Návod na použitie AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky... NEZABÚDAJTE: VŽDY SI PREČÍTAJTE NÁVOD PRED KÚPENÍM

Sponzorované odkazy

Dúfame, že návod AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1 bude pre Vás užitočný

Lastmanuals pomáha stiahnuť návod značky AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1


AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1 : Stiahnuť kompletný návod (259 Ko)

návod na obsluhu AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1

Detailné inštrukcie na použitie sú v Návodoch

[. . . ] Opis spotrebica A nástavec na usmernenie prúdu vzduchu B spínac C závesné ocko D difuzér Pouzívanie Nastavenie spínaca (obr. 2a/2b, poda prevedenia) 0 = spotrebic je vypnutý cool = chladný vzduch/stredný prúd vzduchu (FIGARO 1600) 1 = stredná teplota/stredný prúd vzduchu 2 = vyssia teplota/silnejsí prúd vzduchu Nástavec na usmernenie vzduchu (obr. [. . . ] Seberíniho 1 821 03 Bratislava tel. : 02/4333 4322 (55) Vase otázky nám môzete zasla na e-mailovú adresu: zakaznicke. centrum@electrolux. sk Internet: www. electrolux. sk www. aeg. com © Copyright by AEG Bezpecnostné pokyny Spotrebic smiete zapoji len do elektrickej siete s takým napätím a typom prúdu, aké sú uvedené na typovom stítku spotrebica. Susic vlasov nesmiete pouzíva vo vani, pod sprchou, nad umývadlom alebo v ich blízkosti, ani v blízkosti iných nádob s vodou. Preto po kazdom pouzití a pred cistením spotrebic odpojte od elektrickej siete. Pri odpájaní spotrebica od elektrickej siete nikdy neahajte za elektrický kábel, ale uchopte zástrcku. Zabudovanie ochranného zariadenia proti skratu v domácej elektrickej instalácii so spúsacím prúdom nie vyssím ako 30 mA poskytuje dodatocnú ochranu. V prípade pochybností sa obráte na kvalifikovaného elektrikára. Ak susic nedopatrením spadne do vody, okamzite vytiahnite zástrcku spotrebica z elektrickej zásuvky. Do spotrebica nestriekajte vodu, ani doho nesprejujte rozprasovacom na vodu ani ziadnym sprejom. Ak chcete spotrebic pocas prevádzky odlozi, z bezpecnostných dôvodov ho najprv vypnite. Mriezka vývodu vzduchu sa z technických dôvodov pocas prevádzky spotrebica zohrieva. Ak je spotrebic v prevádzke, nesmie sa dosta prívodný kábel do kontaktu s otvorom pre prívod alebo vývod vzduchu. Z casu na cas skontrolujte, ci prívodný kábel nie je poskodený. [. . . ] Výrobca nezodpovedá za skody spôsobené nesprávnou obsluhou alebo pouzívaním na nevhodné úcely. Tento spotrebic zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU: 73/23/EHS z 19. 2. 1973 - Smernica o elektrických zariadeniach urcených na pouzívanie v rámci urcitých limitov napätia, vrátane upravujúcej smernice 93/68/EHS; 89/336/EHS z 3. 5. 1989 - Smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu, vrátane upravujúcej smernice 92/31/EHS. · · 2 3 [. . . ]

ZRIEKNUŤ SA PRÁVA NA STIAHNUTIE NÁVODU AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1

Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky...
V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Lastmanuals, napríklad, neponúka prekladateľský servis.

Kliknite na "Stiahnuť manuál" na konci tejto Dohody ak akceptujete jej pravidlá, sťahovanie manuálu AEG-ELECTROLUX FOEN FIGARO 1600.1 začne.

Hľadať návod

 

Copyright © 2015 - LastManuals -
Navrhnuté obchodné symboly a značky sú vlastníctvom ich majiteľov

flag