Návod na použitie APPLE IPHONE 3GS INFORMATION GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod APPLE IPHONE 3GS bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky APPLE IPHONE 3GS


APPLE IPHONE 3GS INFORMATION GUIDE: Stiahnuť kompletný návod (1055 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   APPLE IPHONE 3GS START HERE (4651 ko)
   APPLE IPHONE 3GS START HERE (4656 ko)
   APPLE IPHONE 3GS INFORMATION GUIDE (541 ko)
   APPLE IPHONE 3GS ANNEXE 216 INFORMATION GUIDE (988 ko)

návod na obsluhu APPLE IPHONE 3GSINFORMATION GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Dôlezité informácie o produkte Táto prírucka Dôlezité informácie o produkte obsahuje informácie týkajúce sa bezpecnosti, manipulácie, regulácie, softvérovej licencie a záruky pre iPhone. Informácie týkajúce sa recyklácie, likvidácie a alsie informácie týkajúce sa ochrany zivotného prostredia nájdete v dokumente iPhone Prírucka uzívatea na adrese: support. apple. com/sk_SK/manuals/iphone ± Aby ste predisli prípadným zraneniam, precítajte si pred pouzitím iPhonu vsetky informácie týkajúce sa bezpecnosti a nasledujúce informácie týkajúce sa pouzívania zariadenia. Viac informácií si môzete precíta v dokumente iPhone Prírucka uzívatea na vasom iPhone na adrese help. apple. com/iphone alebo pomocou zálozky iPhone Prírucka uzívatea v Safari. Verziu iPhone Prírucky uzívatea urcenú na stiahnutie, ako aj aktuálnu verziu prírucky Dôlezité informácie o produkte nájdete na adrese: support. apple. com/sk_SK/manuals/iphone Dôlezité informácie týkajúce sa bezpecnosti a manipulácie UPOZORNENIE: Nedodrzanie nasledujúcich instrukcií môze ma za násedok poziar, elektrický sok, ci iné zranenia alebo skody na iPhone alebo na inom majetku. [. . . ] Pre viac informácií týkajúcich sa vývoja softvérových aplikácií pre iPhone prosím poslite email na devprograms@ apple. com. (b) Poda pravidiel a podmienok tejto licencie vlastníte obmedzenú neexkluzívnu licenciu na sahovanie Softvérových aktualizácií iPhonu, ktoré Apple pre vás model iPhonu poskytne na aktualizáciu alebo obnovenie softvéru na akomkovek iPhone, ktorý vlastníte, alebo je pod vasou správou. Táto licencia vám neumozuje aktualizova alebo obnovova iPhone, ktorý nevlastníte, alebo nespravujete a zakazuje sírenie a poskytovanie Softvérovej aktualizácie iPhonu prostredníctvom siete, na ktorej by mohla by pouzívaná viacerými zariadeniami, alebo viacerými pocítacmi naraz. Môzete si vytvori jednu kópiu Softvérovej aktualizácie iPhonu, ulozenú vo vasom pocítaci v citatenom formáte, a to len pre potreby zálohovania pod podmienkou, ze táto kópia bude obsahova vsetky autorské práva alebo iné upozornenia, týkajúce sa vlastníckych práv, ktoré obsahuje aj originál. (c) Nemôzete a súhlasíte s tým, ze nebudete a rovnako, ze neumozníte iným osobám kopírova (s výnimkou prípadov jednoznacne uvedených v tejto licencii), dekompilova, aplikova reverzné inzinierstvo, rozobera, pokúsa sa získa zdrojový kód, dekódova, upravova, alebo vytvára diela odvodené od Softvéru pre iPhone, alebo akýchkovek sluzieb poskytovaných Softvérom pre iPhone, alebo akejkovek vyssie uvedenej casti (s výnimkou a len v rozsahu, kedy ktorákovek vyssie uvedená cinnos je zakázaná príslusným právom, alebo v rozsahu povolenom licencnými podmienkami, urcujúcimi vyuzívanie open-source súcastí, ktoré obsahuje Softvér pre iPhone). Akýkovek takýto pokus je porusením práv spolocnosti Apple a vlastníkov licencie Softvéru pre iPhone. Porusením týchto obmedzení sa vystavujete riziku trestného stíhania. (d) Tým, ze v iPhone uchovávate dáta, vytvárate ich digitálnu kópiu. V niektorých právnych systémoch je protizákonné vytvára digitálne kópie bez predoslého súhlasu majitea autorských práv. Softvér pre iPhone môze by vyuzitý na reprodukciu materiálov v prípade, ze bude obmedzený na reprodukciu materiálov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, materiálov, ktorých autorské práva vlastníte vy, alebo materiálov, ktoré ste oprávnený reprodukova poda zákona. (e) Súhlasíte s tým, ze budete pouzíva softvér pre iPhone a Sluzby (tak, ako sú definované v casti 5) v súlade so vsetkými príslusnými zákonmi, vrátane miestnych zákonov krajny alebo oblasti v ktorej bývate, alebo v ktorej sahujete alebo pouzívate softvér pre iPhone. Je zakázané prenajíma, poziciava, predáva, nanovo distribuova, alebo licencova Softvér pre iPhone. Môzete vsak raz a natrvalo presunú vsetky vase licencné práva na Softvér pre iPhone druhej strane v spojitosti s presunutím vlastníckych práv vásho iPhonu za nasledujúcich podmienok: (a) presun musí zaha vás iPhone a vsetok Softvér pre iPhone, vrátane vsetkých jeho castí, originálnych nosicov, tlacených materiálov a tejto licencie; (b) neponecháte si ziadnu kópiu Softvéru pre iPhone, celkovú, alebo ciastocnú, vrátane kópií ulozených na pocítaci alebo inom pamäovom zariadení; (c) druhá strana, ktorá od vás získa Softvér pre iPhone, si precíta a bude súhlasi s podmienkami uvedenými v tejto licencii. (a) Anonymné diagnostické údaje, alebo údaje týkajúce sa pouzívania. Súhlasíte s tým, ze spolocnos Apple a jej dcérske spolocnosti a agenti môzu zhromazova, uchováva, spracováva a vyuzíva diagnostické a technické informácie a informácie týkajúce sa pouzívania a s tým súvisiace informácie vrátane (ale nielen) informácií o vasom iPhone, pocítaci, systémovom a aplikacnom softvéri a perifériách, ktoré sú pravidelne zhromazované kvôli uahcovaniu poskytovania softvérových aktualizácií, podpory produktu a ostatných vám poskytovaných sluzieb (ak existujú), súvisiacich so Softvérom pre iPhone a kvôli overovaniu dodrziavania podmienok uvedených v tejto zmluve. Spolocnos Apple môze vyuzíva takéto informácie, pokia sú zhromazované anonymne, na vylepsovanie svojich produktov, alebo poskytovanie sluzieb a technológií. Spolocnos Apple a jej partneri a licencori môzu prostredníctvom iPhonu poskytova isté sluzby, ktoré sú závislé na informáciách o polohe. Aby mohli by tieto sluzby vylepsované a poskytované tam, kde to je mozné, spolocnos Apple a jej partneri a licencori môzu prenása, zhromazova, udrziava, spracováva a vyuzíva údaje o vasej polohe vrátane okamzitej geografickej polohy vásho iPhonu a ziadostí o vyhadanie lokality/polohy. Informácie o polohe a ziadosti získané spolocnosou Apple sú zhromazované vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje a môze by pouzitá spolocnosou Apple a jej partnermi a licencormi na poskytnutie a vylepsenie polohovo-specifických produktov a sluzieb. Pouzívaním akýchkovek sluzieb zalozených na polohe na vasom iPhone súhlasíte s tým, aby spolocnos Apple a jej partneri a licencori prenásali, zhromazovali, udrziavali, spracovávali a vyuzívali údaje o vasej polohe a ziadosti za úcelom poskytovania a vylepsovania takýchto produktov a sluzieb. Od tohto súhlasu môzete kedykovek odstúpi a to tak, ze v Nastaveniach iPhonu vypnete Lokalizacné sluzby globálne pre celé zariadenie, alebo individuálne pre jednotlivé aplikácie vyuzívajúce informácie o polohe na vasom iPhone. Nevyuzívanie týchto lokalizacných funkcií nemá ziaden vplyv na funkcie vásho iPhonu, nezalozené na urcovaní polohy. [. . . ] V súlade s príslusnými zákonmi môze Apple vyzadova poskytnutie dôkazov, týkajúcich sa nákupu produktu a splnenia registracných poziadaviek pred vykonaním zárucného servisu. Viac informácií, týkajúcich sa zárucného servisu a alsích zálezitostí nájdete v prilozenej dokumentácii. Spolocnos Apple bude narába s údajmi o zákazníkoch v súlade s politikou ochrany osobných údajov spolocnosti na webovej lokalite v nizsie uvedenej tabuke. Ak vás produkt môze obsahova softwarové programy, dáta, alebo iné informácie, mali by ste tento obsah chráni pred moznými poruchami. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU APPLE IPHONE 3GS

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu APPLE IPHONE 3GS začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag