Návod na použitie BOSCH ROTAK 37 LI

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod BOSCH ROTAK 37 LI bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky BOSCH ROTAK 37 LI


Mode d'emploi BOSCH ROTAK 37 LI
Download
návod na obsluhu BOSCH ROTAK 37 LI

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Tento návod si pectte, prosím, velmi pozorn a uchovejte jej pro mozné budoucí odkazy Záruka na tento produkt nebude uznaná v prípade porúch spôsobených nesprávnou obsluhou alebo pouzívaním výrobku na iný úcel alebo iným spôsobom, ako je uvedené. Pred zacatím práce si prosím dôkladne precítajte návod na obsluhu a tento si aj pre prípad potreby uschovajte Garancija ne velja ob nepravilni uporabi proizvoda in/ali ob uporabi za drugi namen kot je izdelan. Prosimo, da pred uporabo, preverite pazljivo navodila za obratovanje in jih shranite za kasnejso rabo. PL CZ SK SI A B 1 C D E CH F G CH CH H J K 1 L M 3 4 1 2 N 2 1 P Q ;;;; ;;;; ;;;; R S T U V W X GB - CONTENTS 1. Cutting height spacers (1 fitted to lawnmower & 2 in loose parts pack) 16. [. . . ] Opotrebované, alebo po·kodené ïepele vymeñte spolu s patriïnmi, upínacími súïiastkami, aby bola zachovaná rovnováha. Kosaïku pou¥ívajte iba poïas dña, alebo za dobrého umelého osvetlenia. Ak je to mo¥né vyhnite sa pou¥ívaniu kosaïky na mokrej tráve. Dávajte si pozor na mokrej tráve - mohli by ste sa ·myknúfl. Zv·ená starostlivosfl o obuv je potrebná na svahoch . Koste naprieï svahu nikdy nie hore a dolu. Zv·ená opatrnosfl je potrebná pri zmene smeru kosenia na svahoch. Kráïajte, nikdy nebe¥te. Kosenie na brehoch a svahoch mô¥e byfl nebezpeïné. Kosacku nepouzívajte na brehoch riek alebo na strmých svahoch. Pri kosení necúvajte, mohli by ste zakopnúfl. Viõ "Nastavenie v·ky kosenia" POZOR !Pre optimálny zber trávy postupujte pri kosení priamym smerom a nepouzívajte kývavý spôsob sem a tam. SLOVENCINA - 2 Nastavenie v·ky kosenia · ÏepeYou v¥dy narábajte opatrne - ostré hrany by Vás mohli poranifl. · Nikdy nepou¥ívajte viac ako 3 v·kové rozpery. · V·kové rozpery nain·talujte medzi ïepeY a ventilátor NIKDY NIE medzi ïepeY a závitovku. Odmontujte závitovku a ïepeY tak, ako je to znázornené v ïasti "Demontᥠïepele a ventilátora". Na dosiahnutia krat·ieho rezu - nain·talujte maximálne 3 rozpery. Na dosiahnutie dlh·ieho rezu - odstráñte rozpery. Opäfl nai·talujte ïepeY tak, ako je to znázornené v ïasti "Montᥠïepele a ventilátora". Demontᥠa montᥠïepele a ventilátora M1 - ïepeYová závitovka M2 - ïepeY M3 - rozpery v·ky kosenia M4 - ventilátor Odmontovanie ïepele a ventilátora 1. Odstránenie ïepeYovej závitovky - pevne dr¥te ventilátor a pomocou kYúïa uvolnite ïepeYovú závitovku otáïaním proti smeru hodinovch ruïiïiek (L) 2. Odstráñte závit no¥a, nô¥, medzerníky a ventilátor (M). Preveõte kontrolu po·kodenia a v prípade potreby vyïistite. [. . . ] Závady spôsobené prudkým nárazom. Závady spôsobené tým, ze výrobok nebol pouzívaný v súlade s pokynmi a doporuceniami uvedenými v návode na pouzitie. e/ Skody, ktoré vznikli ohom, nehodou, odcudzením, znicením alebo zanedbaním starostlivosti o výrobok, skody, ktoré vznikli nesprávnou instaláciou, úpravou alebo pozmenením technických parametrov stroja a na skody, ktoré vznikli prepravou od neho k zákazníkovi. f/ Pri neoprávnenom menení údajov v zárucnom liste. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU BOSCH ROTAK 37 LI

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu BOSCH ROTAK 37 LI začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag