Návod na použitie CANDY CDHC 30

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod CANDY CDHC 30 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky CANDY CDHC 30


CANDY CDHC 30 : Stiahnuť kompletný návod (24415 Ko)

návod na obsluhu CANDY CDHC 30

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Ceramic Hob Instruction Manual / Installation Manual KepaMM"leH KOTßOH IIIHCTPYKL. 1111111 3a eKcnnoaTa1. . 1111H / MoHTa>K Sklokeramicka varna deska Navod k obsluze/Navod k instalaci KEpOl, JIKfl EOTia ÜÖl']yie:c; Xporic; / ÜÖl']yie:c; EyKOTOOTOOl']c; Ceramiczna plyta grzewcza Instrukcja obsfugi / Instrukcja montazu Piano di cottura in vetroceramica Manuale di istruzioni/Manuale di Montaggio CDHC30 ENGLISH CESTINA POLSKI ITALIANO Thank you for purchasing the CANDY induction hob. Please read this instruction manual carefully before using the hob and keep it in a safe place for future reference. By placing the CE mark on this product, we are confirming compliance to all relevant European safety, health and environmental requirements which are applicable in legislation for this product. Safety Warnings Your safety is important to us. Please read this information before using your hob. Installation Electrical Shock Hazard · Disconnect the appliance from the mains electricity supply before carrying out any work or maintenance on it. · Connection to a good earth wiring system is essential and mandatory. [. . . ] · Nie pozwalaj dzieciom bawi si plyt ani siada, stawa lub wspina si na plyt. · W szafkach nad plyt nie trzymaj przedmiotów, którymi moglyby interesowa si dzieci. · Podczas uytkowania plyty nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru w pobliu plyty. · Dzieci i osoby niepelnosprawne, których niepelnosprawno ogranicza moliwo korzystania z plyty, powinny otrzyma instrukcje dotyczce korzystania z plyty od odpowiedzialnej i kompetentnej osoby. Osoba ta powinna upewni si, e bd one w stanie korzysta z plyty bez PL-2 stwarzania zagroenia dla siebie i dla otoczenia. · Nie naprawiaj ani nie wymieniaj elementów plyty, o ile nie zaleca tego wprost niniejsza instrukcja. Wszelkie inne prace serwisowe powinien wykonywa wylcznie wykwalifikowany instruktor. · Nie stawiaj ani nie zrzucaj na plyt cikich przedmiotów. · Nie uywaj garnków o wyszczerbionych krawdziach ani nie cignij garnków po powierzchni plyty, poniewa moe to spowodowa zarysowanie szkla. · Do czyszczenia plyty nie uywaj zmywaków drucianych ani adnych innych ciernych rodków czyszczcych, poniewa mog one spowodowa zarysowanie szkla. · W przypadku uszkodzenia kabla zasilajcego musi on zosta wymieniony przez producenta, serwis wskazany przez producenta lub podobnie wykwalifikowan osob, aby unikn zagroenia. · Plyta jest przeznaczona do uytku w gospodarstwie domowym i w podobnych zastosowaniach, takich jak: - kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych rodowiskach pracy; - domach wiejskich; kuchnie dla klientów w hotelach, motelach i innych punktach zakwaterowania; - punktach oferujcych noclegi ze niadaniem. · OSTRZEENIE: plyta i jej elementy dostpne dla uytkownika nagrzewaj si podczas pracy. Dzieci poniej 8 roku ycia mog znajdowa si w pobliu plyty jedynie bdc pod ciglym nadzorem. · Plyta moe by uywana przez dzieci powyej 8 roku ycia oraz osoby o ograniczonych moliwociach fizycznych lub umyslowych bd niemajce dowiadczenia i wiedzy w zakresie obslugi plyty wylcznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie korzystania z plyty w bezpieczny sposób i pod warunkiem, e osoby te rozumiej zagroenia zwizane z uytkowaniem plyty. Dzieci mog czyci plyt i wykonywa prace konserwacyjne przewidziane dla uytkownika wylcznie pod nadzorem. · OSTRZEENIE: smaenie z uyciem tluszczu lub oleju i pozostawienie potraw bez nadzoru grozi poarem. NIGDY nie ga ognia wod, ale wylcz plyt, a nastpnie przykryj plomie, np. · OSTRZEENIE: niebezpieczestwo poaru ­ nie trzymaj adnych przedmiotów na plycie · OSTRZEENIE: w przypadku pknicia plyty wylcz plyt, aby unikn moliwoci poraenia prdem, jeeli plyta jest wykonana ze szkla lub podobnego ceramicznego materialu oslaniajcego czci bdce pod napiciem. PL-3 · Nie czy plyty przy pomocy urzdze do czyszczenia par. · Urzdzenie nie zostalo zaprojektowane do sterowania za pomoc zewntrznego czasomierza lub oddzielnego ukladu zdalnego sterowania. PL-4 1 3 2 4 5 5 4 3 2 1 · Upewnij si, e przyciski s zawsze czyste, suche i e nic ich nie zakrywa (np. Korzystanie z przycisków moe utrudni nawet cienka warstwa wody. Wybór wlaciwych garnków Nie uywaj garnków o wyszczerbionych krawdziach lub wygitym dnie. Upewnij si, e dno garnka jest gladkie, przylega dobrze do szkla i ma taki sam rozmiar jest pole grzewcze. [. . . ] Il cavo di alimentazione elettrica non deve entrare in contatto con componenti surriscaldati e deve essere collocato in modo tale che la sua temperatura non superi mai, in nessun punto, i 75°C. L'alimentazione elettrica deve essere collegata in conformità con la relativa normativa o un interruttore automatico unipolare. Il metodo di collegamento è illustrato qui di seguito. 1. Se il cavo è danneggiato o richiede una sostituzione, tale attività deve essere svolta da un tecnico post-vendita utilizzando gli attrezzi appositi, per evitare qualsiasi tipo di incidente. 2. Se l'elettrodomestico è collegato direttamente all'alimentazione di rete è necessario montare un interruttore automatico multipolare con uno spazio di almeno 3 mm tra i contatti. 3. L'installatore deve accertarsi che il collegamento elettrico sia corretto e che sia conforme alle normative di sicurezza. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU CANDY CDHC 30

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu CANDY CDHC 30 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag