Návod na použitie BOSCH ROTAK 43 LI

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod BOSCH ROTAK 43 LI bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky BOSCH ROTAK 43 LI


Mode d'emploi BOSCH ROTAK 43 LI
Download
návod na obsluhu BOSCH ROTAK 43 LI

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] ROTAK 43 LI Micro Component System consists of ROTAK 43 LI (main unit) and CP-UH3H (speaker system). MODEL MODEL MODEL MODELLSZÁM MODEL ROTAK 43 LI INSTRUKCJA OBSLUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUZITÍ NÁVOD NA POUZÍVANIE OPERATION MANUAL POLSKI CESKY SLOVENSKY Patrz strony od i do ii oraz od PL-1 do PL-42. Prosím, pozrite si strany v az vi a SK-1 az SK-42. Lásd az vii - viii és HU-1 - HU-42 oldalakat. Note: This product is not compatible with MTP and AAC file systems. MAGYAR ENGLISH : ix x, UA-1 UA-42. Please refer to pages xi to xii and E-1 to E-42. ROTAK 43 LI SK - DÔLEZITÉ INFORMÁCIE Tento výrobok zodpovedá normám stanoveným smernicami 89/336/EWG a 73/23/EWG vrátane zmien 93/68/ EWG. Ak je jednotka v pohotovostnom rezime, jej vnútorné casti sú pod napätím. [. . . ] ID3 OFF - názov skladby, meno autora a názov albumu nebudú zobrazené. ROTAK 43 LI SLOVENSKÝ 3 Pozor: Toto zariadenie nie je kompatibílne so systémami súborov MTP a AAC. 4 Prehrávanie z pamäti USB 3 1 Stlacte USB/SD / a zdvihnite hore kryt zástrcky USB. Pripojte do zariadenia pamät´ USB so súbormi MP3/WMA Ak chcete zapnut´ rezim prehrávania súborov z pamäti USB alebo SD, stlacte a pridrzte tlacidlo USB/SD / dlhsie nez 2 sekundy. Pozor: Prerusenie prehrávania: Stlacte USB/SD / . Po odpojení pamäti USB od zariadenia sa na displeji zobrazí správa dotýkajúca sa nosica. Indikátor USB Indikátor SD WMA MP3 USB Celkový pocet skladieb Celkový pocet folderov Ak chcete zvolit´ folder, preskocte do casti 2. Ak chcete zvolit´ súbor preskocte do casti 3. SK-20 ROTAK 43 LI SLOVENSKÝ Odpajanie pamäti USB 1 2 Stlacte STOP na diakovom ovládaci alebo tlacidlo na hlavnej jednotke. Odpojte pamät´ USB od zástrcky USB. Prehrávanie zaznámov z pamäti SD /prehrávaca MP3 Prehrávanie z pamäti USB Poznámky: Spolocnost´ BOSCH nepreberá akúkovek právnu zodpovednost´ za prípadnú stratu dát zaznamenaných v pamäti USB pripojenej do tohto zariadenia. Z pamäti USB pripojenej do tohto zariadenia mozno prehrávat´ súbory kompresované vo formate MP3 a/alebo WMA. Obsluhované sú pamäti USB formatované v systéme FAT16 alebo FAT32. Spolocnost´ BOSCH nemôze zarucit´, ze vsetky pamäti USB, ktoré sú dostupné na trhu budú s týmto zariadením premávat´ správne. Pamät´ USB nemôzete pripojit´ cez rozdeovac USB. Zobrazenie sa na displeji správy , , NO SONG", známená, ze zvolený súbor WMA je chraneny proti kopirovaniu alebo bol zaznamenaný v nesprávnom formáte. Zástrcka USB v tomto zariadení nie je urcená na pripojenie k pocitací, a výlucne na prehrávanie hudby zo zariadenia USB. Zobrazenie sa na displeji správy , , NO SONG", známená, ze zvolený súbor WMA je chraneny proti kopirovaniu alebo bol zaznamenany v nesprávnom formáte. Zástrcka SD v tomto zariadení nie je urcená na pripojenie k pocitací, a výlucne na prehrávanie hudby zo zariadenia SD. Ak sú v pamäti SD zaznamenané mnohé dáta, ich snímanie môze trvat´ dlhsie. Niektoré univerzálne snímace pamäti so zásuvkou SD môzu nesprávne fungovat´ spolu s týmto zariadením Skladby zaznamenané na extérných dáta nosícoch (napr. diskoch) sa nedajú prehrávat´ cez zástrcku USB pomocou tohto zariadenia. Prehrávanie z pamäti SD 3 SK-22 ROTAK 43 LI SLOVENSKÝ Pokrocilé funkcie prehrávania z pamäti USB/SD Naprogramované prehrávanie 1 4 Pre nastavenie rezimu programovania po zastavení prehrávania stlacte tlacidlo MEMORY/DISP. Pomocou tlacidiel priameho vyhadávania na diakovom ovládaci zvote pozadované skladby. MEMORY USB MEMORY USB Prehrávanie z pamäti SD/USB 2 Pomocou tlacidiel priameho vyhadávania na diakovom ovládaci zvote pozadované foldery. Jednotlivé skladby mozno tiez volit´ pomocou tlacidla alebo . 5 Aby naprogramovat´ zvolené císlo skladby, stlacte tlacidlo MEMORY/DISP. MEMORY USB MEMORY USB MEMORY USB Jednotlivé foldery mozno tiez volit´ pomocou tlacidla TUNING/ FOLDER ( alebo ). 3 Stlacte tlacidlo MEMORY/DISP, pozadované císlo folderu. aby naprogramovat´ 6 7 Zopakujte cinnosti 2 - 5, aby zvolit´ iné foldéry a skladby. Maximálne mozno naprogramovat´ do 32 skladieb. Stlacte USB/SD / , aby spustit´ prehrávanie. MEMORY USB MEMORY USB SK-23 ROTAK 43 LI SLOVENSKÝ Vypnutie rezimu prehrávania naprogramovaného poradia: Stlacte na hlavnej jednotke alebo tlacidlo STOP na diakovom ovládací. Indikátor , , MEMORY" zmizne a celé naprogramované poradie bude vymazané. Poznámky: Odpojenie pamäti USB/SD vymáze celé naprogramované poradie. Stlacenie tlacidla ON/STAND-BY a prepojenie zariadenia do pohotovostného rezimu alebo zmena funkcií (napr. na rádio alebo magnetofón) tiez vymáze celé naprogramované poradie. [. . . ] nie je disk zdeformovaný alebo poskriabaný?Nie je jednotka umiestniená v blízkosti nadmerných vibrácií?Nevytvoril sa vo vnútri jednotky kondenzát? Rádio Symptóm Z rádia stále vychádza neprirodzený zvuk. Mozná prícina nie je jednotka umiestnená v blízkosti TV prijímaca alebo pocitáca? [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU BOSCH ROTAK 43 LI

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu BOSCH ROTAK 43 LI začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag