Návod na použitie APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod APPLE IPHONE 3G bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky APPLE IPHONE 3G


Mode d'emploi APPLE IPHONE 3G
Download

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   APPLE IPHONE 3G START HERE (4181 ko)
   APPLE IPHONE 3G (15499 ko)
   APPLE IPHONE 3G START HERE (5039 ko)
   APPLE IPHONE 3G INFORMATION GUIDE (298 ko)
   APPLE IPHONE 3G ANNEXE 468 START HERE (1088 ko)
   APPLE IPHONE 3G ANNEXE 865 INFORMATION GUIDE (1167 ko)

návod na obsluhu APPLE IPHONE 3GINFORMATION GUIDE

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Dôlezité informácie o produkte Tieto Dôlezité informácie o produkte obsahujú informácie týkajúce sa bezpecnosti, manipulácie, likvidácie a recyklácie, regulácie a softvérovej licencie, rovnako ako informácie o rocnej obmedzenej záruke pre iPhone. Informácie týkajúce sa recyklácie a likvidácie, ako aj alsie informácie týkajúce sa zivotného prostredia nájdete v iPhone Prírucke uzívatea na adrese: www. apple. com/sk/support/manuals/iphone. ± Predtým, nez zacnete pouzíva iPhone, pozorne si precítajte nasledujúce informácie týkajúce sa bezpecnosti a pouzívania zariadenia, aby ste predisli prípadným zraneniam. Viac informácií si môzete precíta v iPhone Prírucke uzívatea, ktorú nájdete na adrese help. apple. com/iphone alebo medzi zálozkami prehliadaca Safari. Verziu iPhone Prírucky uzívatea urcenú na stiahnutie, ako aj aktuálnu verziu prírucky Dôlezité informácie o produkte nájdete na adrese www. apple. com/sk/support/manuals/iphone. Dôlezité informácie týkajúce sa bezpecnosti UPOZORNENIE: Nedodrzanie nasledujúcich instrukcií môze ma za násedok poziar, elektrický sok, ci iné zranenia alebo skody. Zaobchádzanie s iPhone Nehádzte, nerozoberajte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte, nepodpaujte, nevkladajte do skratovaca, nevkladajte do mikrovlnnej rúry, nefarbite a nevkladajte cudzie predmety do iPhone. [. . . ] Apple vám zadarmo poskytne akékovek softvérové aktualizácie operacného systému iPhone, ktoré z casu na cas zverejní, vrátane nasledujúcej vekej aktualizácie softvéru nasledujúcej po verzii softvéru, ktorá bola na vasom iPhone nainstalovaná pri jeho kúpe. Napríklad ak ste si zakúpili iPhone s verziou softvéru 2. x, Apple vám poskytne akékovek softérové aktualizácie vrátane iPhone 3. x softvéru. Tieto aktualizácie nemusia nutne obsahova vsetky softvérové funkcie, ktoré Apple zverejní pre novsie modely iPhone. Práva a obmedzenia vyplývajúce z tejto licencie. (a) Poda pravidiel a podmienok tejto licencie vlastníte obmedzenú neexkluzívnu licenciu pouzíva Softvér pre iPhone na jednom iPhone vyrobenom rmou Apple. S výnimkou prípadov uvedených v casti 2(b) neumozuje táto licencia pouzívanie Softvéru pre iPhone na viac ako jednom iPhone vyrobenom rmou Apple alebo na akomkovek inom telefóne a zakazuje sírenie alebo poskytovanie Softvéru pre iPhone prostredníctvom siete, na ktorej by mohol by pouzívaný viacerými zariadeniami naraz. Táto licencia vás neoprávuje vyuzíva spolocnosou Apple patentované rozhrania a iné intelektuálne dusevné vlastníctvo pri navrhovaní, vývoji, výrobe, udeovaní licencie alebo distribúcii zariadení a príslusenstva tretích strán alebo softvérových aplikácií tretích strán, urcených na pouzívanie s iPhonom. Na niektoré tieto cinnosti vás oprávujú samostatné licencie poskytované spolocnosou Apple. Pre viac informácií týkajúcich sa vývoja zariadení a príslusenstva tretích strán prosím poslite email na madeforipod@apple. com. Pre viac informácií týkajúcich sa vývoja softvérových aplikácií pre iPhone prosím poslite email na devprograms@apple. com. 13 (b) Poda pravidiel a podmienok tejto licencie vlastníte obmedzenú neexkluzívnu licenciu na sahovanie Softvérových aktualizácií iPhonu, ktoré Apple pre vás model iPhonu poskytne na aktualizáciu alebo obnovenie softvéru na akomkovek iPhone, ktorý vlastníte alebo je pod vasou správou. Táto licencia vám neumozuje aktualizova alebo obnovova iPhone, ktorý nevlastníte alebo nespravujete a zakazuje sírenie a poskytovanie Softvérovej aktualizácie iPhonu prostredníctvom siete, na ktorej by mohla by pouzívaná viacerými zariadeniami alebo viacerými pocítacmi naraz. Môzete si vytvori jednu kópiu Softvérovej aktualizácie iPhonu, ulozenú vo vasom pocítaci v citatenom formáte, a to len pre potreby zálohovania pod podmienkou, ze táto kópia bude obsahova vsetky autorské práva alebo iné upozornenia, týkajúce sa vlastníckych práv, ktoré obsahuje aj originál. (c) Nemôzete a súhlasíte s tým, ze nebudete a rovnako, ze neumozníte iným osobám kopírova (s výnimkou prípadov jednoznacne uvedených v tejto licencii), dekompilova, aplikova reverzné inzinierstvo, rozobera, pokúsa sa získa zdrojový kód, dekódova, upravova alebo vytvára diela odvodené od Softvéru pre iPhone alebo akýchkovek sluzieb poskytovaných Softvérom pre iPhone alebo akejkovek vyssie uvedenej casti (s výnimkou a len v rozsahu, kedy ktorákovek vyssie uvedená cinnos je zakázaná príslusným právom alebo v rozsahu povolenom licencnými podmienkami, urcujúcimi vyuzívanie open-source súcastí, ktoré obsahuje Softvér pre iPhone). Akýkovek takýto pokus je porusením práv spolocnosti Apple a vlastníkov licencie Softvéru pre iPhone. Porusením týchto obmedzení sa vystavujete riziku trestného stíhania. (d) Tým, ze v iPhone uchovávate dáta, vytvárate ich digitálnu kópiu. V niektorých právnych systémoch je protizákonné vytvára digitálne kópie bez predoslého súhlasu majitea autorských práv. Softvér pre iPhone môze by vyuzitý na reprodukciu materiálov v prípade, ze bude obmedzený na reprodukciu materiálov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, materiálov, ktorých autorské práva vlastníte vy alebo materiálov, ktoré ste oprávnený reprodukova poda zákona. (e) Súhlasíte s tým, ze budete pouzíva softvér pre iPhone a Sluzby (tak, ako sú de nované v casti 5) v súlade so vsetkými príslusnými zákonmi, vrátane miestnych zákonov krajny alebo oblasti v ktorej bývate, alebo v ktorej sahujete alebo pouzívate softvér pre iPhone. Je zakázané prenajíma, poziciava, predáva, nanovo distribuova alebo licencova Softvér pre iPhone. Môzete vsak raz a natrvalo presunú vsetky vase licencné práva na Softvér pre iPhone druhej strane v spojitosti s presunutím vlastníckych práv vásho iPhonu za nasledujúcich podmienok: (a) presun musí zaha vás iPhone a vsetok Softvér pre iPhone, vrátane vsetkých jeho castí, originálnych nosicov, tlacených materiálov a tejto licencie; (b) neponecháte si ziadnu kópiu Softvéru pre iPhone, celkovú alebo ciastocnú, vrátane kópií ulozených na pocítaci alebo inom pamäovom zariadení; (c) druhá strana, ktorá od vás získa Softvér pre iPhone, si precíta a bude súhlasi s podmienkami uvedenými v tejto licencii. Súhlas s pouzitím neosobných údajov. [. . . ] Viac informácií, týkajúcich sa zárucného servisu a alsích zálezitostí nájdete v prilozenej dokumentácii. Spolocnos Apple bude narába s údajmi o zákazníkoch v súlade s politikou ochrany osobných údajov spolocnosti available na webovej lokalite v nizsie uvedenej tabuke. Ak vás produkt môze obsahova softwarové programy, dáta alebo iné informácie, mali by ste tento obsah chráni pred moznými poruchami. Predtým ako dorucíte svoj produkt do zárucného servisu je vasou povinnosou zálohova jeho obsah a deaktivova bezpecnostné heslá. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU APPLE IPHONE 3G

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu APPLE IPHONE 3G začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag