Návod na použitie BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT


Mode d'emploi BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT (2334 ko)

návod na obsluhu BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] www. blaupunkt. com Car Radio | CD | USB | SD | Bluetooth Helsinki 220 BT London 120 Sydney 220 BT Melbourne 120 1 011 200 210 / 1 011 200 211 1 011 200 200 / 1 011 200 201 1 011 200 110 / 1 011 200 111 1 011 200 100 / 1 011 200 101 www. blaupunkt. com Návod na obsluhu a instaláciu Ovládacie prvky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13 12 11 10 1 Tlacidlo 9 Mikrofón (Helsinki 220 BT a London 120) Odblokovanie odoberateného ovládacieho panela 2 Tlacidlo MENU (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) : Zásuvka USB ; Predná zásuvka AUX-IN < Tlacidlo Krátke stlacenie: vyvolanie/zatvorenie menu Dlhé stlacenie: spustenie funkcie scan 3 Vypínac zap. /vyp. Krátke stlacenie: zapnutie autorádia Pri prevádzke: stlmenie autorádia (Mute) Dlhé stlacenie: vypnutie autorádia 4 Regulátor hlasitosti (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Krátke stlacenie: prijatie hovoru, rýchla voba Dlhé stlacenie: aktivovanie hlasovej voby = Tlacidlo (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Ukoncenie/odmietnutie hovoru > Blok tlacidiel 1 - 5 V menu: zmena nastavení Rezim Fast-Browse: výber adresárov a skladieb (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) 5 Strbina na vkladanie CD (Helsinki 220 BT a Sydney 220 BT) Blok tlacidiel 1 - 7 (London 120 a Melbourne 120) ?Infracervený prijímac @ Tlacidlo SRC (Helsinki 220 BT a London 120) 6 Displej 7 Tlacidlo / V menu: vyvolanie poloziek menu Rezim rádia: spustenie vyhadávania Rezim MP3/WMA: prechod k alsiemu/predchádzajúcemu adresáru Tlacidlo / V menu: zmena úrovne menu Rezim rádia: nastavenie staníc Iné rezimy: výber skladby Výber úrovne predvoby, príp. zdroja audiosignálu A Tlacidlo DIS Prepnutie zobrazenia B Otvor na kartu SD (Sydney 220 BT a Melbourne 120) 8 Tlacidlo (Eject) (Helsinki 220 BT a London 120) Vysunutie CD 18 2 Obsah Bezpecnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pouzité symboly. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Upozornenia: · Ke sa spojenie nevytvorí, zobrazí sa krátko oznam , , CONNECT FAILED" (spojenie neúspesné). · Ak sa po zapnutí autorádia nenájde naposledy spojený telefón, autorádio sa pokúsi spoji s iným spárovaným telefónom. Ke sa nenájde ziaden telefón, na displeji sa krátko objaví , , NO DEVICE" (ziadne zariadenie). Spárovanie a spojenie zariadení na Bluetooth® Streaming Upozornenie: Ak existuje aktuálne spojenie so zariadením na Streaming, toto spojenie sa automaticky zrusí, ke spárujete a spojíte alsie zariadenie na Streaming. u Zvote v menu Bluetooth® polozku menu , , PAIRING" (prihlásenie). u Stlacte tlacidlo 7, cím spárujete zariadenie na Streaming. Na displeji sa zobrazí aktuálne ulozený PIN kód (standardne , , 1234"). Ak je to potrebné, zadajte PIN kód zariadenia na Streaming: Spárovanie a spojenie zariadenia Upozornenie: S týmto autorádiom môzete spárova az 5 zariadení s funkciou Bluetooth®. Ak pripojíte sieste, vytlací sa prístroj s funkciou Bluetooth®, ktorý bol pripojený ako prvý. Spárovanie a spojenie mobilného telefónu Upozornenie: Ak existuje aktuálne spojenie s mobilným telefónom, toto spojenie sa automaticky zrusí, ke spárujete a spojíte alsí mobilný telefón. u Zvote v menu Bluetooth® polozku menu , , PAIRING" (prihlásenie). u Stlacte tlacidlo 7, cím spárujete mobilný telefón. 15 Bluetooth® u Císlo pre príslusné miesto zvolíte otácaním regulátora hlasitosti 4. predchádzajúce miesto stlacte tlacidlo , príp. u Stlácajte tlacidlo 7 dovtedy, kým sa nedostanete cez posledné miesto von, aby ste potvrdili zadaný PIN kód. Upozornenie: Nie vsetky zariadenia na Streaming vyzadujú zadanie vásho PIN kódu na autorádiu. Pri niektorých zariadeniach na Streaming sa musí namiesto toho zada PIN autorádia. Pre také zariadenia stlácajte len tlacidlo 7 dovtedy, kým sa nedostanete cez posledné miesto von a nepotvrdíte aktuálny PIN kód, tento PIN kód potom zadajte na zariadení pre Streaming. Na displeji sa zobrazí , , PAIRING" (prihlásenie) a zacne blika symbol Bluetooth® . Zariadenie na Streaming teraz môze na cca 2 minúty rozpozna a spoji sa s autorádiom. u Vyhadajte z vásho zariadenia na Streaming autorádio (názov Bluetooth®: , , BLAUPUNKT") a vytvorte spojenie. Zadajte pritom PIN kód autorádia. Na displeji sa zobrazí , , PAIRED" (prihlásenie) a potom , , CONNECTED" (spojené), hne ako sa spáruje a spojí autorádio so zariadením na Streaming. [. . . ] · Koncovky elektroinstalácie vozidla sa do rádia nesmú zapoji!Potrebný kábel s adaptérom pre vase vozidlo obdrzíte v specializovaných predajniach BLAUPUNKT. · V závislosti od konstrukcie sa môze postup pri vasom vozidle od tu popísaného postupu lísi. Za skody spôsobené montázou alebo neodborným pripojením nepreberáme záruku. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu BLAUPUNKT HELSINKI 220 BT začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag