tlacidlo O Multikonektor PictBridge je standard pre prepojenie digitálnych fotoaparátov a tlaciarní rôznych výrobcov a priamu tlac snímok. Rezimy tlacenia, vekosti papiera a alsie parametre nastavitené vo fotoaparáte sa lísia v závislosti od pouzitej tlaciarne. Blizsie informácie o pouzitených druhoch papiera, o vkladaní papiera a výmene tlacových náplní si precítajte v návode k tlaciarni. Kábel USB (standardné príslusenstvo) Tlac snímok so standardnými nastaveniami tlaciarne [EASY PRINT] (jednoduchá tlac) 1 Na displeji zobrazte snímku, ktorú chcete vytlaci. , , Prehliadanie snímok" (Str. Ak zvolíte moznos [WITH], na snímkach bude vytlacený názov súboru. Ak zvolíte moznos [WITHOUT], na snímkach nebude vytlacený názov súboru. BACK MENU SET OK DATE WITH/ WITHOUT 10 Pomocou tlacidiel LM zvote polozku [PRINT] a stlacte tlacidlo E. · Tlac zacne. · Ak je zvolené [OPTION SET] v rezime [ALL PRINT], zobrazí sa okno [PRINT INFO]. · Po skoncení tlace sa objaví obrazovka [PRINT MODE SELECT]. PRINT MODE SELECT FILE NAME WITH/ WITHOUT PRINT ALL PRINT MULTI PRINT ALL INDEX PRINT ORDER P (Prejdete na Moznos tlace výrezu obrazovku s moznosou zo snímky. nastavenia. ) Nastavenie výrezu zo snímky (P) 1 Pomocou tlacidla zoomu nastavte vekos orezanej oblasti, pomocou tlacidiel LMNO zvote polohu výrezu, a nakoniec stlacte tlacidlo E. EXIT MENU SET OK Výrez WT SET OK 42 SK Zrusenie tlace 1 Kým sa zobrazuje hlásenie [TRANSFERRING], stlacte tlacidlo E. 2 Pomocou tlacidiel LM zvote moznos [CANCEL] a stlacte tlacidlo E. Objednávka tlace jednej snímky [< ] 1 2 Stlacte tlacidlo q a potom stlacením tlacidla m vyvolajte hlavné menu. Pomocou tlacidiel LMNO zvote polozku [L PRINT ORDER] a stlacte tlacidlo E. PRINT ORDER TRANSFERRING PRINT CANCEL OK CONTINUE CANCEL < U SET OK 11 Stlacte tlacidlo m. 12 Ke sa zobrazí nápis [REMOVE USB CABLE], odpojte kábel USB od fotoaparátu a tlaciarne. EXIT MENU SET OK 3 Pomocou tlacidiel LM zvote polozku [<] a stlacte tlacidlo E. x0 Tlacová objednávka (DPOF*1) Pomocou tlacových objednávok môzete do súborov so snímkami na karte ulozi informáciu o pocte výtlackov a zadanie tlace dátumu. To umozuje jednoducho tlaci snímky na tlaciarni alebo vo fotosluzbe podporujúcej formát DPOF iba na základe tlacových objednávok na karte bez toho, aby ste museli pouzi pocítac alebo fotoaparát. *1 2009. 08. 26 12:30 100-0004 4 NORM 12M SET OK 4 DPOF je standard na ukladanie informácií o automatickej tlaci v digitálnych fotoaparátoch. Tlacové objednávky je mozné zada len pre snímky ulozené na karte. Ak chcete vytvori tlacové objednávky, najprv do fotoaparátu vlozte kartu obsahujúcu snímky. [. . . ] · microSD je ochranná známka spolocnosti SD Association. · Vsetky ostatné názvy spolocností a produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslusných vlastníkov. · alej spomínané normy, pouzité pri tomto fotoaparáte pri správe súborov, sú standardy , , Design rule for Camera File system/DCF", stanovené asociáciou Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA). Poznámka k preukázaniu záruky 1 Táto záruka bude platná iba v prípade, ak je zárucný list nálezite vyplnený spolocnosou Olympus alebo autorizovaným predajcom, alebo ak iný dokument obsahuje dostatocný dôkaz. Preto sa, prosíme, uistite, ze je vyplnené vase meno, meno predajcu, sériové císlo, rok, mesiac a dátum nákupu, alebo ze je k tomuto zárucnému listu pripojená originálna faktúra alebo predajný doklad (s oznacením mena predajcu, dátumom nákupu a typom výrobku). [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ELECTROLUX RAPIDO CAR VAC začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag