Návod na použitie ASUS VW266H QUICK GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod ASUS VW266H bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky ASUS VW266H


Mode d'emploi ASUS VW266H
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   ASUS VW266H (2589 ko)
   ASUS VW266H (3373 ko)
   ASUS VW266H QUICK GUIDE (10059 ko)

návod na obsluhu ASUS VW266HQUICK GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] E3949 V1 August 2008 LCD Monitor séria VK266/VW266 Návod na obsluhu VK266 VW266 Obsah Vyhlásenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii Bezpecnostné informácie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Starostlivos a cistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v Kapitola 1: Predstavenie výrobku. [. . . ] Cistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretoze sa môze dosta do vnútra monitora a spôsobi zasiahnutie elektrickým prúdom. Pocas prevádzky monitora sa môzu vyskytnú príznaky, ktoré sú bezné: Pocas prvého pouzívania môze obrazovka blika kvôli charakteru fluorescencného svetla. Monitor vypnite pomocou sieového vypínaca a opätovne ho zapnite, aby ste sa presvedcili, ze blikanie prestalo. V rámci obrazovky môzete nájs miesta s mierne nevyvázeným jasom, a to v závislosti na vzore pracovnej plochy, ktorý pozívate. Po dlhodobom zobrazení rovnakého obrazu môze pri prepnutí na iný obraz dôjs k výskytu paobrazu predchádzajúceho zobrazenia obrazovky. Obrazovka sa pomaly zotaví alebo na dlhsiu dobu môzete monitor vypnú pomocou sieového vypínaca. Ak bude obrazovka cierna alebo ak bude blika, resp. nebude fungova, za úcelom opravy sa spojte s predajcom alebo servisným strediskom. Obrazovku neopravujte vlastnými silami. Dohody pouzívané v rámci tohto návodu VÝSTRAHA: Informácie uvedené s cieom predís poraneniu v prípade vykonávania cinnosti. VAROVANIE: Informácie uvedené s cieom predís poskodeniu prvkov v prípade vykonávania cinnosti. DÔLEZITÉ: Informácie o nálezitostiach, ktoré MUSÍTE dodrziava v prípade vykonávania cinnosti. POZNÁMKA: Tipy a dodatocné informácie, ktoré napomáhajú vykona cinnos. v Kde môzete nájs viac informácií alsie informácie o výrobku a aktualizáciách softvéru nájdete v nasledujúcich zdrojoch. Internetové stránky spolocnosti ASUS Internetové stránky spolocnosti ASUS® poskytujú aktualizované informácie o hardvérových a softvérových výrobkov spolocnosti ASUS. Pozrite sa na stránku http://www. asus. com Prídavná dokumentácia Balenie vásho výrobku môze obsahova prídavnú dokumentáciu, akou je zárucný list, ktorú do balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavujú súcas standardného balenia. 2. vi 1. 1 Vitajte! akujeme, ze ste si zakúpili LCD monitor ASUS série VK266/VW266!Najnovsí sirokouhlý LCD monitor od spolocnosti ASUS ponúka ostrejsie, sirsie a jasnejsie zobrazenie vrátane základných funkcií ktoré vylepsujú vás zázitok z pozerania. Pomocou týchto funkcií sa dokázete potesi z pohodlia a z vynikajúceho vizuálneho zázitku, ktorý vám prinása séria monitorov VK266/VW266. 1. 2 Obsah balenia V rámci balenia LCD monitora série VK266/VW266 skontrolujte nasledujúce polozky: LCD monitor Podstavec monitora 1 x CD Strucný návod na spustenie 1 x sieový napájací kábel 1 x VGA kábel 1 x USB kábel urcený pre web kameru(iba v prípade niektorých modelov) 1 x DVI kábel (iba v prípade niektorých modelov) 1 x audio kábel Ak je ktorákovek z týchto poloziek poskodená alebo chýba, spojte sa okamzite so svojim predajcom. LCD monitor AS US série VK266/VW266 1-1 1. 3 Zlozenie podstavca monitora Zlozenie podstavca monitora: 1. Kliknutie je signálom toho, ze podstavec bol úspesne pripojený. Uhol monitora nastavte tak, aby bol pre vás co najpohodlnejsí. Odporúcame vám zakry povrch stola mäkkou tkaninou, aby ste zabránili poskodeniu monitora. 1 2 1. 4 Pripojte kábel Pripojenie káblov: 1. Opatrne rukou snímte zadný kryt. Pripojte káble, ktoré potrebujete, a to na základe kapitoly 1. 5. 2, str. 1-4. 1-2 Kapitola 1: Predstavenie výrobku. 1. 5 1. 5. 1 Predstavenie monitora Predná strana LCD monitora Tlacidlo: Dlhým stlacením tohto tlacidla pocas doby 2-4 sekúnd (Iba pre rezim VGA) dôjde k automatickému nastaveniu optimálnej polohy, synchronizácie a fázy obrazu. 4. Opatrne rukou snímte zadný kryt. [. . . ] Reset: "Yes (Áno)" umozuje obnovenie prednastavených hodnôt. LCD monitor ASUS série VK266/VW266 3-3 3. 2 Súhrnný prehad technických specifikácií Pre modely série VK266/VW266 Model Vekos panela Max. rozlísenie Jas (max. ) Kontrastný pomer Intrisinc (max. ) Uhol sledovania (CR=10) Farby displeja Doba odozvy Web kamera (zabudovaná) Satelitný reproduktor Výstup pre slúchadlo Zvuk z HDMI Vstup HDMI Vstup DVI Vstup D-Sub Zapojenie zvuku RCA 3 x 2(YPbPr, P/, SPIDIF) Spotreba pri zapnutí Naklonenie Zostava pre namont. rozmery (S x V x H) Rozmery krabice (S x V x H) Cistá hmotnos (pribl. ) Hrubá hmotnos (pribl. ) Hodnota napätia VK266H 25, 5"W 1920x1200 300cd/ 1000:1 160°(V) ; 170°(H) 16, 7 M (6bit Hi FRC) 2 ms (od sivej po sivú) 2, 0M 3 W x 2 stereo Áno Áno Áno DVI s HDCP Áno Áno Áno 85W +25° ~ -5° Áno (100 mm x 100 mm) 596x461x240 693x528x206 7, 9 11, 1 VW266H 25, 5"W 1920x1200 300cd/ 1000:1 160°(V) ; 170°(H) 16, 7 M (6bit Hi FRC) 2 ms (od sivej po sivú) 3 W x 2 stereo Áno Áno Áno DVI s HDCP Áno Áno Áno 85W +25° ~ -5° Áno (100 mm x 100 mm) 596x449x240 693x528x206 7, 9 11, 1 striedavý prúd: 100~240 V (zabud. ) striedavý prúd: 100~240 V (zabud. ) 3-4 Kapitola 3: Vseobecné pokyny 3. 3 Riesenie problémov (Casto kladené otázky) Problém Mozné riesenie Stlacte tlacidlo a skontrolujte, ci monitor je v rezime zapnutia. Skontrolujte, ci je sieový kábel správne Skontrolujte, ci je sieový kábel správne pripojený k monitoru a k sieovej zásuvke. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU ASUS VW266H

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu ASUS VW266H začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag