Návod na použitie DELONGHI VVX 1860 G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod DELONGHI VVX 1860 G bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky DELONGHI VVX 1860 G


Mode d'emploi DELONGHI VVX 1860 G
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   DELONGHI VVX 1860 G (1662 ko)
   DELONGHI VVX 1860 G (1662 ko)
   DELONGHI VVX 1860 G QUICK GUIDE (848 ko)

návod na obsluhu DELONGHI VVX 1860 G

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] · Pred vykonaním akejkovek operácie cistenia alebo údrzbyodpojizehlickuodnapájacejsietejejvytiahnutímzozásuvky. · V prípade závady a/alebo nesprávneho fungovania prístrojajepotrebnéhovypnúaodniesdoautorizovaného strediska asistencie. · Pred pouzitím overi, ci napätie v sieti zodpovedá tomu, ktoré je oznacené na stítku prístroja. Zapoji prístroj len do okruhu so zásuvkami, ktoré majú minimálny príkon 10 Ae a sú vybavené správnym uzemnením. [. . . ] · Príslusnýsektorparysvetielkuje:pockajte, kýmnezostanenastálorozsvietený(parajepripravená)akýmnezhasne kontrolka X. · PokracovastlacenímtlacidlaparyU. Poznámka: · Pri prvom pouzití môze z prístroja unika na niekoko minútdymazápachvdôsledkuzohrievaniaanásledného vysúsania lepidiel, pouzitých pri montázi ohrievacieho telesaazehlicky. Doporucujesavetramiestnos. · SvetielkaXsazaznúazhasnúpocaszehlenia, vzávislosti odteploty, ktorú dosiahne ohrievacieteleso azehlicka. Totopatríknormálnemufungovaniuprístrojaanetreba sa preto znepokojova. · Pocas fázy zehlenia s parou je normálne, ak pocu cerpadlo dodávania vody, ktoré sa zapína a vypína. Totonastávavdôsledkuprechoduvodyznádrzedo ohrievaciehotelesa. Totopatríknormálnemufungovaniu prístroja a netreba sa preto znepokojova. · Pri kazdom novom pouzití (a vôbec pri úplne prvom pouzití)aleboakparaniejepouzívanápodobuniekokých minút: stlaci tlacidlo výdaja pary niekokokrát mimo plochyzehlenia. Totoumozníeliminovakondenzovanú voduzokruhupary. Fungovanie zehlicky typu · Po zapnutí prístroja, ako bolo popísané vyssie, pocka, kým sa svetielko X "parapripravená"nezhasne. · Pre výdaj pary stlacte tlacidlo pary T, umiestnené pod rukoväouzehlicky:niektorémodelyzehliciekdomáceho typu majú tlacidlo umiestnené na rukoväti. · PrevýdajparystlacitlacidloV, ktorésanachádzapod 66 · · · rukoväouzehlicky(obr. 3). ·NiektorímodelysúvybavenévolicomVnadosiahnutie paryibanaspickealebopocelejplatni. Je mozné zvoli medzi dvoma funkciami jednoduchým menenímpolohyvolica(obr. 4). Bezpecná preprava: domáca zehlicka je vybavená blokovacímsystémom, ktorýzabezpecujeochranuprístroja pred náhlymi pádmi pocas prepravy alebo ulozenia na miestopopouzití(obr. 5). Niektorémodelysúvybavenézariadením"AutoShut-off" (samostatné vypnutie): toto bezpecnostné zariadenie vstúpidofunkcie, akjezehlickabezpouzitiaviacako30 sekúnd, pokiajevhorizontálnejpolohe, aleboviacako 8 minút, pokia je v polohe vertikálnej (obr. Zásah zariadenia je signalizovaný blikajúcim Ysvetielkom;toto svetielkozostanerozsvietenénastálopocasnormálneho pouzívaniazehlickyaukazuje, zezehlickajezapojenádo elektrickej napájacej siete. Na opätovné pokracovanie operáciízehleniazahkapotriaszehlickousmeromdopredu, az pokým svetielko Ynezostanenastálorozsvietené. Pocka, kýmsvetielko Xnezhasneskôr, nezsaspustí výdaj. NiektorémodelymajútlacidloZ "rana parou": pouzíva tútofunkcie, kejeprístrojvstavepripravenejpary. Prístroj je naprogramovaný na casový interval 30 sekúnd medzi jednou ranou pary a nasledujúcou: toto je preto, abysapredisloúnikomvodyzplatne. Bezpecná preprava: domáca zehlicka je vybavená blokovacímsystémom, ktorýzabezpecujeochranuprístroja pred náhlymi pádmi pocas prepravy alebo ulozenia na miesto po pouzití. Pre zachytenie zehlicky zastrci spickudoktomuurcenéhomiesta, ktorésanachádzana podlozkenaodkladaniezehlickyastlacismeromnadol, az pokým nie je uchytená (ak tak nastane, bude pocu zvukpodobný"klik")(obr. 7). avytiahnuzehlicku:pocas operáciízehleniaodkladazehlickuakojetouvedenéna obr. 8(bezjejzachytenia). Nikdy nepouzíva zehlicku ako drzadlo pre prenos alebo na zdvihnutie celého prístroja. Regulácia termostatu Otocigombíkomtermostatunateplotu, vhodnúpredruhtkaniny, urcenejnazehlenie. Pre dosiahnutie pary musí by nastavená teplota vo vnútri castipary, takakojetoznázornenénaboku. [. . . ] Ideoúplnenormálnyjav. Paraunikáspozanádrze · Zasiaholbezpecnostnýsystém maximálnehotlaku. Vodajekondenzovanávovnútri serpentín, nakokojetopo prvýkrát, coprístrojvydávaparu alebo prístroj nebol pouzívaný po dlhsiudobu. Zehliacisystémjeumiestnený nanestabilnoma/alebosikmom povrchu. Doohrievaciehotelesaalebo nádrzenavodubolivlozené chemickéaleboinéprídavné prostriedky. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU DELONGHI VVX 1860 G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu DELONGHI VVX 1860 G začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag