Návod na použitie APPLE IPHONE FOR IOS 3.1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Dúfame, že návod APPLE IPHONE bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky APPLE IPHONE


APPLE IPHONE FOR IOS 3.1: Stiahnuť kompletný návod (22750 Ko)

Môžete si stiahnuť následujúci manuál súvisiaci s týmto produktom:

   APPLE IPHONE IOS 5.1 (15410 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 (17710 ko)
   APPLE IPHONE IOS 4.2 AND 4.3 (17667 ko)
   APPLE IPHONE (9814 ko)
   APPLE IPHONE IOS 5 (15769 ko)
   APPLE IPHONE IOS 4.1 (34891 ko)
   APPLE IPHONE IOS 5.1 (17781 ko)
   APPLE IPHONE START HERE (3352 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 (18697 ko)
   APPLE IPHONE USER GUIDE 2 (14628 ko)
   APPLE IPHONE BLUETOOTH HEADSET (197 ko)
   APPLE IPHONE FOR IOS 4.2 AND 4.3 (19712 ko)
   APPLE IPHONE EXTENDER FOR OUTLOOK (38 ko)
   APPLE IPHONE VERSION IOS 4 SOFTWARE (17608 ko)

návod na obsluhu APPLE IPHONEFOR IOS 3.1

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] iPhone Prírucka uzívatea Urcená pre softvér iPhone OS 3. 1 Obsah 9 9 9 10 10 11 11 12 17 19 20 21 21 25 29 31 34 39 40 42 43 47 49 50 51 52 52 57 59 59 60 Kapitola 1: Zacíname Prezeranie prírucky uzívatea na iPhone Co budete potrebova Aktivácia iPhone Instalácia SIM karty Registrácia iPhone Nastavenie funkcie VoiceOver v iPhone Synchronizácia Úcty pre postu, kontakty a kalendáre Instalácia konfiguracných profilov Odpojenie iPhone od pocítaca Kapitola 2: Základy iPhone na prvý pohad Plocha Tlacidlá Dotykový displej Klávesnica Vyhadávanie Ovládanie hlasom Stereo slúchadlá s mikrofónom Pripájanie sa na internet Batéria Bezpecnostné funkcie Cistenie iPhone Restartovanie a resetovanie iPhone Kapitola 3: Telefón Telefonické hovory Visual Voicemail (vizuálna odkazová schránka) Kontakty Obúbené Zvonenia a tlacidlo Zvoni/Ticho 2 61 62 65 65 65 67 70 71 73 73 76 77 78 79 79 81 90 93 94 95 95 97 97 98 98 99 100 100 100 100 102 102 103 104 105 Bluetooth zariadenia Medzinárodné hovory Kapitola 4: Mail Nastavenie emailových úctov Odosielanie emailových správ Prezeranie a cítanie emailových správ Vyhadávanie v emailoch Triedenie emailových správ Kapitola 5: Safari Prezeranie webových stránok Vyhadávanie na webe Zálozky Web clips Kapitola 6: iPod Prenos hudby, videí a alsích médií do iPhone Hudba a iné audio Videá Nastavenie automatického vypnutia Zmena rozlozenia tlacidiel na prácu s médiami Kapitola 7: Správy Odosielanie a prijímanie správ Zdieanie fotografií a videí Odosielanie hlasových poznámok Upravovanie konverzácií Pouzívanie odkazov a informácií o kontakte Správa náhadov a pripomienok Kapitola 8: Kalendár O aplikácii Kalendár Synchronizácia kalendárov Prezeranie kalendára Vyhadávanie v kalendároch Odoberanie a zdieanie kalendárov Pridávanie udalostí do kalendára v iPhone Odpovedanie na pozvánky Pripomienky 106 Kapitola 9: Fotky 106 O aplikácii Fotky 106 Synchronizácia fotografií a videí s vasim pocítacom Obsah 3 107 109 109 111 112 113 113 114 115 115 116 117 117 118 119 120 120 121 122 Prezeranie fotografií a videí Prezentácie Zdieanie fotografií a videí Priradenie fotografie ku kontaktu Pozadie Kapitola 10: Fotoaparát O aplikácii Fotoaparát Fotografovanie a natácanie videí Prezeranie a zdieanie fotografií a videí Orezávanie videí Prenos fotografií a videí do pocítaca Kapitola 11: YouTube Vyhadávanie a prehrávanie videí Ovládanie prehrávania Spravovanie videí Zobrazenie alsích informácií Pouzívanie funkcií YouTube úctu Zmena rozlozenia tlacidiel na prácu s médiami Odosielanie videí na YouTube 123 Kapitola 12: Akcie 123 Prezeranie cien akcií 124 Zobrazenie alsích informácií 125 125 130 130 132 132 Kapitola 13: Mapy Vyhadávanie a prezeranie lokalít Vytváranie záloziek pre lokality Stanovenie trás Zobrazenie dopravnej situácie Vyhadávanie a kontaktovanie firiem 134 Kapitola 14: Pocasie 134 Zobrazenie súhrnných informácií o pocasí 135 Zobrazenie alsích informácií o pocasí 136 136 137 138 138 139 140 4 Kapitola 15: Diktafón Nahrávanie hlasových poznámok Pocúvanie hlasových poznámok Spravovanie hlasových poznámok Orezávanie hlasových poznámok Zdieanie hlasových poznámok Synchronizácia hlasových poznámok Obsah 141 141 142 142 142 143 143 143 144 145 Kapitola 16: Poznámky Písanie a cítanie poznámok Vyhadávanie v poznámkach Odosielanie poznámok emailom Synchronizácia poznámok Kapitola 17: Hodiny Svetový cas Budík Stopky Casovac 146 Kapitola 18: Kalkulacka 146 Pouzívanie aplikácie Kalkulacka 146 Standardné funkcie 147 Funkcie vedeckej kalkulacky 149 149 150 151 151 152 152 153 153 154 162 166 168 170 170 172 172 172 173 173 174 175 176 176 177 Kapitola 19: Nastavenia Rezim , , lietadlo" Wi-Fi VPN Hlásenia Operátor Zvuky a prepínac Zvoni/Ticho Jas Pozadie Vseobecné problémy Mail, kontakty, kalendáre Telefón Safari Správy iPod Fotky Store Nike + iPod Kapitola 20: iTunes Store O aplikácii Tunes Store Vyhadávanie hudby, videí a alsích médií Nakupovanie zvonení Nakupovanie hudby a audiokníh Kupovania a poziciavanie videí Prezeranie a sahovanie podcastov Obsah 5 178 178 179 179 179 181 181 181 183 184 185 185 186 186 Zobrazenie stavu sahovaných poloziek Synchronizácia zakúpeného obsahu Zmena rozlozenia tlacidiel na prácu s médiami Zobrazenie informácií o úcte Overenie zakúpených poloziek Kapitola 21: App Store (obchod s aplikáciami) O aplikácii App Store Prezeranie a vyhadávanie aplikácií Obrazovka , , Info" Sahovanie aplikácií Vymazávanie aplikácií Písanie recenzií Aktualizácie aplikácií Synchronizácia zakúpených aplikácií 187 Kapitola 22: Kompas 187 Pouzívanie digitálneho kompasu 188 Kompas a Mapy 190 190 190 191 192 Kapitola 23: Kontakty O aplikácii Kontakty Pridávanie kontaktov Vyhadávanie kontaktov Spravovanie kontaktov v iPhone 194 Kapitola 24: Nike + iPod 194 Aktivácia Nike + iPod 195 alsie nastavenia Nike + iPod 196 196 197 204 205 205 205 205 206 Kapitola 25: Prístupnos Funkcie prístupnosti VoiceOver Zväcsovanie Biela na ciernej Mono zvuk Funkcia Rozpráva auto text Trojité stlacenie tlacidla Domov Skryté titulky a alsie uzitocné funkcie 208 Príloha A: Riesenie problémov 208 Webová stránka podpory Apple iPhone 208 Vseobecné problémy 210 iTunes a synchronizácia 6 Obsah 211 212 215 217 217 217 219 221 221 222 222 223 Telefón a odkazová schránka Safari, Správy, Mail a Kontakty Zvuky, hudba a videá iTunes Store Vyberanie SIM karty Zálohovanie iPhone Aktualizácia a obnova softwaru na iPhone Príloha B: alsie zdroje informácií Informácie o bezpecnosti, softvéry a sluzbách Prezeranie prírucky uzívatea na iPhone Informácie o likvidácii a recyklácii Apple a zivotné prostredie Obsah 7 Zacíname 1 · UPOZORNENIE: Aby ste predisli mozným zraneniam, precítajte si pozorne návod na pouzitie v tejto prírucke a informácie týkajúce sa bezpecnosti v prírucke iPhone Dôlezité informácie o produkte na adrese www. apple. com/sk/support/manuals/iphone predtým, ako zacnete pouzíva iPhone. Prezeranie prírucky uzívatea na iPhone Zobrazenie prírucky na iPhone: V Safari klepnite na iPhone Prírucka uzívatea. Prírucka uzívatea iPhone optimalizovaná pre iPhone je dostupná na adrese help. a potom klepnite na zálozku Pridanie ikony odkazujúcej na prírucku na plochu: Pocas prezerania prírucky klepnite na a potom klepnite na , , Prida na plochu". Prírucka uzívatea iPhoneje dostupná v mnohých jazykoch. Zobrazenie prírucky v rôznych jazykoch: Klepnite na , , Zmeni jazyk" v dolnej casti obrazovky na stránke s obsahom a vyberte pozadovaný jazyk. Co budete potrebova Na pouzívanie iPhone potrebujete:  Volací program u mobilného operátora poskytujúceho sluzby pre iPhone  Mac alebo PC s USB 2. 0 portom a jedným z týchto operacných systémov:  Mac OS X 10. 4. 11 alebo novsí; verzia 10. 5. 7 a novsie verzie sa vyzadujú, ak chcete synchronizova poznámky a ak chcete pouzíva iPhone ako modem  Windows XP Home alebo Professional s rozsírením Service Pack 3 alebo vyssím  Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise alebo Ultimate edition  Rozlísenie displeja vásho pocítaca nastavené na 1024 x 768 alebo vyssie 9  Aplikáciu iTunes verzie 8. 2 alebo vyssej, dostupnú na adrese www. itunes. com/download (niektoré funkcie vyzadujú iTunes 9 a vyssie verzie)  QuickTime 7. 6. 2 alebo novsí (pre prehrávanie videí nahratých pomocou iPhone 3GS na vasom pocítaci)  Úcet na iTunes Store (pre nakupovanie v iTunes Store alebo App Store)  Pripojenie na internet (odporúca sa sirokopásmové pripojenie) Aktivácia iPhone Predtým, nez budete môc vyuzíva ktorúkovek z funkcií, ktoré vám iPhone poskytuje, musíte svoj iPhone aktivova zakúpením volacieho programu u vybraného operátora poskytujúceho sluzby pre iPhone a zaregistrovaním vásho iPhone na sieti. [. . . ] Na obrazovke , , Viac informácií" klepnite na , , Viac videí" a potom klepnite na , , Odobera <úcet>" v dolnej casti zoznamu videí. Pre pouzívanie tejto funkcie sa musíte prihlási na vás YouTube úcet. Zobrazenie alsích videí vybraného úctu Odoberanie videí vybraného YouTube úctu Pouzívanie funkcií YouTube úctu Ak máte úcet na YouTube, môzete pristupova k funkciám, ako napríklad odoberané, komentáre, hodnotenia a playlisty. YouTube úcet si môzete vytvori na adrese www. youtube. com. Zobrazenie obúbených, ktoré ste pridali do svojho úctu: Vyberte , , Obúbené", klepnite na , , Prihlási sa" a zadajte prihlasovacie meno a heslo vásho úctu. Akékovek videá, ktoré ste pridali medzi obúbené v iPhone môzu by zlúcené s obúbenými videami vo vasom YouTube úcte. Vymazanie videa z obúbených: Vyberte , , Obúbené", klepnite na , , Upravi", potom klepnite na veda videa a nakoniec na , , Vymaza". 120 Kapitola 11 YouTube Zobrazenie odoberaných úctov: Vyberte , , Odoberané", klepnite na , , Prihlási sa" a zadajte prihlasovacie meno a heslo vásho úctu. Klepnite na úcet v zozname, cím zobrazíte vsetky videá z daného úctu. Zrusi odoberanie YouTube úctu: V , , Odoberané" klepnite na vybraný úcet v zozname a potom na , , Neodobera". Zobrazenie playlistov: V Playlistoch klepnite na playlist, cím zobrazíte zoznam videí, ktoré ste pridali. Klepnutím na video v playliste spustíte prehrávanie videí z playlistu. Úprava playlistu: V Playlistoch klepnite na , , Upravi" a máte na výber jednu z nasledujúcich cinností:  Ak chcete vymaza celý playlist, klepnite na  Ak chcete vytvori nový playlist, klepnite na veda playlistu a potom na , , Vymaza". veda videa, potom klepnite na , , Prida Pridanie videa do playlistu: Klepnite na do playlistu" a vyberte playlist. Vymazanie videa z playlistu: 1 V Playlistoch klepnite na playlist a potom na , , Upravi". 2 Klepnite na veda playlistu a potom na , , Vymaza". Zmena rozlozenia tlacidiel na prácu s médiami V dolnej casti obrazovky môzete nahradi tlacidlá , , Vybrané", , , Populárne" a , , Zálozky", alebo tlacidlá pre vyhadávanie tými, ktoré pouzívate najcastejsie. Ak napríklad casto pozeráte videá s najvyssím hodnotením a málokedy pozeráte videá pridané zamestnancami YouTube, môzete nahradi tlacidlo , , Vybrané" tlacidlom , , Najlepsie". Úprava tlacidiel na prechádzanie obsahu: Klepnite na , , Viac" a klepnite na , , Upravi", potom potiahnite tlacidlo na dolnú cas obrazovky, na miesto tlacidla, ktoré chcete nahradi. Kapitola 11 YouTube 121 Tlacidlá v dolnej casti obrazovky môzete presúva doava alebo doprava a upravi ich polohu. Pocas prechádzania v zozname videí klepnutím na tlacidlo , , Viac" zobrazíte ostatné, skryté tlacidlá. Odosielanie videí na YouTube V prípade, ze máte úcet na YouTube, môzete na túto sluzbu zverejova videá priamo z iPhone 3GS. Viac v casti , , Zverejovanie videa na YouTube" na strane 110. 122 Kapitola 11 YouTube Akcie 12 Prezeranie cien akcií S aplikáciou Akcie budete ma prehad o cenách vybraných akcií, fondov a indexov. Ceny sú aktualizované vzdy po spustení aplikácie Akcie (ak ste súcasne pripojený na internet). Ceny môzu by az 20 a viac minút staré (v závislosti od rýchlosti sluzby). Pridávanie akcií, fondov a indexov do aplikácie Akcie: 1 Klepnite na a potom klepnite na . 2 Zadajte symbol, názov spolocnosti, fondu alebo index a klepnite na , , Vyhada". 3 Vyberte polozku zo zoznamu výsledkov vyhadávania a klepnite na , , Hotovo". [. . . ] Batéria bude recyklovaná ekologicky nezávadným spôsobom. Viac informácií nájdete na adrese: www. apple. com/environment/recycling EU ­ Informácie týkajúce sa likvidácie elektroniky a batérií: Tento symbol znamená, ze v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami by vás produkt a batéria mali by recyklované oddelene od domového odpadu. Ak tento produkt dosiahne koniec zivotného cyklu, zaneste ho na zberné miesto urcené miestnymi úradmi na recykláciu elektronických zariadení. Nesprávna likvidácia elektronických zariadení môze by trestaná pokutou. [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU APPLE IPHONE

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu APPLE IPHONE začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag